تازه هاى هنرهاى دستى

  مهارت در آموزش گیپوربافى(2)

 

 

این قسمت شامل:
فاصله, بافت حلقه, بافت دو دوکه, نگهدارى و شستشو

فاصله
براى زدن فاصله, بـاید گره جفتى بـعدى را بـه گره جفتى قبـلى نچسبـانیم و مقدارى فاصله داده و بـعد آن را بـه سمت جـلو حرکت بدهیم. در این صورت یک فاصله خواهیم داشت که فاصله ها را مى توان بین هر تعداد گره جفتى زد.


بافت حلقه
براى بافت حلقه, ابتدا باید حلقه را به تعداد گره داده شده و فاصله هاى تعیین شده زد. مثلا(5,3,3,3,5)یعنى ابتدا 5 گره جفتى و بعد فاصله و بـه همین تـرتـیب تـا 5 گره جفتـى آخر. پـس از زدن گره ها, نخ متصل بـه دوک را آرام مى کشیم تا تمام گره ها جمع شوند و به صورت حلقه دربیایند و گرد شوند. لازم به ذکر است که حلقه ها باید کاملا سفت و محکم باشند. (عکس شماره 2
براى وصل حلقه بعدى بـه حلقه اولیه, تعدادى گره جفتى مى زنیم. مثلا 3 عدد. سپس بافت را روى دست نگه داشته و حلقه بافته شده را به سمت داخل نگه مى داریم و از پایین ترین و نزدیکترین فاصله, نخ را بـا قلاب خارج مى کنیم(عکس شماره 3). سپـس دوک را از داخل نخى که توسـط قـلاب در آورده ایم رد مى کـنیم(عـکـس شـماره 4 و 5)و در انتها, نخ دوک را مى کشیم تا اتصال بـه سمت انتـها قرار بـگیرد.

بافت دو دوکه
براى بافت دو دوکه مى توان از دو دوک استفاده کرد یا یک دوک و یک گلوله نخ که مقدارى از نخ گلوله را به دور انگشت اشاره(مانند قلاب بافى)مى پـیچیم و سپـس نخها را بـین انگشت وسط و شسـت نگه داشتـه و سـپـس بـا نخ دوک دیگر, روى نخ گلوله که بـا انگشتان نگه داشته ایم, بافت گره مى زنیم. بافت دو دوکه براى جمع شدن بافت و بـافتهاى مستقیم استفاده مى شود. بـراى بـافت دو رنگ بـاید از دو دوک استـفاده کرد. بـا نخ دوک مورد نظر حلقه ایجاد کنید و با نخ دوک دیگر روى آن گره جفتى بزنید. در این صورت رنگ نخى که دور دست و انگشت پـیچـیده ایم نخ حلقه را ایجـاد مى کند و سپس با عوض کردن جاى دوکها مى توانید جاى رنگها را نیز عوض کنید و با این روش رنگبندى مورد نظر را به دست آورید.

روش شستن و نگهدارى مدل
براى شستن بافت نبـاید از آب گرم استفاده شود بـلکه آب بـاید ولرم بـاشد و همین طور از مواد سفید کننده نیز نبـاید استـفاده کرد. پس از شستن باید مدل را روى کاغذ بـا سوزن ثابـت کرد و پس از نم شدن بـا انداختـن پـارچـه نخى سفید, رو و زیر آن را اتـو مى زنیم به طورى که اتو را گذاشته و برمى داریم. بافت گیپور نیاز به آهار زدن ندارد ولى در صورت تـمایل بـراى بـافتـهاى سفید از نشاسته و براى بـافتهاى رنگى از ژلاتین استفاده نمایید. بـعد از حل کردن مواد آهار در آب و قرار دادن مدل در آهار به همان صورت قبـلى آن را پـهن کرده و بـعد از نم شدن لبـه هاى بـافت را اتـو بزنید.