اخبار

 

 

قانون حقوق زنان باید اصلاح شود
خانم رهنورد در همایش ((زن در یافتـه هاى نوین پـژوهشى)) گفت: تصـویر زنان ایرانى در عـرصـه فرهنگى عـمدتـا تـصـویرى مادونى, ارتجاعى و سنتى است که نیازمند تـغییر و تـحول است. قرائت دینى از حـقوق زنان بـاید بـر اسـاس فرمایشـات رسـول الله(ص)و حـضـرت على(ع)باشد و نه بـر اساس پوسیدگیهاى فکرى در عهد قاجار. خشونت علیه زنان نقطه تـاریکى است که در سطح خانواده و جامعه ما وجود دارد.
رییس دانشگاه الزهرا در ادامه افزود: متإسفانه با گذشت بیست سال از انقلاب اسلامى در قانون مدنى نسبـت بـه مسإله خشونت علیه زنان سـکوت شده, بـه گونه اى که هم اکنون در دادگاههاى خـانواده این مسإله امرى عادى تلقى مى شود. در حال حاضر بـسیارى از زنان که از خشونت خانوادگى رنج مى برند, مجبور به ادامه زندگى و تحمل خـشونت مى بـاشند و بـا مسإله نگهدارى کودکان خـود نیز روبـه رو هستند.
وى با اشاره بـه مشکلات اقتـصادى زنان مستـقل و حضانت کودکان, خواستار بازنگرى قوانین حقوقى و مدنى کشور نسبـت بـه حقوق زنان شد.
خانم رهنورد در بـخش دیگرى از سخنانش بـا اشاره بـه عدم حضور زنان در سطوح کلان سیاستگذارى کشور گفت: اشغال کرسیهاى مدیریتـى به تناسب توانایى زنان توانمند کشور تقسیم نشده است.

تقدیر از نویسندگانى که در باره امام زمان(عج)نوشته اند
مراسم تقدیر از نویسندگان آثار مکتوب در باره امام زمان(عج)با حضور آقاى مسجد جامعى قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى در قم برگزار شد.
در این مراسم که بـه همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان و تعاونى ناشران قم برپا شده بود بـه هشت نفر از نویسندگانى که داراى آثارى برتر بودند, جوایزى تعلق گرفت.
قابل ذکر است که کتابهاى مذکور از میان بیش از دو هزار کتابى که در طول چند دهه اخیر چاپ شده بـود, انتـخاب شدند. همچنین در پـایان این مراسـم نشـان درجـه یک دانش, از سـوى آقاى خـاتـمى, رییس جمهورى به پاس ابراز لیاقت و شایستگى در خدمت بـه نظام بـه آیت الله جعفر سبحانى تقدیم شد.

مولفان, ناشران و پژوهشگران زن صاحب انجمن مى شوند
جهاد دانشگاهى واحد الزهرا, طى نشستى امکان بهره مندى متقابـل زنان پـژوهشگر و ناشر جامعه بـا یکدیگر و رسیدن بـه دستاوردهاى مهم ایجاد ارتباط, اطلاع رسانى و جهت دهى بـه فعالیتهاى پژوهشى را فراهم آورد.
خانم دکتـر رهنورد طى سخنانى تـشکیل چنین انجمنى را خاستـگاه پـویایى فکر قشر زنان دانسـت و نهادهاى مدنى را بـراى پـیشبـرد چالشهاى فکرى بسیار مفید خواند.
در این نشـسـت اسـاسـنامه انجـمن مورد بـررسـى قـرار گرفـت و پیشنهادهایى در جهت عملى شدن بـندهاى مختلف اساسنامه ارایه شد.

