اخبار


 

اخــبــار

 

 

رهبر معظم انقلاب:
زیـر چتـر احکام دیـن, همه خـواسته هاى انسـان بـرآورده مـى شـود

حضـرت آیت الله خامنه اى در آستـانه ماه محـرم دیـدارى بـا فضلا و وعاظ و ائمه جمـاعات, ضمـن سخنـانـى, اهـداف والاى قیـام امــام حسین(ع) را تبیین کردند و عمل به احکام دیـن را متضمـن آزادى و آزادگـى, امنیت, عدالت, معرفت, اخلاق حسنه, فضـایل انسـانـــى و تإمیـن نیازهاى اصلـى انسان دانستنـد. ایشان در ادامه گفتنـد:
امام حسین, جان خودش و جان پاکیزه تریـن انسانهاى زمان خـودش را فدا مى کند, براى اینکه مردم به احکام دیـن عمل کنند. چرا؟ چـون سعادت, در عمل به احکام دیـن است, چـون آزادى و آزادگـى انسان, در عمل به احکـام دیـن است. زیـر چتـر احکـام دیــن است که همه خواسته هاى انسان برآورده مى شود.
رهبـر معظم انقلاب در ایـن دیـدار خاطرنشان کردنـد که روحانیـون بایـد قـدر منبر تبلیغ و پایگاه عظیـم تبلیغ مسجـد و حسینیه را بـدانند و مردم را هـدایت کنند و همچنیـن افزودنـد: مردم را به فـرا گرفتـن دین تشـویق کنیـد, دیـن صحیح و پیراسته را به آنها تعلیـم بـدهید, آنها را به فضیلت و اخلاق اسلامـى آشنا کنیـد, با عمل و زبان, فضیلت اخلاقـى را در آنها به وجـود آوریـد. مردم را مـوعظه کنید و از عذاب خدا, قهر خـدا و از دوزخ الهى بترسانید. انذار کنیـد و آنها را به رحمت الهى مژده دهیـد. مـردم را بــا مسایل اساسـى جهان اسلام و با مسایل اساسـى کشـور آشنا کنیـد تا دلها روشـن شـده و آگـاهـى به وجـود آیـد.

تجلیل رهبـر معظم انقلاب از مقـام شهیـد صیـادشیـرازى
حضـرت آیت الله خـامنه اى رهبـر معظم انقلاب, در پیامـى به مناسبت شهادت سپهبـد, علـى صیادشیرازى به دست منافقان خائن فرمـودنـد: سـرزمینهاى داغ خـوزستان و گردنه هاى بـرافراشته کردستان, سالها شاهد آمادگى و فداکارى ایـن انسان نیک نهاد و مصمـم و شجاع بوده و جبهه هاى دفاع مقدس صدها خاطره از رشادت و از خـود گذشتگـى او حفظ کرده است. خطر مرگ کـوچکتر از آن است که بنـدگان صالح خـدا را از راه باز گردانـد و عشق به مال و منال دنیـوى, حقیرتـر از آن است که در دل نـورانـى شایستگان جایـى بیابد. کـوردلان منافق بـدانند که با ایـن جنایتها روز به روز نفرت ملت ایران از آنان بیشتر خواهد شد و خون مردان پاکدامـن و پارسا همچون صیادشیرازى و شهیـد لاجـوردى بـدنامـى و روسیاهـى آنان را در تاریخ همیشگـى خواهد کرد.

امیـد جـوانـان به آینـده بیشتـر شـده است
آیت الله ابـراهیـم امینـى, نایب رییـس مجلـس خبـرگان در دهمیـن گردهمایى مبلغان حوزه علمیه قـم گفت: با روى کار آمدن خاتمى به عنوان رییـس جمهورى, امید جـوانان به آینده بیشتر شده و مبلغان بایـد از ایـن فضاى مناسب جهت جذب آنان به اسلام و معنـویت, تلاش مضاعفـى را به خرج دهنـد. وى همچنیـن سیاستهاى رییـس جمهورى را ستـود و گفت: صرفه جویى ایشان در زمینه هاى مختلف قابل تقدیر است و در بـرنـامه هـاى خـود بلنـدپـروازى نـدارد.
آیت الله على مشکینى, رییس مجلس خبرگان نیز در ایـن جلسه تإکید کـرد که مشـروعیت نظام و همه ارکـان که در نظام جمهورى اسلامــى ایـران به رهبـرى, وابسته است و به همیـن دلیل دشمنــان در جهت مخدوش کردن آن از هیچ تلاشـى دریغ نمـى کنند, در حال حاضر دولت و مجلـس شوراى اسلامى با هماهنگى و دلسـوزى براى نظام و اسلام خدمت مى کنند و جاى هیچ نگرانى نیست.

