اسرار خانوادگى


 

اسرار خانوادگى

 

 

خواهر مـن! مى دانم ناراحتى. مى دانم عصبانى هستى. اما به اعتقاد مـن بیـش از هر کسـى باید از دست خـودت ناراحت و عصبانى باشـى.
خـواهر مـن! زندگى زناشویى بى مشکل نمى شـود و پر از فراز و نشیب است. امـا بسیـارى از زن و شـوهـرهـاى بـاتـدبیـر و عاقل بزودى راه حلهایى براى مشکلاتشان مى یابند. ولـى تعدادى دیگر همچـون تـو به جاى اینکه در صـدد حل مشکل برآینـد, خـود را بـر سـر زبانها مى اندازند.
خواهر مـن! تـو مسوول زندگى خود هستى و اگر زندگى ات خـوب یا بد باشد, مردم دیگر نه چیزى از تو خواهند خـواست و نه چیزى به تـو خـواهند داد. بنابرایـن چرا باید اسرار زندگى ات را براى دیگران بگویى؟
خواهر مـن! تو عادت کرده اى اسرار زندگى خانوادگى ات را بى تفکر و بى ملاحظه براى دیگران گفته و بدیـن گونه خودت را بر سر و زبانها مى اندازى! خواهر مـن! حال که تو خـود نمـى تـوانـى اسرار زندگـى خصـوصـى و خانـوادگى ات را نزد خـود نگه دارى, دیگر نباید تـوقع داشته بـاشـى که دیگـران به حفظ اسـرار زنـدگـى ات اهتمام داشته باشند و حرف تو در دهانها نچرخد! خـواهر مـن! تـو باید بـدانـى بزرگتـریـن عیب افشاى اسـرار خانـوادگـى, اجازه دادن به افـراد بى مسـوولیت و بـى تعهدى است که به مشکلات دامـن مى زنند و به قـول معروف ((آتـش بیـار معرکه)) مـى شـوند.
خـواهر مـن! تـو بایـد بـدانـى مشـورت کردن و فاش کـردن اسـرار خانـوادگى بسیار متفاوت هستند و میان ایـن دو مـوضـوع تفاوتهاى بسیارى وجـود دارد. تـو مشورت نمى کنى بلکه اسرار مگوى خانوادگى خود را بـرملا مـى سازى و بـدیـن ترتیب حرف خـود را زیر دست و پا مى اندازى. خـواهر مـن! به تو تـوصیه مـى کنـم همیشه عواقب افشاى اسرار زندگى خانـوادگى را در نظر داشته باش و حرف دلت را به هر کـس نگو. به همیـن دلیل است که مى گویـم بیـش از هر کسى باید از دست خودت عصبانى باشى.