ماهواره باعث از خود بیگانگى جوانان مى شود
طى تحقیقاتى به منظور بـررسى اثرات فرهنگى روانى تلویزیونهاى ماهواره اى بـر روى جوانان در شهرستان ارومیه مشخص شد که تماشاى این گونه برنامه ها بـاعث از خود بـیگانگى فرهنگى جوانان مى شود. جوانان بیننده بـرنامه هاى ماهواره بـیش از دیگران تـحت تـإثیر مظاهر فرهنگ غرب قرار گرفته و سعى مى کنند رفتـار و آداب و رسوم فرهنگى بـیگانه را از خود بـروز دهند. این جـوانان بـه پـوشیدن لبـاسهاى غربـى, رقص دستـه جمعى و موسیقى غیر مجاز روى مىآورند. جوانان غیر بـیننده نیز معتـقد بـودند که بـرنامه هاى ماهواره مبتذل و منحرف کننده است و بـاعث تغییر رفتارهاى اجتماعى و رواج مصرف گرایى مى شود.

زنان از شرایط مساوى اشتغال برخوردار نیستند
خانم زهرا شـجـاعى مشـاور رییس جـمهورى در امور زنان گفت: عدم آگاهى زنان از قوانین حـقوقى خویش, نبـود وحـدت رویه در اجـراى قوانین, لزوم بـازنگرى قـانون مدنى و اصـلاح بـرخـى از قـوانین, نهادهاى مربوط به زنان را ملزم به ارایه طرحها و حرکتهاى مثبـت در این جهت کرده است.
وى در نخستین نشست مشترک پـکن 5 سازمانهاى دولتى و غیر دولتى بـا ارایه گزارشى از روند فعالیتهاى مرکز, موفقیتها و نقاط ضعف عملکرد نهادهاى امور زنان را بـرشمرد و گفت: متولیان امور زنان در بخش اطلاع رسانى, در ارایه تصویر واقعى فعالیتها و مشکلات زنان بـسیار ضعیف عمل کرده اند. دولت سالانه موظف بـه ایجـاد 700 هزار فرصت شغلى در کشور است, اما به دلیل وظیفه تإمین معاش خانواده از سوى مردان و عدم تمایل برخى از زنان براى کار خارج از خانه, شـرایط مسـاوى بـراى اشـتـغـال زنان در نظر گرفتـه نشـده اسـت. وى افزود: از این رو مرکز, بحث مشارکت و اشتغال را یکسان تلقى نکرده و لزوما مشارکت زنان را به معناى ورود آنان به بازار کار نمى داند. بنابـراین بـراى شناسایى فرصتهاى شغلى و توانمند کردن زنان در این عـرصـه در قالب بـرنامه سـوم تـوسـعـه تـلاش مى کند.

یک میلیون و 600 هزار دختر از تحصیل باز ماندند
مشاور وزیر آموزش و پـرورش و مـدیر کـل دفـتـر امـور زنان در جشنواره بـانوان خیر مدرسه ساز گفت: محور یک جامعه رو بـه رشد و متعالى وجود روح تعاون و همکارى است. هم اکنون قریب بـه 2 هزار مدرسه مختـلط در کشور وجود دارد و بـسیارى از دختـران بـه دلیل تعصب خانواده هایشان ترک تحصیل مى کنند. در بخشهاى عشایرى بسیارى از مدارس در شرایط ناگوار بـرگزار شده اند و تـا زمانى که چـنین فضاهاى آموزشى در کشور وجـود دارد, نمى تـوان احساس آرامش نمود. خانم تندگویان ضمن اشاره بـه اینکه بـیش از یک میلیون و ششصد هزار دختر بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد, گفت: باید بـه ایجاد مدرسه دخترانه اندیشید. دختران امروز زنان آینده هستند و بـاید بـه گونه اى تـربـیت شوند که خانواده هاى بـالنده بـسازند.