اگـر زنـان نبـودنـد انقلاب پیـروز نمـى شـد
مشـاور رییـس جمهور در امـور زنان در دیـدار بـا یکـى از اعضاى شوراى انقلاب و شـوراى ملـى سازمان آزادىبخـش فلسطیـن گفت: اگـر زنان نبـودنـد انقلاب ایران پیروز نمـى شـد. زهـرا شجاعى در ایـن دیـدار بـا اشـاره به مـوفقیتهاى زنان ایـران در عرصه هاى مختلف اجتماعى, اقتصادى, سیاسـى و فرهنگـى خاطر نشان کرد: رسالت اصلى زنان, حفظ کیان خانـواده است به گـونه اى که نه جـامعه را فـداى خانه و نه خانه را فـداى جامعه کننـد. نبیله النصر عضـو شـوراى ملى سازمان آزادىبخـش, با اشاره به نقش زنان فلسطینى در مبارزه با رژیم صهیونیستى گفت: با وجود مشکلات موجود در سرزمیـن اشغالى فلسطین و واگذارى تنها 2/5 درصد از کل سرزمین فلسطیـن به حکومت خـود گـردان, زنان فلسطینـى همـواره نقـش ارزنـده اى را در ایـن مبارزات ایفا کرده اند.
وى در ادامه افزود: هـم اکنـون از 552 نفـر عضـو شـوراى ملـــى فلسطیـن, 52 نفـر از آنـان را زنـان تشکیل مـى دهنــــــد که در اتحادیه هاى مختلف نظیر اتحادیه نـویسنـدگان, اتحادیه مسلمیـن و اتحادیه زنان فلسطینـى فعالیت مـى کنند. نقـش زنان در طـول ایـن مبارزات بسیار ارزشمنـد بـوده, به طـورى که صبـر و مقاومت زنان فلسطینـى مـوجب تشجیع مـردان شـده است.

افزایش سواد زنان روستایى
در حال حاضر بیـش از 23 میلیون نفر کـم سواد و بى سـواد در کشـور موجود است. شمار بى سوادان قبل از انقلاب, بیـش از 50 درصد بـوده که با تـوجه به امر نهضت سـوادآموزى ایـن درصد روبه کاهـش است. میزان بـاسـوادى زنان روستایـى قبل از انقلاب, 22 درصـد بـود که اینک به 72 درصـد, افزایـش یـافته است.

پیرزنى یک دزد را را دستگیر کرد
پیرزن 120 ساله اى به نام ((طلاخانـم)) در یکى از روستاهاى حـومه کرمانشاه, هنگامـى که دزد جـوانى قصد سرقت از خانه او را داشت, غافلگیر و دست و پاى او را طناب پیچ کرد. ایـن پیرزن روستایى که کاملا هـوشیار است وقتى که پاى دزد جـوان به یک ظرف فلزى خـورد, متـوجه حضـور یک ناشناس در خانه اش شـد و با اسلحه شکارى شـوهـر مـرحـومـش که فـرسـوده و از کـارافتـاده بـود, دزد جـوان را در آشپزخانه غافلگیـر و با تهدیـد اسلحه, دست و پاى او را با طناب بست و آنقـدر منتظر نشست تا پسـرانـش که بـراى کشاورزى از خانه خارج شده بـودند بازگشتند و دزد گرفتار را به مإموران انتظامى دادند.

