دوره و شماره: دوره 1378، شماره 92، آبان 1378 
سوزنى برگها

شریعت پناهی مجتبی ولی


جهان اسلام ؛ رویش ها و ریزش ها

زواره اسماعیل نساجى؛ زواره‏ غلامرضا گلى


عظمت عاشورا

زواره‏ غلامرضا گلى


امام خمینى ؛ اقیانوس آرامش، قلّه استقامت

زواره‏ غلامرضا گلى؛ زواره‏ غلامرضا گلى


عالم آل محمد ص

زواره‏ غلامرضا گلى


غروب سپیده گشا

زواره‏ غلامرضا گلى؛ زواره‏ غلامرضا گلى


دانشور نوآور

زواره‏ غلامرضا گلى