دوره و شماره: دوره 1378، شماره 93، آذر 1378 
7. جاودانه در جهنم

مدرسه ای عباس صالح


19. مشاور شما

زهرا آکوچکیان


22. قلمه در پاییز

شریعت پناهی مجتبی ولی