سخنرانى مذهبى کودکى چهارساله
یک کـودک چهارساله تانزانیایـى, مـردم آفریقا را در حیرت فـرو برده است. او از سـن چهار ماهگى بدون آنکه کمتریـن آموزشى دیده باشـد, شـروع کرده است به عربـى حـرف زدن و ذکر آیات قـرآنـى و هـم اکنون دو سال است که این خطیب کوچک, سیار است و از ایـن سـو به آن سـوى آفریقا سفر مـى کند و در باره مسایل معنـوى سخنرانـى مـى کند. او تا به حال با رهبر لیبـى دیدار کرده است, بدون آنکه واقعا به مقـام آنها پـى بـرده بـاشـد.
یک روزنامه نوشت, در حالى که باید ایـن کـودک هـم اکنـون به مهد کودک برود از مسایل معنوى با تجربه یک فقیه عالـم سخـن مى گوید, آیـا به نظر شمـا ایـن یک معجزه خـداوندى نیست؟
مسلمانان آفریقا ایـن روزها به مساجد پایتخت ساحل عاج مى شتابند تـا به خطبه هـاى خطیب کـوچک گـوش کننـد.

سـازمـان ملل به شکـایـات زنـان رسیـدگـى مـى کنـد
سازمان ملل متحد در مورد مـوقعیت زنان, تـدابیرى را اتخاذ کرده است که به زنان سراسر جهان ایـن امکان را مى دهد شکواییه هاى خود را در مـورد بـدرفتارى با زنان به ایـن سازمان ارایه دهنـد. با اجـراى مفاد ایـن بنـد, زنان چه به صورت انفرادى و چه به صـورت گروهى, اجازه مى یابند شکایات خـود را در مـورد تبلیغات جنسـى و یـا تضییع حقـوقشـان تسلیـم سـازمـان ملل کنند.
رییس این کمیسیون در این باره گفت: ایـن موضوع براى زنان سراسر جهان یک مـوفقیت عمـده محسـوب مـى شـود و آنها سرانجام خـواهنـد توانست در صورتى که به اعتراضاتشان در داخل کشور خـودشان تـوجه نشود, به سازمان ملل شکایت کنند. این کمیسیون همچنیـن خـواستار تغییراتى در سطح جهانـى به منظور بهبـود مـراقبتهاى بهداشتـى و افزایـش پژوهشهاى مـربـوط به سلامت و بهداشت زنـان شد.

زنان نان آور مصر
زنان مصرى نانآور, 15 میلیـون نفر یعنـى 20 درصد از جمعیت ایـن کشـور هستنـد. 68 درصد ایـن زنان بیـوه, 11 درصـد مطلقه و بقیه زنانـى هستنـد که با داشتـن همسـر, نانآور خانـواده مـى باشنـد.
علت افزایش ایـن پـدیـده در مصر, افزایـش میزان طلاق و عدم دادن نفقه از سـوى مرد به خانـواده است. بیشتر زنانى که تنها نانآور خانـواده خـود هستند, در بخشهاى غیر رسمـى ماننـد خـدمتکارى در خانه ها و یا در کارخانه هاى بخـش خصـوصى که هیچ گونه تعهدى نسبت به بیمه و سـایـر مـوارد رفـاهـى نـدارنـد, کـار مـى کنند.
وزارت کار و امـور اجتماعى مصر براى کمک به زنهاى مطلقه و بیوه و یا زنهایـى که همسرانشان آنان را ترک کرده انـد, سالانه مبالغى را پرداخت مـى کنـد ولـى از آن جایـى که ایـن مبالغ بسیار ناچیز هستنـد, زنـان مجبـور به کـار کـردن مـى بـاشند.

کـانـال تلـویزیـونـى مخصـوص زنـان در چیـن
اولین کانال تلویزیونى مخصـوص زنان در چین, راه اندازى شد. ایـن ایستگاه تلـویزیـونـى, هر روز 15 ساعت برنامه مخصـوص زنان پخـش مى کند و برنامه هاى آن تنها پیرامون امور مربـوط به زنان و نقـش آنها در خانـواده و اجتماع است. زنان جـویاى کار نیز مى تـوانند از طریق ایـن کانال تلویزیونى در جریان برنامه هاى کاریابى قرار گیرند.

