پزشک شما

نویسنده


 

پـزشـک شما
دکتر آذر آذرى

 

 

این شماره:
خواهر الهام معظمى ـ بروجرد
خواهر یا برادر ک.م ـ کرمانشاه
خواهر یا برادرG.W ـ اصفهان
خـواهر فـریبا حبیب الله زاده ـ کـرمانشاه خـواهـرM.KKK ـ بهشهر


خواهر الهام معظمى ـ بروجرد لطفا به این دو سوال پاسخ دهید:
1ـ آیا استفاده مـوقت از لنزهاى رنگـى به چشمها آسیب رسانـده و دچـار عفـونت مـى شـونـد؟ قیمت لنز رنگـى چقدر است؟
2ـ از چه مـواد غذایى استفاده کنیـم تا پـوستـى شفاف و عارى از جوش و اگزما داشته باشیـم و از چه صابـونهایى براى رفع جـوشهاى صورت استفاده کنیم؟
خواهر گرامى!
استفاده از لنزهاى رنگـى بـا رعایت شـرایط بهداشتـى و به دفعات بسیار کـم و زمان کـوتاه مشکلـى ایجاد نمـى کنـد. در مـورد قیمت لنزها به دلیل تنوع و تـورم, اطلاعى نداریـم. در مورد سوال دوم, شما مى تـوانید با استفاده فراوان از انـواع سبزیجات و میـوه ها, داراى پـوست شفاف و سالمـى باشیـد. البته محافظت پـوست از نـور مـداوم و مستقیـم خـورشید در حفظ طراوت پـوست بسیار مـوثر است. پودرها و سایر مـواد شـوینده شیمیایـى, آفت پـوست سالـم هستند.
بنابرایـن در مـوقع شستـن ظروف و غیره بایـد از دستکشهاى مناسب استفاده شـود. استفـاده از کـرمهاى محـافظ پـوست در مقابل اشعه ماورإبنفـش خـورشید و کرمهاى مرطوب کننده براى جلوگیرى از خشکى پـوست توصیه مى شود. صابـونهایى که حداقل مواد شیمیایى را دارند مثل صابون بچه و صابـونهاى طبى براى شستشوى صورت تـوصیه مى شود. به سلامت باشید.

خواهر یا برادر ک.م ـ کرمانشاه
سـوال مـن از شما ایـن است که براى کـوچک نمـودن اندام و برطرف کردن چربـى و گـوشت اضافه چکار باید کرد. ضمنا پیشنهاد مـى شـود اطلاعاتـى در باره انـواع سرطان و راههاى پیشگیرى را مطرح کنید.
خواهر یا برادر محترم!
قبل از هـر چیز حتمـا مـى دانیـد که علت بـرخـى از چــاقیها علت فامیلیان و ژنتیکـى است ولـى در عیـن حال در همه انـواع تـوصیه مى شـود که رژیـم غذایى با حداقل مواد چربـى برقرار کنید, مـواد غذایى کم حجـم باشد و پروتئیـن و مواد قندى به اندازه کافى مصرف شود. البته در خـوردن شیرینى جات, رعایت اعتدال لازم است. تـوصیه مى شـود که شام را فقط میـوه و سبزیجات مثل کاهـو و ... استفاده کنید. ورزش را هیچ گاه فـرامـوش نکنیـد. کـوهنـوردى, پیاده روى, طناب بـازى, شنا و سـایـر ورزشها در کـاستـن چـربیهاى اضـافـى و نامتناسب بـدن بسیار مـوثرند. وسایل مربـوط به ایـن ورزشها نیز کاملا در دسترس همگان است.
در مـورد پیشنهاد شما در رابطه با تـوضیحـات در بـاره انـواع و علایـم سرطانهاى گوارش و سایر دستگاههاى بدن نیز, ان شإالله در شماره هاى بعدى مجله مطالبـى به استحضار خـواننـدگان محترم مجله مـى رسـانیـم. بـا تشکـر و آرزوى تنـدرستـى بـراى شمـا.

خواهرG.W ـ اصفهان
بیمارى مـن که به نظرم بیمارى سختى است, ایـن است که صبح که از خـواب بـرمـى خیزم مـى بینـم بینـى ام بزرگ شــده است.
مـن واقعا از ایـن مـوضـوع ناراحتـم. لطفا مرا راهنمایـى کنید.
خواهر گرامى!
نگرانى شما در این مـورد صحیح نیست. البته اگر ایـن احساس, شما را واقعا ناراحت مى کند و به صـورت یک فکر ناراحت کننده مرتب شما را آزار مى دهد تـوصیه مى شـود که ابتدا به یک متخصص گوش و حلق و بینـى مراجعه نمایید و اگر مشکلـى از ایـن نظر نداشتید لازم است با متخصص اعصاب و روان در ایـن مـورد مشـورت کنید. سلامت باشید.

خـواهـر فـریبـا حبیب الله زاده ـ کـرمـانشاه
خـواهشمندم در صورت امکان, اینجانب را در ارتباط با نحـوه ختنه فرزندم راهنمایـى فرمایید که در علـم پزشکـى کدام یک از روشهاى مـوجـود, اعم از به کار بـردن حلقه یا کاپ یا روش سنتـى از نظر بهداشتـى و بهبـود پـس از عمل, پذیـرفته تـر مـى بـاشد.
خواهر محترم!
قبل از هـر چیز لازم به یـادآورى است که اکثـرا معتقـدنــــد که مناسبترین سـن براى این سنت بیـن 4 ـ 2 سالگـى است و عده اى نیز مى گویند حتى بلافاصله بعد از تـولد هـم مى شـود آن را انجام داد. در عیـن حـال به نظر مـى رسـد نظر اول, محتـاطـانه تـر بـاشــد و مطمئن تریـن روش, همان روش جراحـى است که بایـد تـوسط پزشک و با رعایت شـرایط استـریل انجام شـود. انجام ایـن کار تـوسط متخصص جـراحـى عمـومـى یـا متخصص ارولـوژى بهتـر است. مـوفق بـاشیـد.

خواهرM.KKK ـ بهشهر
دخترى هستـم 19 ساله. تاکنـون فقط سه بار عادت ماهانه شدم و هر سه بار هـم با رفتـن نزد پزشک عادت شدم. به خاطر ایـن ناراحتـى ازدواج نکردم و خیلـى نگران هستـم. لطفا به من بگـویید آیا مـن مریض هستم؟
خواهر محترم!
در مـورد اینکه تا سـن 19 سالگى فقط سه بار پریـود شده اید و با تـوجه به علایـم دیگرى که در نامه تان نوشته اید, لازم است بررسى و پـى گیرى بیشترى انجام شـود. به طـور کلى اگر خانمى تا 16 سالگى پریـود نشـود, حتما نیازمند پـى گیرى است ولـى اگر دخترخانمى به مدت سه ماه پیاپـى یا بیشتر قاعده نشـود, دچار فقدان قاعدگى یا آمنوره ثانـویه است. احتمالا شما دچار ناراحتى دوم هستید و باید آزمایشات هـورمـونـى و سـونـوگرافـى تخمـدانها و بررسیهاى دیگر بـرایتـان انجـام شـود که همه اینها مستلزم ایـن است که بـا یک متخصص زنان و متخصص غدد, مشـورت نمایید و پـى گیرى لازم را انجام دهید. خدا نگهدار.