تازه هاى پژوهش

 

 

روابط اجتماعى سیستـم ایمنـى بـدن را تقـویت مـى کنـد:
پژوهشگـران دریافتند افرادى که روابط اجتماعى کمترى دارنـد, بیـش از افراد اجتماعى سرما مى خورند. به گفته آنان انسانها موجـوداتى اجتماعى هستند و براى زندگـى گـروهـى تکامل یافته انـد. بنابـرایـن هرچه بیشتر با افراد جامعه در تماس باشند, سالمتر خواهند بـود. ایـن محققان معتقـدنـد هنگامـى که انسان در معرض ویروس سرماخـوردگـى قرار مـى گیرد بایـد بیشتر با اطرافیان تماس بگیرد و برخـوردهاى اجتمـاعى را افزایـش دهـد. در ایـن صـورت احتمــــــال ابتلا به سرماخـوردگـى تا 4 برابر کاهـش مى یابد. علت ایـن امر آن است که روابط اجتماعى باعث تقویت سیستـم بدن مى شود و تنهایى و فشارهاى روحى موجب ضعف این سیستم مى شود.

رایـانه عینکـى بـراى افـراد کـم حـافظه
متخصصان مـوفق به تـولید نـوعى از رایانه قابل نصب بر روى عینک شده اند که مى تـواند به عنـوان یادآور انسان و کمک به حافظه عمل نماید. ایـن رایانه کـوچک مـى تـوانـد ابزار همراه و مفیدى براى افرادى که دچار فـرامـوشکارى و یا کـم حافظگـى هستنـد و همچنیـن سالمنـدان و مبتلایان به بیمارى آلزایمـر بـاشـد. بخشـى از ایـن رایانه را صفحه اى بسیار کـوچک تشکیل مـى دهد که بر روى لنز عینک نصب مى شود و نزدیکى آن به چشـم ایـن امکان را فراهـم مىآورد تا صفحه اى به انـدازه مـانیتـور رایانه بـراى ارائه اطلاعات به نظر انسان آید. هدف اصلـى از ابداع ایـن وسیله, اطلاع رسانى به افرادى است که در قوه حافظه خـود دچـار مشکل هستند. ایـن اطلاعات مـى تـوانـد شامل مسیر حرکت,فهرست خـرید و یا برنامه روزانه و مشخصات فردى باشد.

افسردگى مادران با نوازش
نوزادان تسکیـن مى یابد پژوهشگران اعلام کردند نوازش نـوزاد باعث درمان و رفع افسردگى مادر مى شـود. به گفته آنان مادرانى که پـس از زایمان دچار افسردگـى مـى شـوند, میلـى به نوازش نـوزادانشان ندارند, اما اگر ایـن عمل را انجام دهند, نه تنها روابط مادر و فرزندى را بهبـود مى بخشند, بلکه به درمان خـود نیز کمک مى کنند. پژوهشگران معتقدند مادران باید در روزهاى پـس از زایمان, نوزاد خود را در آغوش بگیرند و دست خود را به آرامى روى پـوست بدن او بکشند و نوزاد را نـوازش کنند. ایـن عمل, محبت مادرانه را نسبت به فرزند افزایـش مـى دهـد و امیـد به زندگـى و آینـده را در او تقویت مى کند.

تـإثیرآلودگى صوتى در بروزاضطـراب و فشارهاى روانى
محققان مى گـویند: مردمان بسیارى از آلـودگى صـوتـى رنج مى برند, اما بـراى اجتناب از پیامـدهاى آن که بـروز اضطـراب و فشـارهاى روانى است, هیچ تلاشى نمى کنند. ایـن کارشناسان مى گویند: فشارهاى روانى و عصبى ناشـى از سر و صداى زیاد احتمال سکته قلبـى را در مردان 45 تا 60 ساله, ده درصد افزایـش مـى دهد. آنها همچنیـن در مـورد اثرات منفـى اسباب بازیهاى پـر سر و صـدا هشـدار دادنـد و گفتنـد: متإسفانه سازنـدگان ایـن وسایل و خـریـداران آنها هیچ توجهى به ایـن مسإله ندارند که اعصاب انسان پـس از شنیدن صداى مـوسیقى بلند, متزلزل مى شـود و گـوش فرد پـس از شنیدن ایـن نوع صـداهـا به یک هفته استـراحت نیاز دارد.

استـراحت مطلق بـراى بعضـى بیمـاریها مفید نیست
استراحت مطلق در برخـى بیماریها نه تنها مفید نیست, بلکه ممکـن است بیمارى را تشدید کند. پژوهشگران طـى آزمایشاتـى روى هزاران نفر که مبتلا به امراض مختلفـى بـودند, نتیجه گرفتند که استراحت در رختخـواب در بعضـى, زمـان بیمـارى را طـولانـى تـر مـى کنـــد.
براى مثال افرادى که دچار حالت تهوع ناشـى از آسیبهاى نخاعى یا معالجات قلبـى هستند, نباید بیـش از حد در رختخـواب به استراحت بپردازند, بلکه باید تحرک بـدنشان را افزایـش دهنـد تا خـون در بدن جریان یابـد, زیرا جریان یافتـن خـون در ایـن بیماران عامل اصلى براى بهبودى سریع است.