زنان در معرض آسیبهاى اجتماعى هستند
اشرف بروجـردى, مشـاور وزیر کشـور در امور زنان گفت: در حـال حاضر بیشترین مشکل زنان جامعه ما در زمینه مسایل حقوقى و قضایى است. وى در نشست دبیران کمیسیونهاى امور بـانوان استانهاى کشور تصریح کرد: آنچه هم اینک نمود بـارز یافته مشکل حقوقى زنان است و این در حالى است که تا کنون همایشهایى براى یافتن راهکارها و حرکت هماهنگ در جهت رفع آن برگزار شده است. ایراد برخى آسیبهاى اجتـماعى بـه زنان از دیگر مشکلات کنونى این قشر از جـامعه است. یکى از این آسیبها سوء استفاده از زنان در امر قاچاق مواد مخدر است.

سازمانهاى غیر دولتى زنان ایجاد مى شود
مرکز امور مشـارکت زنان موظف شـد تـا بـه منظور بـهره گیرى از خدمات مختلف اجتماعى زنان, زمینه ایجاد سازمانهاى غیر دولتى را فراهم کند. خانم شجاعى در این باره گفت: در قالب این طرح و طبق ماده 156 لایحه برنامه سوم تـوسعه اقتـصادى, اجتـماعى و فرهنگى, زمینه بـراى استفاده از خدمات حقوقى, مشاوره اى, آموزشى و ورزشى فراهم و نتایج آن به دولت و دستگاههاى اجرایى ارایه مى شود. بـا در نظر گرفتن شرایط اقتصادى کشور, بـرطرف شدن این نیازها تـنها در قالب ایجـاد سازمانهاى غیر دولتـى و تـشکلهاى خـیریه اى ممکن مى شود.
به گفته زهرا شجاعى, ارتباط سازنده بـین تشکلهاى غیر دولتى و فعالیتهاى مربوط به دولت مى تواند شکل منسجم و عملى براى بهبـود این فعالیتها فراهم کند.

تزریقات عامل اصلى آلودگى به ایدز در کشور است
معاون بهداشتى وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکى در گفتگویى با خبـرگزارى اعلام کرد: 67 درصد از عوامل انتقال ویروس ایدز در کشور از طریق تزریقات غیر بـهداشتـى رخ مى دهد. این در حالى است که میزان انتـقـال این ویروس در دنیا از طریق تـزریقـات 1 / 12 درصد است.
وى در ادامه یادآور شد: 70 درصد تـزریقاتـى که در کشور بـاعث انتقال ویروس ایدز مى شود در زندانها توسط معتـادان و در نتـیجه استفاده مکرر از یک سرنگ صورت مى گیرد. میزان انتقال ویروس ایدز از طریق رابـطه جنسى در دنیا 6 / 79 درصد است اما این میزان در کشور ما تنها 13 درصد تشخیص داده شده است.
وى افزود: سرمایه گذارى بـراى تـشخیص و شناسایى ایدز, اقدامات پیشـگیرى, آموزشـهاى گسـتـرده در زندانها, دانشـگاهها و انجـام مشاوره و ایجاد مراکز درمانى از مهمتـرین فعالیتـهاى انجام شده براى مبارزه با شیوع این بیمارى در کشور است. تا کنون 1804 نفر در ایران بـه این ویروس مبـتلا شده اند که تعداد 203 نفر نیز فوت کرده اند.

زنان مى توانند به سازمان ملل شکایت کنند
زنان از این به بعد حق دارند تا موارد تبعیض, بهره کشى جنسى و دیگر موارد را بـه سازمان ملل گزارش دهند. در این معاهده جـدید به زنان امکان داده شده است تـا بـا دور زدن دولتـها, شکایات و اعتراضات خود را به طور مستـقیم در اختـیار کمیسیون سازمان ملل قرار دهند. این مرکز نیز پس از دریافت شکایات تلاش خواهد کرد تا دولتها را براى جبران نارضایتیهاى زنان قانع کند.
گرچه این معاهده ابتدا بـا مخالفت بـسیارى از کشورها روبـه رو شده بـود ولى گروههاى طرفدار حقوق زنان متعهد شده اند تا ریشه کن شدن هر گونه تبعیضى علیه زنان تلاش کنند.

