دوره و شماره: دوره 1378، شماره 91، مهر و آبان 1378