دوره و شماره: دوره 1378، شماره 93، آذر و دی 1378 
جاودانه در جهنم

مدرسه ای عباس صالح


مشاور شما

زهرا آکوچکیان


قلمه در پاییز

شریعت پناهی مجتبی ولی