دوره و شماره: دوره 1378، شماره 92، آبان 1378 
17. سوزنى برگها

شریعت پناهی مجتبی ولی


20. سفـره مـاه

منصوره تقدسى


32. جهان اسلام ؛ رویش ها و ریزش ها

زواره اسماعیل نساجى؛ زواره‏ غلامرضا گلى


51. پگاه پاکى

زهرا نساجی


56. عظمت عاشورا

زواره‏ غلامرضا گلى


62. امام خمینى ؛ اقیانوس آرامش، قلّه استقامت

زواره‏ غلامرضا گلى؛ زواره‏ غلامرضا گلى


63. عالم آل محمد ص

زواره‏ غلامرضا گلى


64. غروب سپیده گشا

زواره‏ غلامرضا گلى؛ زواره‏ غلامرضا گلى


68. فلسطین ؛ قلمرو مسلمین

زواره‏ غلامرضا گلى


71. دانشور نوآور

زواره‏ غلامرضا گلى