دوره و شماره: دوره 1378، شماره 96، اسفند 1378 
19. مشاور شمـا

زهرا آکوچکیان


21. سفـره مـاه

منصوره تقدسى


23. گلکارى نخل مرداب

شریعت پناهی مجتبی ولی