حکیم باشى
زنجبیل, ضد گرفتگى عضلات

 

 

زنجبـیل ریزوم گیاهى است چندساله که تـرکیبـات شیمیایى آن را اسانس, رزین, امـلاح مـعـدنى و مـواد دیگـر تـشـکـیل مـى دهد. زن ق ض ض چ میلى گـرم پـتـاسـیم, 94 میلى گـرم کـلسـیم, 180 میلى گـرم منیزیوم, 11 میلى گرم آهن, 405 میلى گرم روى, 150 میلى گرم فسفر و 150 میلى گرم گوگرد وجود دارد.

منابع:
_1 دکتـر نورى, مهدى, اصول تـغذیه و رژیمهاى غذایى, نشر کلمه, تهران, 1371, ص184.
2ـ مهرین, مهرداد, خواص میوه ها و خوراکیها, انتـشارات خشایار تهران, 1373, ص101.