کتابخانه پیام زن


 

کتـابخـانه پیـام زن ((کتـابهاى رسیده))

 

 

کیمیاگران نقش
منیژه آرمیـن نـاشـر: حـوزه هنـرى سـازمـان تبلیغات اسلامــــى
نوبت چاپ: اول / 1377
تعداد صفحات: 335
قیمت: 8500 ریال

ایـن کتاب به شکلى نـو و داستانى به زندگینامه هفت هنرمند نقاش پـرداخته است. ((علـى اکبـر فتحـى)), ((عیسـى بهادرى)), ((محسـن سهیلـى)), ((محمـود فـرشچیان)), ((حسـن اسمـاعیل زاده)), ((علـى کریمـى)) و ((جـواد حمیدى)) هنرمندانـى هستند که قصه زندگیشان, صفحـات ایـن کتـاب را مزیـن کرده است.
((به گذشته سفر مى کنیـم. به روزگار کودکى استاد محمود فرشچیان.
با گامهاى کودکانه او قدم بر سرزمیـن گلهاى قالى مى گذاریـم, به جـایـى که بـاغهایـش پر از درخت است.
شاخه هاى درختان با خطـوطـى پیچان و با اسلیمى هایى سحرانگیز, از پرندگانـى که آوایـى جاودانه سر داده انـد, پر شـده است. اینجا, سرزمیـن ترنجهاى رنگارنگ, در منظومه اى از رنگهاى گرم و سرد است که اعتدال فردوس را به یاد انسان مىآورد. درى را مـى گشاییـم که کـوبه هاى فلزى به شکل دست انسـان دارد و بـر بـالایـش, آیه اى از قرآن بر کاشیهاى لاجـوردى نـوشته شده است.)) و در داستان زندگـى جـواد حمیـدى آمـده است. ((استـاد حمیـدى به راستـى از دیـــدن تازه وارد جا خـورد. دختر کـوچـولوى سالها پیـش, تبدیل به دخترى جـوان شده بـود که در روپـوش ارمک خاکسترى, جدى و معصوم به نظر مـى رسید. ناگاه آتلیه و پنجره ها, صـداى عبـور ماشینها, گفتگـوى آدمها و حتـى شاگردانى که مشغول طراحـى بـودند, همه چیز رنگ آن صدا را گرفت; صدایى که نه تنها محبت صمیمى تریـن دوست را به یاد مـىآورد, بلکه گـرمـاى نگـاه مـادر را هم داشت)).

بى میلى جنسى در بانوان
یوسف غلامى
ناشر: نشر راضیه
نوبت چاپ: اول/ 1377
تعداد صفحات: 95
قیمت: 3000 ریال

در ایـن کتاب موضوع دلسردى بانوان از روابط زناشویى مورد تحقیق و چاره اندیشـى قرار گرفته و عوامل آن شناخته و درمانـش یادآورى شـده است. نویسنـده عوامل سردمزاجـى بانـوان و راه درمان آن را بیان داشته و عنـوان مى کند که اگر زنان و مردان متإهل در ایـن مورد از یکدیگر راضى باشند امید مى رود که در موارد دیگر با هـم اختلاف پیدا نکنند و بر عکـس, اگر در ایـن زمینه میان خود جاذبه و تفاهمى نبینند, بیـم آن مـى رود که سرانجام زنـدگـى آنان دچار مشکلات ناخواسته شود.

زندگى فاطمه زهرا(ع)
محمدقاسم نصیرپور
نـاشـر: دفتـر مطـالعات تـاریخ و معارف اسلامـى
نوبت چاپ: سوم/ 1377
تعداد صفحات: 160

هر چند تاکنـون کتابهاى زیادى در مـورد زنـدگـى فاطمه زهـرا(ع) نگاشته شـده است, اما نـویسنده ایـن کتاب کـوشیده با استناد به قدیمترین اسناد و مدارک و با تطبیق سالهاى قمرى و شمسى و روشـن کـردن وضعیت جغرافیـایـى مـدینه و فـاصله شهرهـا بـا تــوجه به قراردادهاى امروزى و ارائه نقشه و تصاویر مستنـد تاریخـى و ... به کمک نثـرى روان نکـات جـالب و تـازه اى را ارائه دهـد.
((بامداد شنبه هفتـم شوال سال سوم هجرى قمرى, مطابق 6 فروردیـن سال چهارم هجـرى شمسـى, سپاه مشـرکان با کینه اى دیرینه و خشمـى آتشیـن نزدیک مـدینه در دامنه کـوه احـد, خـود را رویاروى سپاه اسلام قرار داده بود.)) :

