نویسنده

 

احساس صداهاى غیر طبیعى در گوش
دکتر حسین برهانى

 

 

احساس صداهاى غیر طبیعى بـه صورت شنیدن صداى انسان یا حیوان, علامت مهمى در تشخیص بـرخى اختلالات مى بـاشد. اگر فردى چنین شکایت یا ناراحتى داشته باشد و در محیطى که کاملا آرام است و انسان یا حیوانى در آن جا وجـود ندارد, صداى انسان یا حیوانى را بـشنود, در حالى که دیگران چنین صدایى را نمى شنوند, این موضوع مى تـواند غیر طبیعى باشد و نیاز به پى گیرى و بررسى دارد. البته در بـعضى اوقات ممکن است هیچ آسیبى وجود نداشته باشد. اصولا اگر صداها را در موقع خـوابـیدن و یا بـیدار شدن بـشنود که هنوز کاملا هوشیار نیست و در واقع خوابآلوده است,
اغـلب عـادى اسـت, ولى شـنیدن این گـونه صـداها در بـیدارى و هوشـیارى کامل موضوعى غیر طبـیعى اسـت. اعتـیاد بـه مواد مخـدر مى تواند باعث چنین ناراحتى شود. در هر صورت باید حتما بـه پزشک مراجعه شود. گاهى صداى وزوز و یا سوت کشیدن و صداهاى دیگر ممکن است بـه وسیله گوشها یا مغز بـیمار احـساس شود. صداهایى که بـا گوشها شنیده مى شود, از وضوح بـیشترى بـرخوردارند, اما صدایى که توسط مغز بیمار احساس مى شود, یک تجربه ذهنى است. در هر دو صورت ممکن است واقعا هیچ نوع منبـع صوتـى در کار نبـاشد و فرد دچـار نوعى اختلال درک و احساس باشد. بـعضى از این صداها در طول روز و موقع کار و یا در جـاهاى شلوغ احـسـاس نمى شوند, اما همین که شب فرا مى رسد و سکوت و آرامش همه جـا را فرا مى گیرد, بـیمار آرامش خـود را از دست مى دهد و بسیار آزرده مى شود.
درمان این ناراحتى بستگى به تشخیص بیمارى و علت آن دارد.

صداهاى غیر طبیعى
توصیه مى شود هر موقع صداهاى غیر عادى شنیدید, به پزشک مراجعه نمایید تا ضمن بازگو کردن کیفیت صداها و موقعیتـهاى مختـلفى که صداها شنیده مى شوند, پزشک نیز با معاینات و سوالات خاص بررسیهاى لازم را انجام دهد و به علت ناراحتى پى ببـرد. بـعضى بـیماریهاى اعصاب و روان, اعتیاد و برخى بـیماریهاى گوش داخلى, بـاعث چنین ناراحـتـى خـواهند شد که هر کدام درمان خـاص خـود را دارند. در مواردى که بـیمار بـا احساس صداى وزوز یا سوت, ناراحتـى خود را اظهار مى کند, پس از بررسیهاى جسمى و روانى به بیمار گفته مى شود هیچ مشکلى او را تهدید نمى کند و بـاید بـه این ناراحتى بـى توجه باشد و روحیه اش را حـفظ کند. ما نیز بـاید روحـیه او را تـقویت کنیم. گاهى لازم مى شود روزها از سمعک استفاده کند و شب از موزیک بسیار ملایم استفاده کند تا بـه مرور صداى غیر طبـیعى تحت الشعاع قرار بـگیرد و فراموش شود, چون منشإ این گونه صداها اغلب ذهنى است. گاهى ممکن است با تجویز داورهاى آرامبـخش کمک بـیشترى بـه بیمار شود.