نویسنده

گستـرش اعتیـاد یـاجنگ پنهان شیمیـایـى در کشـور

حسین برهانى

 

 

اگرچه به طور سنتى در جـوامع شرقى, از جمله کشـور ما مصرف مواد مخـدر بخصـوص تریاک از قدیـم در بیـن بزرگسالان و سالمندان رواج نسبى داشته است, اما در جـوامع غربى با استفاده از مشتقات مواد مخـدر مثل هـروییـن و مـورفیـن و غیـره وضعیت بسیار نابسامان و آشفته تر بـوده است. آنچه در کشـور ما مى گذشت, عمدتا استفاده از تریاک در سنیـن میانسالى به بعد بود, اما در حال حاضر که جمعیت کشور ما جوان است, متإسفانه سـن اعتیاد بسیار پایین آمده است; بــه طـورى کــه امـروزه اعتیـاد در سنــیـن نـوجـوانى وضعــیت بسیارتإسف بـارى به وجـود آورده است. ایـن در حالـى است که طبق آمار در کشـورهاى غربـى سـن اعتیاد بالا رفته است. به نظر مى رسد تـوطئه عظیمى علیه نوجوانان و جـوانان ایـن کشـور در حال انجام است و از آنجا که آثار مخـرب و تباه کننـده اعتیاد سالها و حتـى دهه ها طول مى کشــد تا ظاهر شـود, نمى تـوانیـم محاسبـه دقیقى از خسارات مادى و معنوى ایـن آسیب ویرانگر داشته باشیم; اما مسلـم است با این روند ما از مسیر سازندگى دور خواهیم شد و دشمـن نیز همیـن را مى خـواهد. هر روز با نـوجـوانانى مـواجه هستیـم که به آسـانـى و حتـى راحت تـر از سیگـار به بسته هاى هـروییـن و حشیـش مـى رسنـد. آثار مخرب اعتیاد بر رفتار و روان آنها بتـدریج ظاهر مى شـود و آنها را تبدیل به افرادى پرخاشگر, بـى اراده و خرابکار مـى کنـد و کشـور را از نیـروهاى جـوان و خلاق محـروم مـى نمایـد.
براستى چه باید کرد؟ چگـونه باید فرزندان سرزمیـن شهیدان را از ایـن دام شیطانى آگاه نمـود؟ اگر مى گـوییـم اعتیاد جنگ شیمیایى اعلام نشـده دشمـن علیه جـوانان ما است, اغراق نکـرده ایـم; امـا وظیفه مسـوولان و مردم و مطبـوعات چیست؟ آیا با ساختـن چند سرود حزن انگیز و زیبا چیزى تغییر مـى کنـد؟ آیا با دستگیرى کاروانهاى قاچاق و جلـوگیرى از ترانزیت مـواد مخـدر مشکل حل شـده است؟ به نظر مى رسد کشـور ما در امر مبارزه با مـواد مخدر به تـوفیقاتـى رسیده است, اما گستره آثار ایـن جنگ شیمیایـى خانگـى چیز دیگرى مى گوید. شاید ما تـوانسته ایـم مانع عبـور مواد مخدر از کشورمان به کشـورهاى غربـى باشیـم, ولى وفـور و فراوانى انـواع مختلف و متنوع مواد مخدر در کشـور ما را به این گمان وا مى دارد که ایـن مـواد در داخل کشـور جـوانان و نـوجـوانان مسلمان را طعمه خـود مـى کنـد; به طـورى که بچه هـاى 13 ـ 14 سـاله قــادر به تهیه آن مى باشند. مصرف کننده هاى مـواد مخدر بعد از مدتـى دچار بیماریهاى روانـى مـى شـونـد, که هزینه درمان آنها لطمه جبران ناپذیـرى بـر اقتصاد مملکت مى زند, زیرا مـى دانیـم اعتیاد تقریبا درمان ناپذیر است; در حالى که اخیرا از سوى مسـوولان سعى شده است نوجـوانان و جـوانان را در صحنه هاى فرهنگى و سیاسى انقلاب اسلامى وارد کنند و به شخصیت آنها ارزش داده شود. منطقى به نظر مى رسد بیـش از آنکه به تقدیر و ستایـش آژانسهاى بیـن المللـى دل خـوش کنیـم, به فکر نجات نسل جوان کشورمان باشیـم و ایـن میسر نمى شود مگر اینکه به طـور جـامع و همه جـانبه بـراى حل مشکلات و نیـازهـاى ایـــن نسل برنامه ریزى کنیـم و عوامل داخلـى اشاعه اعتیاد شناسایى و معدوم شـونـد و نیز زمینه کار و فعالیت و تـولید براى جـوانان فراهـم گردد و از تبعیض طبقاتى, به صـورت یک طبقه بسیار غنى و ثروتمند و یک قشر عظیـم فقیر, جلـوگیرى شـود. تمرکز و تکاثـر و انباشته شـدن ثروت و سرمایه ها در دست عده اى, به طـور قطع زمینه هاى فساد و تباهـى را فراهـم مى کنـد و بـرخـى را به خـود مشغول مـى سازد.
فقر نیز چنگال وحشتناکـش را به روى اکثـر مردم مـى کشـد. فقـر و ثـروت هر دو تقریبا همیشه زمینه تباهـى و اعتیاد را مـى سازنـد. بنابرایـن, از وظایف اصلى دولت اسلامى ایجاد تعادل و توازن ثروت است. البته فقط در صـورتـى در ایـن کار تـوفیق به دست مىآید که شفـاف و بـدون اغمـاض بـا همه یکسـان بـرخـورد شــود.
فـاصله طبقـاتـى, فقـر و بیکارى, عدم هـدایت نیـروها به کارهاى تـولیدى در زمینه کشاورزى و صنعتـى با تکیه بر جنبـش عمـومـى و فراگیر, بسنـده کردن به کارهاى محـدود و معدود, عدم استفاده از نظریات دقیق کارشناسـى, عدم بـرخـورد با مـوارد سـوء استفاده و فساد مالـى و فقدان نظارت بر کار دستگاهها و سازمانها و ادارات و زندگى مسـوولان در هر رده و پست و مقام و بالاخره بـى تـوجهى به ساختـن و ارائه الگـوهاى مناسب زنـدگـى و رفتار و تفکر عواملـى هستنـد که دشمـن را در رسیدن به اهدافـش یعنـى گسترش اعتیاد یا جنگ شیمیایى خانگى کمک مى کنند. پـس بیاییـم به یاد آلاله هاى سرخ شهادت و شقایقهاى داغدار قدرى به خود آییـم و نسل بعد از انقلاب را دریابیـم; قبل از آنکه آتـش اژدهـاى بـى رحـم اعتیـاد گلها و امیـدهـاى آینـده ایـران اسلامـى را بسـوزاند.