گنجینه غدیر
سیده مهاجر
ناشر : بنیاد فرهنگى کوثر
نوبت چاپ: سوم/ 1377
تعداد صفحات: 119

((گنجینه غدیـر)) مجمـوعه اى است که بـا رعایت ایجـاز و اختصـار قطـره اى از فضـایل امیـرالمـومنیـن(ع) را از زبـان ادیبـــان و اندیشمندان معاصر به تصـویر کشیـده است. ((فرزنـد نـور)), ((از زمزم حـرم تـا جـرعه غدیـر)), ((ماه ولایت مـىآیـد)), ((آنکه به راههاى آسمان آشناتـر بـود)), ((سیماى علـى(ع) در نهج البلاغه)), ((آیه هاى غدیر)), ((سیماى على(ع))), ((امام على و حقـوق بشر)), ((امام علـى; مجمع فضیلتهاى متضاد)) و ... از عناویـن مقاله هاى این کتاب است.
همچنیـن اشعارى که در رابطه با غدیر خـم و شخصیت حضـرت علـى(ع) سروده شده اند با ذکر نام شعراى آنها, این مجموعه را مزیـن کرده است.
((غدیر خـم که نام برکه ایست داد احمد را خدا فرمان ایست همرهان را خـوانـد احمـد بـا شعف رفتگـان بـاز آمـدنـد از هـر طــرف))

غولهاى سیاه بزرگ گنده
دکتر حسین برهانى
ناشر: جهان اندیشه کودکان
نوبت چاپ: اول / پاییز 74
تعداد صفحات: 15
قیمت: 700 ریال

ایـن کتاب به زبان کـودکان به تبعات زنـدگـى شهرنشینـى و هـواى دودآلـود آن اشاره دارد و به پاکى و لطافت هواى روستا. ((آسمان بسیار آبـى و بسیار صـاف بـود. صـداى جیک جیک گنجشکها در لابه لاى بـرگهاى سبز درختان به گوش مـى رسیـد. صـداى بع بع گـوسفنـدان و بره ها, صـداى مع مع بزها و بزغاله ها در فضاى شاد روستا پیچیـده بـود. روستایـى که آسمانـش آبـى و خـورشیدش همیشه خندان است.))

راز گل تپه
دکتر حسین برهانى
ناشر: جهان اندیشه کودکان
نوبت چاپ: اول/ 1374
تعداد صفحات: 31
قیمت: 1400 ریال

ایـن کتاب مختص کـودکان است و همراه با نقاشیهاى رنگى به زندگى مـردمان دهکـده اى مـى پـردازد که بـا همفکـرى هـم غریبه ها را از روستایشان بیـرون مـى کننـد و به آبـادانـى آنجا مـى پـردازنـد و زنبـورهاى عسل پرورش مـى دهند. ((بعد از چندى دوباره کنـدوها به شاخه هاى درختان آویزان شد و سینیها پر از عسلهاى شیریـن گردید. زنبورهاى عسل دوباره در فضاى عطرآگیـن آغچه به پرواز درآمدند و مـردم آغچه خـوشحـال و خنـدان شـدند)).

ویژگیهاى حضـرت زینب(س) خصـائص زینبیه
مولف: سیدنورالدین جزایرى
محقق: ناصرباقرى بیدهندى
ناشر: انتشارات مسجد جمکران
نوبت چاپ: بهار 1377
قیمت: 9500 ریال
تعداد صفحات: 350

در ایـن کتاب بعد از ذکـر چنـدیـن مقـدمه و پیشگفتـار در بـاره زندگانى حضرت زینب(ع), تمام صفات و امتیازات آن بزرگـوار را طى 39 فصل عنوان مى کند. خصایصى چون فصاحت و بلاغت داشتـن آن حضرت و همچنین شریک و نائب خاص برادر بـودن, اهتمام به حفظ دیـن و حفظ معصومین(ع) داشتـن, جهاد با نفـس همراه با معرفت سرشار و یقیـن کامل و ...
در فصل آخر کتاب جایـى که شباهتهاى زینب(ع) به انبیإ الهى ذکر شـده است, آمـده: ((یحیـى را سر بـریـده و در حضـور سلطان حاضر نمودند, ایـن مظلـومه را اسیر نمودند و سر برادر را با او داخل مجلـس یزید آوردند. یوسف به چاه و زندان مبتلا شد, ایـن مظلـومه نیز به زندان ابـن زیاد و خرابه شام مبتلا شـد. سلیمان آفت دیـوى دید, ایـن مظلومه نیز صدمه شمر دید ... حضرت خاتم را دندانش را شکستنـد, ایـن مظلـومه گـوشـش را دریـدند.))