اکثر زنان عرب بى سواد هستند
دستیار دبـیر کل سازمان ملل, بـا اعلام اینکه 55 درصد از زنان در کشورهاى عربى بى سوادند, گفت: این میزان از بـى سوادى بـر رشد اجتماعى کشورهاى فوق تـإثیر منفى گذارده است. اگر کشورهاى عرب خواهان رشد و شکوفایى اجتماعى و اقتصادى هستند بـاید حقوق زنان را به رسـمیت شـناخـتـه و زمینه مشـارکت آنها را در فعالیتـهاى سـیاسـى, اجـتـماعى و آموزشى فراهم کنند. زنان عرب هم چـنان از نابسامانیهاى اجتماعى همچون فقر و عدم رعایت اصول بـهداشتى رنج مى برند و در بـرخى کشورها حتى از حقوق مساوى بـرخوردار نیستند. دستـیار ((عنان)) بـا مقایسـه مشارکت زنان عرب و سـایر مناطق جهان در فعالیتهاى پارلمانى افزود: 4 / 3 درصد نمایندگان مجالس کشورهاى عرب را زنان تـشکیل مى دهند در حالى که این رقم در دیگر کشورهاى جهان بیش از 11 درصد است.
وى با اشاره بـه افزایش فعالیتهاى سیاسى زنان عرب تصریح کرد:
وضعیت زنان در جوامع عربى در مقایسه با 20 سال پیش بهبود یافته اما هنوز هم بسیار وخیم است.

زنان کویت آزادى سیاسى ندارند
مجـلس کویت لایحـه اعطاى حـقوق سیاسى بـه زنان این کشور را رد کرد. بـا وجود حمایت امیر و دولت کویت از اعطاى حقوق سیاسى بـه زنان مجـلس کویت بـراى سومین بـار از اعطاى این حق بـه نیمى از جـمعیت کشور خـوددارى کرد. در میان مخـالفان لایحـه, نمایندگانى هسـتـند که از حـقوق زنان حـمایت مى کنند ولى مى گویند چـون دولت قوانین را بـا صدور حکم مى خواهد تعیین و تصویب کند و این موضوع برخلاف قانون اسـاسـى اسـت, بـنابـراین بـه این لایحـه رإى منفى داده اند. این در حـالى است که تـمامى نمایندگان مجـلس کویت مرد هستند.

74 میلیون زن مفقودالاثر در جنوب آسیا
فعالان اجتـماعى طى گزارشهایى اعلام کرده اند: خشونتـهاى سیستـم خشن پـدرسالارى حاکم در جـنوب آسیا سبـب ناپـدید شدن بـیش از 74 میلیون زن در این منطقه از جهان شده است.
در قرون گذشته جهان شاهد کشتـه شدن میلیونها زن در جنوب آسیا و بخصوص هند بوده است. این امر بر اثر عوامل گوناگونى نظیر سقط جنین دختـر, خودسوزى زن در کنار جنازه شوهر بـه نشانه وفادارى, مشکل جهیزیه, گرسنگى, محرومیتهاى اقتصادى و بهداشتى صورت گرفته و نسـبـت جـمعیت زن و مرد در این منطقه از جـهان را بـه گونه اى وحشتناک به زیان زنان تغییر داده است.

قاچاق زنان و کودکان در بنگلادش
در سال حدود 25 هزار زن و کودک بنگلادشى به طور غیر قانونى به کشورهاى همسایه و خاورمیانه قاچـاق مى شوند. خبـرها حـاکى از آن است که قاچاقچیان انسان, این زنان و کودکان را بـه اسم مهاجـرت بـا وعـده هاى دروغین یافتـن کار مى فریبـند و بـه کشـورهاى دیگر مى برند. فقر و پایین بودن تحصیلات از عوامل اصلى فریب این افراد به شمار مى رود.
سالانه در پى مفقود شدن برخى از این زنان, تعداد دیگر نیز بـه کمک سازمانهاى حقوق بشر در بنگلادش و سایر کشورها به خانه هایشان بازمى گردند. به گفته مقامات پلیس از این کودکان بـراى بـزهکارى استفاده مى شود و زنان به مراکز فساد فرستاده مى شوند.

