دوره و شماره: دوره 1378، شماره 87، خرداد 1378 
21. مشاور شما

زهرا آکوچکیان


26. گل صدتومانى

شریعت پناهی مجتبی ولی