وضعیت زنان در زندانهاى آمریکا
بیـش از 36 درصد از زنانى که در زندانهاى آمریکا به سر مى برند, گفته اند که در سـن 17 سالگى و یا کمتر از آن مـورد سـوءاستفاده قرار گرفته انـد و با آنها بـدرفتارى شـده است. بر اساس تحقیقات وزارت دادگسترى آمریکا, 14 درصـد مردان زندانـى نیز گفته اند که در کـودکـى با آنها بـدرفتارى شـده و مـورد سـوء استفاده قـرار گرفته انـد. مطالعاتـى که در آمریکا در رابطه با سـوءاستفاده از کـودکان به عمل آمـده نشان مـى دهد بیـن 12 تا 17 درصـد زنان در آمـریکا از همان کـودکـى مـورد سـوء استفاده قـرار گـرفته انـد.

اعتراض هالیوود به طالبان
صدها تـن از زنان برجسته آمریکایى و ستارگان هالیوود در اعتراض به نژادپـرستـى جنسـى و تضییع حقـوق زنان, تـوسط طـالبـان تجمع کردند. در این گردهمایى که نخستیـن اعتراضات خارجـى به تبعیض و سـرکـوب زنـان به شمـار مـىآیـد, هنـرپیشه هـا, مـوسیقـى دانـان, تهیه کننـدگـان سینمـایـى و فعالان هنـر سینمـا حضـور داشتند.
در افغانستان, یازده و نیـم میلیـون زن افغانى در خانه خـود به اسارت طالبان در آمـده اند, زنان حق کار ندارند, از تحصیل محروم هستند و پنجره خانه هاشان را سیاه کرده اند تا نتـوانند بیرون را تماشا کنند.
قرار است ایـن جمع سینمایى براى زنان افغانـى آواره اى که مـوفق به فرار از کشـور خـود شده اند کمکهاى مالى و غذایى فراهـم کند.

وضعیت کودکان کانادایى
یک سـوم قـربـانیان تجـاوز در کانادا, کـودکان هستنـد و ازایـن میزان, تقـریبا دو سـوم از تجاوزات شامل جـوانان زیر هجـده سال است و یک سـوم بقیه از آن کـودکـان کمتـر از 12 سال. بـر اسـاس گزارشات پلیـس کانادا اکثر این قربانیان, دختر بودند و ایـن در حالى است که هنـوز بیـش از 90 درصد آزارها و تجاوزها در کانادا به پلیـس گزارش نمـى شـونـد و یکـى از دلایل مهم آن عدم تمـــایل قـربانیان بـراى مراجعه به دادگاه است. همچنیـن در میان افـراد جوانتر بـویژه کودکان کوچکترى که مورد آزار قرار مى گیرند تمایل و یـا آگـاهـى کمـى جهت فـاش کـردن مـاجـرا وجود دارد.

ژاپـن بـراى افزایـش زاد و ولـد, سـرمـایه گذارى مـى کند
دولت ژاپـن تصمیـم گرفته است تا براى مقابله با کاهش میزان زاد و ولـد, اقـدام به 200 میلیارد یـن سـرمایه گذارى در ایـن زمینه بنماید.
همچنیـن دولت در نظر دارد تا با ایجاد تسهیلات بیشتر نگهدارى از کـودکان در کـودکستـانها, مـردم را تشـویق به بچه دارشـدن کنـد.
کارشناسان معتقدند که کاهـش زاد و ولد و پیر شـدن جمعیت ژاپـن, ایـن کشـور را در آینـده با کمبـود نیـروى کار مـواجه مـى کنـد.

یک زن سیـاه پـوست, نـامزد ریـاست جمهورى مـى شـود
یک زن سیاه پـوست, خـود را بـراى ریاست جمهورى آمـریکـا, نـامزد مـى کنـد. ایـن زن که مشاور و راهنماى یک دبیرستان است, خـود را نامزد حزب جمهورىخـواهان کـرده و گفت که ایـن مبارزه شامل همه, از جمله اقلیتها و پیر و جـوان مى شـود, چرا که دست آنها همواره از سیستـم سیـاسـى کشـور کـوتـاه بـوده است.