زنان کوزوو و پیامدهاى جنگ
زنان کوزوو که قصد دارند از زخمهاى به جا مانده از دوران جنگ رهایى یابـند, تـلاش مى کنند وجود خود را در جامعه مردسالار کوزوو بـه اثـبـات بـرسانند. این در حالى است که در کوزوو هیچ زنى را نمى توان یافت که از پیامدهاى جنگ مصون مانده باشد.
سخنگوى سازمان ملل در این رابطه گفت: زنان پس از جنگ بـه جاى شوهران و برادران خـود که در جـنگ از دسـت رفتـه اند, سـرپـرسـت خانواده شده اند. در جـوامعى مانند کوزوو مردان نانآور خـانواده هسـتـند و در شـرایط موجـود زنان نمى تـوانند تـصـمیم بـگـیرند.
مدیر مرکز حمایت از زنان در افتتاح این مرکز اعلام کرد: زنانى که مورد تـجاوز قرار گرفتـه اند, علاوه بـر تـحمل شرمسارى از هیچ گونه حمایتى نیز بـرخوردار نیستند و تنها پس از شهادت دادن بـه این جـنایت صربـها در دادگاه مورد حمایت قرار مى گیرند, در حالى که بـسیارى از زنان از تـرس جنایتـکاران از دادن شهادت خوددارى مى کنند. در حـال حـاضـر مهمتـرین اقدام خـارج کردن این زنان از انزوا و فعال کردن آنهاست. اگر آنها در خـانه بـمانند بـاید یک عمر درد و رنج خـود را تـحـمل کنند. این زنان بـه دلجـویى نیاز ندارند بلکه بـه شغل و سرپناهى بـراى زندگى محتاجند و بـه مجرد اینکه از نظر اقتـصادى خودکفا شوند بـا مصایب جـنگ کنار خواهند آمد.

طرح رشته تحصیلى مدیریت خانه مورد بررسى قرار گرفت
در پنجـمین نشست شوراى مرکزى دانشگاه جـامع علمى ـ کاربـردى, طرح مدیریت خـانه بـه منظور آموزش زنان در مقـطع کـاردانى مورد بررسى قرار گرفت.
وزیر فرهنگ و آموزش عالى در این رابطه گفت: خانه دارى در جهان امروز یک تخصص است و باید از طریق آموزش زنان نسبت بـه استفاده از روشهاى علمى در امر خانه دارى اقدام کرد. استـفاده از روشهاى علمى در خانه دارى علاوه بـر تـقویت نقش محـورى بـانوان در سامان دادن به امور خانواده, آثـار مثـبـت و گستـرده اى نیز در ابـعاد مختلف اقتصادى, فرهنگى و اجتماعى خواهد داشت.
آیین نامه تإمین مدرسین علمى ـ کاربردى و برآورد ظرفیت پذیرش دانشجـویان علمى ـ کاربـردى نیز در این جـلسه مورد بـررسى قرار گرفت.

زنان خودسرپرست مشکل اقتصادى دارند
آقاى دکتر ((کیهان نیا)) وکیل دعاوى در امور خانواده در دومین همایش ((جایگاه زن در سرپرستـى خانواده)) گفت: بـزرگتـرین معضل زنان خودسرپرست, دلمشغولى اقتـصادى آنان است و این امر حتـى در مورد زنانى کـه کـار مى کـنند و حـقـوق ثـابـتـى دارند نیز نقـش تعیین کننده اى دارد.
وى همچنین افزود: عدم تخصص کافى, نگهدارى و تـربـیت فرزندان, بـى سوادى, مزاحـمتـهاى مردان خـانه نشین, دخـالت خـانواده شوهر, مجهول المکان بـودن شـوهر, داشـتـن فرزندان زیاد, حـق طلاق بـراى مردان, وجـه المصالحـه قرار دادن فرزندان از جـمله مشـکلات زنان خودسرپرست است.
این وکیل دعاوى آمار زنان خودسرپـرست را 37 درصد جـمعیت زنان دنیا ذکر کرد و گفت: در سـالهاى اخـیر تـعداد رو بـه رشـد زنان خودسرپـرست بـى سابـقه است و این تعداد در ایران بـه 5 / 8 درصد جمعیت کشور مى رسد.
وى بـیمه زن پـس از ازدواج, دادن حقوق بـه زن, تـقویت سازمان بهزیستـى از طریق آموزش فن و تـخصص بـه زنان بـى سواد و کم سواد, دادن کار در منزل, دادن وام و همکارى بـا تعاونیهاى روستایى را از جـمله راه حـلهایى دانسـت کـه مى تـواند از بـار مشـکـلات زنان خودسرپرست بکاهد.