والدین و مربیان مسوول
رضا فرهادیان
نـاشـر: مـرکز انتشـارات دفتـر تبلیغات اسلامـى حـوزه علمیه قـم
نوبت چاپ: اول/ 1377
تعداد صفحات: 391
قیمت: 13000 ریال

این کتاب به مسایل تعلیـم و تربیت و نقـش والـدیـن و مربیان در ایـن میان مى پردازد و شامل فصولى چون: تربیت فرزند و مراحل رشد او, دوران بلـوغ جـوان, انحـرافات جنسـى و راه درمان آن, احیاى کـرامت نفـس فـرزنـدان و ... مـى بـاشـد.

خانواده در قرآن
دکتر احمد بهشتى
نـاشـر: مـرکز انتشـارات دفتـر تبلیغات اسلامـى حـوزه علمیه قـم
نوبت چاپ: دوم/ 1377
تعداد صفحات: 412
قیمت: 13000 ریال

خانواده, سنگ بناى اجتماع است و اگر خانـواده ها سالـم و متعالى و استوار باشند, مـى تـوان به داشتـن جامعه اى سالـم و متعالـى و استـوار امیـدوار بـود. کتـاب مذکـور بـراى تبییـن ابعاد مختلف خانـواده از نظرگاه قرآن به نگارش درآمده و مباحثى چـون: تشکیل و تثبیت خانـواده, مسـإله مهریه, اختلافات خـانـوادگـى, ازدواج موقت و مشکل بیـوگـى را مـورد مطالعه و بـررسـى قرار داده است.

بانوى نمونه
ناصر باقرىبیدهندى
نـاشـر: مـرکز انتشـارات دفتـر تبلیغات اسلامـى حـوزه علمیه قـم
نوبت چاپ: سوم/ 1377
تعداد صفحات: 152
قیمت: 4500 ریال

((بانوى نمـونه)) دفترى است در باره زندگانى بانـوى مجتهد سیده نصرت امین که به زنـدگـى آن بانـوى امیـن, رموز مـوفقیت ایشان, اخلاق و محاسـن, مـدح و ثناى دانشمنـدان در بـاره وى و دریافت و اعطاى اجازات, مى پردازد.
((توسل به ائمه معصـومیـن(س) نیز در ساخته شـدن شخصیت و تـوفیق ایشان نقشآفریـن بود, چرا که ایشان سخت شیفته آن بزرگواران بود و از عنایاتشان بهره مند مى شد.))

نسل نوخاسته
دکتر احمد بهشتى
نـاشـر: مـرکز انتشـارات دفتـر تبلیغات حـوزه علمیه قـم
نوبت چاپ: دوم/ 1377
تعداد صفحات: 208
قیمت: 6500 ریال

ایـن کتاب مذکور از جمله کتابهایى است که در دوران ستمشاهى جهت هشـدار به خـانـواده هـاى متـدیـن به نگـارش در آمــــــده است. ((نسل نـوخـاسته اجتمـاع, قشـرى است که واسطه میــان نسل کهن و نسلهاى بعدى است. ایـن نسل از یک سـو بـا نسل کنـونـى در تشکیل اجتماع شریک است و از سوى دیگر با نسل آینده. در ایـن نسل, سمت نقـش پذیـرى دارد و در نسل آینده, وظیفه مهم رهبـرى و سازنـدگـى

کنـدوکـاوى در بـاره استخـاره و تفال
ابوالفضل طریقه دار
نـاشـر: مـرکز انتشـارات دفتـر تبلیغات حـوزه علمیه قم
نوبت چاپ: چهارم1377/
تعداد صفحات: 216
قیمت: 6500 ریال

ایـن کتاب, از جنبه هاى مختلف به بحث, در باره مبـانـى, روشها و انواع استخاره از دیـدگاه قرآن و روایات مـى پردازد. ((نـوعى از فال زدن با گشـودن کتاب, یا سرکتاب باز کردن بـوده که ایـن کار بیـش تر با قرآن مجید و دیوان حافظ و مثنوى مـولـوى, رسـم بـوده است. گشـودن مصحف یا فال به قـرآن, نـوع بارز استخاره است. فال زدن, در فرهنگ عامه جهانـى زنـده است و انـواع و اقسام دارد که مشهورتریـن انـواع آن, کف بینـى, فال قهوه, فال نخـود و فال ورق است.))