36 میلیون فقیر پاکستانى
منابع رسمى در اسلامآباد اعلام کردند که حداقل 36 میلیـون تـن در پاکستان زیر خط فقر زندگـى مـى کنند. ایـن در حالـى است که دولت ایـن کشـور با اختصاص حـدود 98 میلیـون دلار, با همکارى بـرنامه تـوسعه سـازمان ملل در نظر دارد در سطح کشـور, یک طـرح گستـرده فقرزدایى را آغاز کند.
نیمـى از مردم پاکستان در حال حاضـر از امکانات مناسب بهداشتـى محروم هستند و دولت در زمینه تـوسعه شبکه بهداشتـى و مبارزه با بى سوادى تلاش مى کند.
یادآور مى شود که طبق آمار رسمى, جمعیت پاکستان کمى بیـش از 120 میلیون تن اعلام شده است.

رانندگى در طبقه هشتم ساختمان
یک خـانـم راننـده نـاشـى که داشت از همسـرش, در طبقه هشتـم یک گاراژ, رانندگـى یاد مـى گرفت, پـس از برخـورد با دیـوار شیشه اى گاراژ و یک سقوط آزاد با اتـومبیل, تقریبا صحیح و سالـم بر روى درختان خیابان فرود آمد.
این زن که اهل مسکـو است در حیـن یاد گرفتـن رانندگـى, اشتباها پـایـش را به جـاى پـدال تـرمز, روى گاز گذاشت و بـاعث شـد تـا اتـومبیل پـس از شکستـن دیوار شیشه اى به سمت خیابان پرواز کند. اما مرد و زن خـوش شانـس که فکر مـى کردنـد دیگر لحظه آخر عمرشان رسیده است, فقط با چند شکستگى ناقابل و کـوفتگـى, جان سالـم به در بردند.

توصیه نامتعارف خانوادگى
تـاکنـون پژوهشگـران و کارشناسان امـور تـربیتـى, تـوصیه, پشت تـوصیه, صادر مـى کردنـد که والـدیـن در حضـور بچه ها با یکـدیگر مجادله و بگو مگـو نکننـد زیرا که ذهـن کـودکان خراب شـده و در آینـده آنها تإثیرات ناهنجارى بـر جاى خـواهـد گذاشت. اما حالا پژوهشگـران کـانـادایـى به پـدران و مـادران به شـــــــــــدت تـوصیه مى کنند که تا مـى تـواننـد در حضـور کـودکان خـود دعوا و مـرافعه راه بینـدازنـد و از مجـادله و بگـو و مگـو به هیچ وجه خـوددارى نـورزند زیرا در تازه تریـن تحقیقات به عملآمده معلـوم شـده که کـودکان خـانه هاى پـراختلاف و پـرمـرافعه در بزرگسـالـى آدمهایـى خلاق, داراى قـوه تفکر و مبتکـر و مـوفق خـواهنـد شـد. آنها مدعى هستند که فرزندان والدیـن پرسر و صدا به دنیاى پررمز و راز خیال پرورى, پـرواز خـواهنـد کرد و بـرخلاف بچه هایـى که در خانه هاى ساکت و آرام پـرورش مـى یابنـد پخمه و تـوسـرىخـور بـار نخواهند آمد!

ازدواج در زندان
بـراى نخستیـن بار در ایـران, مـراسـم عروسـى یک زوج در زنـدان بجنـورد برگزار شـد. هدف از برگزارى ایـن مراسـم, اصلاح و تربیت زنـدانیان اعلام شـد. عروس و داماد که هر دو به علت قاچاق مـواد مخدر, دوران محکومیت خویـش را در زندان سپرى مى کنند, توسط واحد مددکارى زندان با هـم آشنا شده و پس از قبول شرایط همدیگر حاضر به ازدواج شدند.
مهریه این عروس که 26 سال سـن دارد, یک جلد کلام الله محید و 114 سکه بهار آزادى است و جهیزیه او ارزشى معادل هشتصد هزار تـومان دارد که تـوسط خیـریـن شهر تهیه شـده است.
مراسـم عروسـى ایـن زوج با کمک و حمایت زنـدانیان, افراد خیر و انجمـن حمایت از زنـدانیان بـرگزار شـد. قـرار است سازمانـى با عنوان ((مراقبت بعد از ازدواج)), در زندان بجنـورد براى رسیدگى به وضعیت معاش آنها پـس از آزادى از زنـدان تإسیـس شـود. قابل ذکـر است ایـن داماد 32 سـاله زودتـر از عروسـش از زنـدان آزاد مى شود.