درخواست طلاق در کشور افزایش یافت
معاون امور اجتـماعى سـازمان بـهزیسـتـى کشور اعلام کرد: آمار آسیبهاى اجتماعى کشور در سال 1377 بـیانگر این است که دادخواست طلاق نسبـت بـه سال گذشته از رشدى معادل 14 / 9 درصد و صدور طلاق از کاهشى معادل 5 / 2 درصد برخوردار است. آقاى دکتر طالبـى بـا اعلام این مطلب به خبرگزارى افزود: آمار مراجعین جمعیت بـالاى 18 سال بـه دادگاه در سال 1377, که منجر بـه صدور طلاق شده است 2 / 11 درصد است. وى با اشاره بـه روند افزایش آسیبـهاى اجتماعى در سالهاى اخیر و به خصوص پس از دهه هفتاد گفت: پیش بینى مى شود بـا افزایش مشکل بـیکارى, مهاجرت و افزایش جمعیت, پدیده طلاق در دهه 80 به بحران تبدیل شود.

عروسى 31 زوج کویتى بدون حضور همسرانشان
گرانى سرسامآور هزینه ازدواج و مهریه هاى سـنگین سـبـب شده که حدود 40 هزار تن از زنان و دختران کویتـى مجرد بـمانند و مردان کویتى نیز براى همسرگزینى, زنان و دختران خارجى را بـه هموطنان خود ترجیح بدهند.
با این همه در مراسم نخستین ازدواج دستـه جمعى در تـاریخ کشور کویت, در حالى که انتظار مى رفت مجلسى هم براى حضور زنان در این آیین جشن و سرور فراهم شود, در میان نابـاورى بـانوان این کشور که در موارد زیادى از حقوق اجـتـماعى و مزایاى قانونى محرومند, در این مراسم تـنها همان 31 داماد و 600 تـن از بـسـتـگان مرد, زوجها حضور یافتند و مجلس در یک هتـل پـنج ستـاره, کاملا مردانه برگزار شد.

زنان آلمان از همسرانشان ناراضى اند
یک سـنجـش افکار در آلمان نشان داد که 69 درصد زنان آلمان از اینکه همسرانشان کمتـر بـا آنها صحبـت و گفتـگو مى کنند, ابـراز نارضایتـى کرده اند. زنان مى گویند همسـرانشـان بـه ندرت از آنها تمجید و تعریفى مى کنند.
در آلمان از هر دو زن یکى معتقد اسـت همسـرش در هنگام مکالمه به حرفهایش خوب دقت نمى کند.

یک سوم سقط جنین جهان در هند
انجمن پزشکى هند اعلام کرد سالانه پنج میلیون جنین دختر در این کشور سقط مى شود. بـسیارى از خانواده هاى هندى پـس از آنکه متوجه مى شوند جنین دختر است, اقدام بـه سقط آن مى کنند. از 2 سال پـیش سونوگرافى براى تعیین جنس نوزاد در این کشور ممنوع شد, اما این عمل همچنان مخفیانه انجـام مى شود. در حـال حـاضر یک سوم از سقط جنینهاى غیر قانونى جهان در هند صورت مى گیرد.