آفلاندرا گلکاری


آفلاندرا

مهندس مجتبى شریعت پناهى

 

 

بیخود نیست که انگلیسیها به آفلاندرا گیاه گورخرى لقب داده اند چرا که برگهایش سبز پررنگند با خطوط زرد یا سبز کمرنگ, شبیه پوست گورخر.
سرزمین مادرى آفلاندرا, برزیل است و جزو خانواده آکانتاسهACANTHACEAE به حساب مىآید. در پاییز, گلهاى زرد آفلاندرا به صورت سنبله اى زیبا ظاهر مى شود.
این گیاه به نور زیاد اما دور از تابش مستقیم آفتاب احتیاج دارد. در تابستان نباید آن را در محل گرم نگهدارى کنیم.
خاک را در طول تابستان مرطوب نگهدارید و در زمستان بعد از اینکه عمر گلهایش تمام شد آبیارى را کم کنید.
مناسبترین خاک براى آفلاندرا مخلوطى از خاک برگ, ماسه و خاک باغچه است. این سه نوع خاک باید به نسبت مساوى با هم مخلوط شوند.
تمیز نمودن برگهاى آفلاندرا را فراموش نکنید, در فصول گرم هر هفته یکبار به آن کود شیمیایى بدهید.
توجه داشته باشید در زمستان نیاز به استراحت کافى دارد و نباید کارى به کارش داشته باشید. ازدیاد آفلاندرا به وسیله قلمه ساقه در بهار انجام مى شود.