شایستگى همسران


 

شایستگى همسران

 

 

همسرم,
از کانون گرم خانوادگى ما بـاید نداى مشورت, تفاهم, مفاهمه و گفتمان بلند باشد.

همسرم,
شایستـگیهاى تـو از دانش صحیح, بـینش عمیق, کوشش همه جانبـه و ایمان دقیق برمى خیزد.
همسـرم,
در زندگى مشـتـرک اصـل بـر لیاقت و شـایسـتـگى اسـت.
همسرم,
در زندگى مشـتـرک واژه ((صالحـین)) که در ردیف ((پـیامبـران, صدیقان و شهیدان)) آمده است باید معنا پیدا کند.

همسرم,
در زندگى مشـتـرک ((رازدارى)) ما اصلى اسـت که ما را مونس هم خواهد ساخت.

کلمات احترام آمیز
همسرم,
زندگى زناشـویى مملو از لحـظات تـلخ و شـیرین و مسـوولیتـهاى مختلفى است که زن و شوهر نسبـت بـه هم دارند. اما آیا صحیح است اگر ما در زمینه اى با هم اختلاف و مشکل داریم آن را به جنبـه هاى دیگر زندگى سرایت بدهیم؟

همسرم,
آیا درست است اگر ما با هم اختلاف داریم, تو نسبت بـه فرزندان خود بى توجهى و بى مهرى نشان دهى؟

همسرم,
من و تـو در ذهن فرزندانمان جـایگاهى والا داریم. آیا حـرفهاى ناخوشایندى که از زبان تو گاه و بـیگاه در مورد من صادر مى شود; شخصیت من که مورد توهین قرار مى گیرم و تو که توهین کننده هستى, را در نزد فرزندانمان خدشه دار نمى سازد؟

همسرم,
اختلافات ما زودگذر و موقتـى است اما همه حرفهاى ناخوشایند در ذهن بچه ها خواهد ماند بنابراین بـه خاطر بـچه هایمان و زندگیمان همیشه از کلمات زیبا و احترامآمیز استفاده کن.