زنان دانشمند و راوى حدیث
احمد صادقى اردستانى
نـاشـر: مـرکز انتشـارات دفتـر تبلیغات اسلامى نوبت چاپ: دوم/ 1377
تعداد صفحات: 406
قیمت: 10000 ریال

ایـن کتاب, کارنامه درخشان 190 زن راوى حـدیث را گشـوده است که به تـرتیب از رسـول اکرم(ص), معصـومان(ع) و دیگران روایاتـى را نقل کرده اند: ((حکیمه, دختر امام موسى بـن جعفر(ع) که راوى حدیث از امام رضا(ع) بـوده, به واسطه عمر طـولانى, راوى حدیث و صحابى امام جواد(ع) نیز بـوده, ناظر ولادت آن حضرت از سوى امام رضا(ع) گـردیـده و داستـان آن را روایت کرده است ...))

ازدواج با بیگانگان
محمد ابراهیمى
نـاشـر: مـرکز انتشـارات دفتـر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1377
تعداد صفحات: 224
قیمت: 6000 ریال

ایـن کتاب در بـاب کلیات ازدواج و اهمیت آن در ادیان مختلف است و سعى شده با بررسیهاى فقهى و تاریخـى, نگاهى به امر ازدواج با بیگانگان و غیر مسلمانان داشته باشـد. ((هر چنـد که اکثر فقهاى شیعه ازدواج بـا اهل کتـاب را تنها به صـورت مـوقت جـــــــایز دانسته انـد, ولـى همه فقهاى اسلام, ازدواج بـا مشـرکان را مطلقا ممنوع دانسته و ... ))

قطعات
جواد محدثى
نـاشـر: مـرکز انتشـارات دفتـر تبلیغات اسلامـى حـوزه علمیه قـم
نوبت چاپ: اول/ 1377
تعداد صفحات: 159
قیمت: 4500 ریال

((قطعات)) مجمـوعه اى در بر گیرنـده جملات و قطعات ادبـى در باره مناسبتهاى دینـى و انقلابـى است که در ماههاى شمسـى و قمـرى بـا آنها مواجهیم و برخـى مـوضـوعات و مفاهیـم دیگر که کلى تر است و منـاسبت معینـى نـدارد ولـى کـاربـرد عمـومـى آنها بسیـار است. ((گل عفـاف)), در بـوستـان حجـاب مـى روید.
حجاب, دژ و قلعه اى براى پاسـدارى از گـوهر عفاف است, نه زنـدان محـدودکننـده زنان. بـى حجاب, همچـون شاخه اى بیـرون از حصار باغ است, که طمع هـر رهگذر را به سـوى خـود جلب مـى کند.))

سیماى خوشبختى
حمید رسائى
نـاشـر: مـرکز انتشـارات دفتـر تبلیغات حـوزه علیمه قم
نوبت چاپ: اول/ 1377
تعداد صفحات: 216
قیمت: 6500 ریال
سیمـاى خـوشبختـى در بـر گیـرنـده احـادیث و روایات بسیـارى از معصـومان(ع) است, که با تمسک به واژه ((طوبى)) در پى آن مى باشد که اسبـاب سعادت و حیات طیب را جستجـو نمـوده و به پـوینـدگـان خـوشبختى بنمایاند. ((طـوبـى درختى است در بهشت که بلندى آن به اندازه پیمـودن صد سال است, لباسهاى بهشتیان از لایه هاى لطیف آن به وجود مىآید.))

رسالت خواص و عبرتهاى عاشورا
سیداحمد خاتمى
نـاشـر: مـرکز انتشـارات دفتـر تبلیغات اسلامـى حـوزه علمیه قـم
نوبت چاپ: پنجم1377/
تعداد صفحات: 344
قیمت: 9000 ریال

عبـرتآمـوزى در قـرآن و روایات, ارتجـاع, عوامل زمینه ساز حادثه عاشـورا, افـول غیرت دینـى, کـوتاهـى خـواص از اداى وظیفه, رنگ باختـن معنویت و عوامل چرخش از موضع حق, از مباحث ایـن کتاب به شمار مى رود.

تبلیغ و مبلغ در آثـار شهید مطهرى
به کوشش عبدالرحیم موگهى
نـاشـر: مـرکز انتشـارات دفتـر تبلیغات اسلامـى حـوزه علمیه قـم
نوبت چاپ: اول/ 1377
تعداد صفحات: 368
قیمت: 12000 ریال

ایـن کتاب با تـدویـن و تبییـن مباحثـى همچـون ((تعریف و اهمیت تبلیغ)), ((اهـداف و استـراتژى تبلیغ)), ((اقســـــام تبلیغ)), ((اصـول و مبانى و ابرازهاى تبلیغ)), ((روش تبلیغ)), ((وظایف و شـرایط و اخلاق مبلغ)) و ((نکته ها و هشـدارهـاى تبلیغى)) بـر آن است که چشـم اندازى نـو فـرا روى خـوانندگان خـویـش بگستـرانـد.