عامل سقط جنین در فیلیپین
با اینکه سقط جنین در فیلیپیـن, غیر قانـونـى است, ولـى هر سال 480 هزار مورد سقط جنین در این کشـور صـورت مى گیرد و ایـن آمار فقط از شمار زنان بستـرى در بیمـارستـان بـراى عفـونت یا عوارض نـاشـى از سقط جنیـن غیـر قـانـونـى به دست آمـده است.
فقـر, علت اصلـى ایـن عمل است. زنانـى که سقط جنیـن کـرده انـد, بیشتـرشـان فقیـر و متـإهل هستنـد و عامل سقط جنیـن آنان اغلب مسایل اقتصادى یا عدم استطاعت مالـى بـراى نگهدارى فرزنـدانشان است.
سقط جنین, اقـدامى جنایـى در فیلیپیـن به شمار مـى رود و کلیساى کاتـولیک به شـدت با ایـن عمل مخالف است. بـا وجـودى که لایحه اى براى تسهیل سقط جنیـن در کنگره پیشنهاد شـده است, اما بعیـد به نظر مى رسد ایـن لایحه تصویب شود, زیرا رییـس جمهورى مخالفت خـود را با آن اعلام کرده است.

ازدواج, خطـر بـروز سکته را کـاهـش مـى دهد
بر اساس تازه تریـن تحقیقات به عملآمـده, ازدواج, خطر ابتلإ فرد به سکته را تا 30 درصد کاهـش مـى دهد. به گزارش خبرگزارى فرانسه و انجمـن قلب آمریکا, در بین زنان متإهل, احتمال بروز سکته تا 46 درصد کاهش مى یابد.
یک پروفسـور استرالیایى گفت: دلیل ایـن امر هنوز مشخص نیست ولى احتمالا با فـواید متفاوت ازدواج و زندگى خانـوادگـى مرتبط است.

غسل تعمید در بازى فوتبال
یک نـوزاد آرژانتینى به دلیل آرزوى والدینـش در وسط یک ورزشگاه فـوتبال تعمیـد داده شـد. بـراى ایـن منظور کشیشـى را به همراه وسایل غسل تعمید به میان میدان آوردند و کشیـش در زمان استراحت بیـن دو نیمه, نوزاد ده ماهه را غسل تعمید داد و نامگذارى کرد. غسل تعمیددادن یک نوزاد در میانه بازى دو تیـم فـوتبال از جمله کارهاى جالب و ابتکارى بـود که به گفته خبرگزاریها براى اولیـن بـار در تـاریخ فـوتبـال انجـام گرفت.

سلطان تعدد زوجات
یک پیـرمـرد ویتنامـى به سلطان تعدد زوجات مشهور است. وى در 72 سالگى, دهها همسر دارد و هنـوز از زن گرفتـن باز نایستاده است. وى در حال حاضـر با دهها زن و فرزنـدان پـرشمار خـود در ویتنام زندگى مى کند.
سلطان تعدد زوجات در 17 سالگـى بـراى نخستیـن بار ازدواج کرد و اکنـون در 72 سالگـى, همچنان به شمار همسران خـود اضافه مى کند. ایـن پیرمرد که به حرفه آجرپزى مشغول است از شمار قطعى فرزندان و نوه هاى خود اطلاع دقیقى ندارد, چـون شمارى از آنها به خارج از کشور ویتنام سفر کرده اند.

