دوره و شماره: دوره 1378، شماره 91، مهر 1378 
33. فاطمه س ، به روایت معصومان ع

شیرازی عبدالرحمن انصاری