دوره و شماره: دوره 1378، شماره 89، مرداد 1378 
خاتون با کفایت

زواره‏ غلامرضا گلى


مشاور شما

زهرا آکوچکیان


آفلاندرا گلکاری

شریعت پناهی مجتبی ولی