همـایـش چشـم انـداز هنـر در دهه سـوم انقلاب
وزیر فرهنگ و ارشاد در همایـش چشـم انداز هنر در دهه سـوم انقلاب که در دانشگاه هنـر بـرگزار شـده گفت: انقلاب ما که تکیه گاه آن, اثر هنرمندانه ((قرآن)) است اگر نتـوانـد از زبان هنرى مناسبـى بـراى تبییـن خود استفاده کنـد, مهر دوام و بقا نخواهـد خـورد. مهاجرانى اضافه کرد: در کشور ما به علل گوناگون, گرایـش به سمت فرهنگ بیـش از کشورهاى دیگر است چرا که در مکتب ما خداوند براى بیان رهنمـودهاى خـود از زبان هنر در قـرآن استفاده کـرده است.
مهاجـرانـى در ادامه سخنان خـود افزود: هنر و فرهنگ, مقـوله هاى مـانـدگـارى هستنـد که ریشه هاى جامعه را مستحکـم و مکتب ایجـاد مى کنند اما سیاست و قدرت, امور مـوقتـى هستند مگر آنکه در خدمت مکتب قرار گیرند.
بسیار ضـرورت دارد که ما نسبت هنـر را بـا دیـن و به شکل خـاص, نسبت هنـر را بـا انقلاب پیـدا کنیم.

جـوهـر هنـر اسلامـى, هنـوز نـاشنـاخته است
کنفرانس بیـن المللى لندن که به بررسى فرهنگ, هنر و تمدن اسلامى مـى پردازد. جهت تحقق طرح گفتگـوى میان تمـدنها بـرگزار شـد. در دومیـن روز از ایـن کنفـرانـس که ریـاست آن را دکتـر حسیـــــن الهى قمشه اى بر عهده داشت, دکتر ((محمود زریـن قلم)) حقیقت تجرید و تنزیه در هنـر اسلامـى را مـورد بـررسـى قـرار داد.
همچنین سینماى نویـن ایران, توسط یک منتقد و روزنامه نگار معروف آمریکایـى مـورد بـررسـى قـرار گرفت. ولـى از فعالیتهاى سینماى ایران به عنـوان ((فیلـم سازى هنرى)) یاد کرد و آثار کارگردانان ایرانـى را مـورد بررسـى قرار داد و پـس از آن جنبه هاى فرهنگـى سینمـاى ایـران را در دوران پـس از انقلاب تشـریح کرد.

آثار هنرمندان ایرانى در لندن
شمارى از آثار هنرمندان ایرانـى شامل خطاطـى, نقاشـى و نگارگرى در سـالـن نمایشگاه ((مـرکز اسلامـى انگلیـس)) در لنـدن به معرض نمایـش گذاشته شد. در ایـن نمایشگاه, آثار نگارگرى ایرانى شامل مینیاتـور, تذهیب و گل مرغ, آثار خطاطى شامل خـوشنویسى و نقاشى خط, آثار نقاشـى مـدرن, شامل شیـوه هاى مختلف آبستره با گرایشات متنـوع سنتى ایرانى و آثار نقاشى مذهبى انقلابـى در اشکال مختلف و با تکنیکهاى رنگ و روغن, اکلیریک, آبرنگ, ترکیب مـواد, گـواش و مـرکب, رنگ روغن روى مقـوا و کلاژ تهیه شده است.
این براى اولیـن بار است که در طـول دو دهه گذشته, مجموعه آثار هنرمنـدان ایرانـى با مساعدت مـوزه هنـرهاى معاصـر به صـورت یک مجموعه در اروپا عرضه مى شود.

فیروزه گل محمدى در هند
دومیـن نمـایشگـاه هنـرى آسیا و سـومیـن همـایـش هنـرى آسیـا ـ اقیانوسیه در دهلـى نـو, هند بر پا شـد. فیروزه گل محمـدى, با دو اثر نقشى و 11 اثر تصویرگرى در ایـن نمایشگاه شرکت داشت. وى در این باره گفت: قـرار بـود آثار چهار هنـرمنـد ایـرانـى در ایـن نمایشگاه به نمایـش در آید و حتى بیـوگرافى على اکبر صادقى, شهلا حبیبى و محمدعلى ترقى جاه نیز در بـولتـن نمایشگاه چاپ شـود اما به دلیل بـوروکراسى ادارى در ایران, سه هنرمند مذکـور مـوفق به شـرکت در این نمایشگاه نشـدنـد. در ایـن نمایشگاه و همایـش, 17 هیات از کشـورهـاى مختلف شـرکت داشتند.