دوره و شماره: دوره 1378، شماره 95، بهمن 1378 
15. گیاهان گوشتى

شریعت پناهی مجتبی ولی


19. مشاور شما

زهرا آکوچکیان