دوره و شماره: دوره 1378، شماره 96، بهمن و اسفند 1378 
مشاور شمـا

زهرا آکوچکیان


گلکارى نخل مرداب

شریعت پناهی مجتبی ولی