دوره و شماره: دوره 1378، شماره 88، تیر 1378 
4. بانوى فرمانروا

زواره‏ غلامرضا گلى


14. از سوزنى

رفیع افتخار


15. مشاور شما

زهرا آکوچکیان


24. پاپیتال

شریعت پناهی مجتبی ولی