مصـرف مـاهـى مـوجب کـاهـش ریزش مـو مـى شـود
دانشمندان کشف کرده اند; اسید چرب مـوجـود در بدن ماهى مى تـواند مانع ریزش مو در بیماران مبتلا به سرطان شـود و حتـى تـومـورهاى سرطانى آنها را از بین ببرد. اسید مذکـور همچنیـن باعث پیشگیرى از حمله هاى قلبـى, حـواس پرتى و نیز افزایـش هـوشیارى بخصـوص در افراد مسـن مى شود. محققیـن اعلام کردند: اسید چرب موجود در ماهى آثار بهداشتـى زیادى بـر سلامت انسان دارد و حتـى مـى تـوانـد در ترکیبات شامپوبکار رود.

نقش ایمان در درمان بیماران
پژوهشگران اعلام کردند اعتقاد به مذهب و ایمان قلبـى به خـداوند از بـروز ناهنجاریهاى روانـى در افـراد جلـوگیرى مـى کنـد. ایـن پژوهشگـران به روحـانیان مذاهب مختلف تـوصیه کـردنـد بـا سخنان امیدبخـش خـود به درمان بیماران روانى کمک کنند. به گفته آنها, افـراد متـدیـن و کسـانـى که به خـدا نزدیکتـرنـد, به نـدرت به ناهنجاریهاى روانـى دچار مـى شـونـد. افـرادى که دچار بیماریهاى روانى مى گردند از محیط کار و مکانهاى اجتماعى طرد مى شـوند, لذا اگر درهاى محیطهاى مذهبـى بـه روى آنهـا باز شـود, زودتر درمان خواهند شد.

میـوه و سبزى از سکته مغزىجلـوگیـرى مـى کند
تحقیقات نشان داده است رژیـم غذایـى روزانه بـر پایه میـوه ها و سبزیجات خطر سکته هاى مغزى را بیـش از 30 درصد کاهـش مـى دهد. به گفته محققان افـرادى که از آب میـوه, مرکبات, سبزیجات و انـواع کلـم به وفـور استفاده مـى کنند, 21 درصد کمتر از دیگران با خطر سکته مغزى مواجه مى شوند.

داروى پیشگیـرى از آنفـولانزا سـاخته شـد
دانشمنـدان مـوفق به ساخت یک مایه پیشگیرى تجربـى بـراى بیمارى آنفـولانزا شده اند که مصـونیت دایمى در بدن ایجاد مـى کند. سالانه صد هزار تـن در جهان در اثر ابتلا به ایـن بیمارى جان خود را از دست مـى دهند. مایه هاى پیشگیرى موجـود, تنها در 80 درصد مـوارد, فرد را در برابر آنفـولانزا واکسینه مـى کند. با تـوجه به جهشهاى جدید ویروس آنفـولانزا در تمام دنیا لازم است هر ساله تزریق مایه پیشگیرى تکرار شود.

چـاقـى زیـاد مـوجب کـوتـاهـى عمـر مـى شود
پژوهشگران اعلام کـردنـد چاقـى شـدید سفیـدپـوستان, عمر آنها را کـوتاه تـر مـى کند. این محققان پـس از چنـدیـن سال تحقیق روى یک میلیـون زن و مرد بسیار چاق, نتیجه گـرفتنـد که آمار مرگ و میر میان ایـن افراد 2/5 برابر افراد عادى است. گفتنى است 201 هزار نفر از افرادى که در این آزمایـش شرکت داشتند طـى ایـن چند سال بر اثر چاقـى زیاد جان سپردند. همچنیـن پژوهشگران معتقـدند خطر ابتلا به بیماریهاى قلبـى و عروقـى, سـرطان و بیماریهاى دیگر در افراد چاق بیشتر است و ایـن امر به سـن و سال افراد هـم بستگـى ندارد.

عوارض مصـرف جـوشـانـده گیـاه شنبلیله در نوزادان
محققان دریافتنـد جـوشانـده گیاه شنبلیله که از دیـربـاز بـراى تسکیـن ناراحتیهاى معده بکار مى رود, مى تـواند در نوزادان علایمى مشـابه یک نقص ژنتیکـى نـادر امـا مهلک, بـوجود آورد.
ایـن بیمارى در هر 200 هزار تـولد در یک نـوزاد بروز مـى کند که منجر به افزایـش تعدادى از آمینـواسیدها در بدن مى شـود و همیـن امر باعث مـى گردد ادرار بـوى مخصـوصـى شبیه به عصاره درخت افرا بگیرد. ایـن بیمارى در صورت عدم درمان به عقب ماندگى ذهنى و مرگ منجر مـى شـود. محققان ارتباط بین ایـن بیمارى و جـوشانـده گیاه شنبلیله را در جریان درمان یک نـوزاد دو ماهه مصرى کشف کردنـد. این نوزاد به هنگام نوشیدن جـوشانده ایـن گیاه به مدت ده دقیقه بیهوش شد. والدین ایـن نـوزاد خاطرنشان ساختند که به منظور نفخ شکـم و پیشگیرى از تب حتى در مواردى که نوزاد هیچ تبى نداشت به نـوزاد جـوشـانـده گیـاه شنبلیله مـى خـورانـدند.