اخبار

 

 

رییـس جمهور: تـوانایى زنان کمتـر از مردان نیست
آقاى سید محمـد خاتمـى, رییـس جمهورى در دیدار با نمایندگان زن مجلـس شـوراى اسلامـى, مسـوولان مرکز امـور مشارکت زنان, مشاوران وزیران در امـور زنان و مـدیـران ارشـد زن کشـور, تصـریح کـرد:
جامعه ما به خاطر فراهـم نکردن شـرایط براى حضـور زنان و بـروز استعدادهاى آنها, تاکنـون ضررهاى بسیارى متحمل شده است. اگر در طـول تاریخ, امکانات بیشتـرى بـراى زنان وجـود داشت اکنـون نام آنان نیز در فهرست متفکران, عالمان و اندیشمندان قرار مـى گرفت.
وى همچنیـن یادآور شد: رشـد, یک فرآیند اجتماعى است و در حالـى که در طـول تاریخ زمینه هاى فکرى, علمى و امکانات لازم براى زنان کمتر فراهـم شده, ادعا مـى شـود که زنان تـوانایى کمترى نسبت به مردان دارند. ایـن قضاوت هنگامـى صحیح است که مقایسه در زمانـى که امکـانـات مسـاوى است, صـورت گـرفته بـاشـد. ممکـــن است در مسوولیتهاى اجتماعى بتـوان کارهایى را یافت که متناسب با شرایط زنان یا مـردان نباشد ولـى اینکه در حـوزه رشـد مسایل اجتماعى, سیاسـى و انسانـى و به طـور کلـى رشـد, بگـوییـم زنان و مـردان متفاوتند جفاى بزرگـى در حق زنهاست. آقاى خاتمـى در ادامه گفت: بعد از انقلاب اسلامـى تحـول انجـام شـده در امـور زنـان به دلیل تـإکیـد امام بـر لحـاظ کـردن شـرایط زمان و مکـان در اجتهاد, شگفت انگیز بـوده است و بـا در نظر گـرفتـن بینشهاى جـدیــــد و واقعیتها و شـرایط جهان مـى تـوان افقهاى کشف نـاشـده, در بینـش اجتمـاعى و فقه اسلامـى را راجع به مسـایل مختلف جـامعه از جمله زنان پیدا کنیم.

زنـان ایـران و یـونـان در گفتگـوى تمدنها
نماینده یونان در مجلـس اروپا که به همراه رییـس جمهورى یـونان به ایران سفر کرده بـود طى گفتگویى با خانـم شجاعى مشاور رییـس جمهورى و رییـس مـرکز امـور مشـارکت زنان, نحـوه همکـارى زنـان ایرانى و یـونانى را در زمینه گفتگـوى تمدنها تشریح کرد و گفت: در ایـن راستـا, همایشـى بیـن المللـى در سال آینـده, در یـونان برگزار خـواهد شـد که زنان کشـورهاى شرکت کننـده برنامه عمل را بـراى گفتگـوى تمـدنها در آن اتخـاذ خـواهنـد کرد.
ایـن نماینده زن از زنان ایرانى به عنـوان زنانى ((باهوش)) یاد نمود و ابراز امیدوارى کرد تا زنان نقـش بیشترى در امور جـوامع داشته باشند. خانـم شجاعى نیز اظهار داشت: ایران و یونان داراى تمدن کهن هستند. براى همکارى در زمینه گفتگـوى تمدنها دو کشـور مـوافقت کردنـد تا با تإسیـس کمیته دایـم مشتـرک میان زنان دو کشـور, برگزارى همایشهاى مشترک و تبادل هیإتهاى مختلف, اهـداف گفتگـوى تمـدنها را جـامه عمل بپـوشـانند.

هسته هاى هم اندیشى و مشارکت دانشجویان دختر تشکیل مى شود
مـدیـر کل امور فرهنگـى و وزارت فـرهنگ و آمـوزش عالـى گفت: به منظور نهادینه کردن مشارکت دانشجـویان دختر و رفع موانع جدى در ایـن خصوص, طرح ((هسته هاى هـم اندیشى و مشارکت دانشجویان دختر)) در دانشگاههاى کشور اجرا مى شـود. مهندس ریاضـى در ادامه افزود: ایجاد فضاى مناسب براى گفتگـو و بحث و تبادل نظر دانشجـویان به منظور شناسایى و تبییـن نیازها و مشکلات مـوجـود در مسیر فعالیت دانشجویان دختر و ارائه راهکارهاى عملى تـوسط خود دانشجویان از اهم اهداف اجراى ایـن طرح است. مهندس ریاضى کسب تجربه در انجام فعالیتهاى گـروهـى, جهت دادن به فعالیتهاى تحقیقـاتـى و امکـان بـروز و ظهور قـابلیتها و افزایـش میزان مهارتهاى اجتمـــــاعى دانشجـویان دختر را از دیگر اهـداف طرح یادشـده بـرشمرد. وى با اشاره به هـدایت و اجراى ایـن طرح تـوسط خـود دانشجـویان اظهار امیـدوارى کرد که ایـن امر گاهـى در جهت انجام بهتـر فعالیتهاى زنان در دانشگاهها و افزایـش میزان مشـارکت عملـى آنان بـاشـد.

خانـم شجاعى بر نقـش جـوانان در حفظ ارزشهاى انقلاب اسلامى تإکید کرد
به مناسبت هفته دفاع مقدس نشستى از سـوى مرکز امور مشارکت زنان با همکارى وزارت دفاع, بنیاد جانبازان, نیـروى انتظامـى و بسیج خواهران برگزار شد. خانـم زهرا شجاعى مشاور رییس جمهور و رییـس مرکز امور مشارکت زنان با اشاره به نقـش جوانان در ایـن همایـش گفت: ایران اسلامى ما همـواره در همه عرصه ها چه در عرصه هاى جهاد سازندگـى و چه دفاع مقـدس و چه در عرصه حفظ و پاسـدارى ارزشهاى انقلاب اسلامى, همواره به جوانان متکى بـوده است. خانـم شجاعى در زمینه اقـدامات انجام شـده از سـوى دولت بـراى جـوانان گفت: در برنامه سـوم وظایفـى بـراى دستگاهها, تشکیلات و سازمانهاى مختلف براى جـوانان پیـش بینى شده است و به ایـن ترتیب اهتمام دولت در این راستا در حـد شعار نمانـده است. وى همچنیـن با تإکیـد بـر لزوم بـرقرارى عدالت در تـوزیع امکانات بیـن پسران و دختـران و همچنیـن بیـن شهرهاى کـوچک و بزرگ گفت: معمـولا عدالت در تـوزیع امکانات وجود ندارد و فاصله عقب ماندگى در بین دختران و در بیـن شهرهـاى کـوچک نسبت به پسـران و شهرهـاى بزرگ کـاملا مشهود است. زهـرا بنیانیان معاون هماهنگـى و ارتبـاطات مـرکز امـور مشارکت زنان در ادامه, تبییـن جـایگاه زنان در کلام امام, نقـش زنان در دفاع مقدس, شفاف کردن ارزشهاى دفاع مقـدس با تکیه بر اندیشه هاى امام راحل, انتقال ارزشها به نسلهاى آینـده, تـرغیب جـوانان به ساده زیستى و داشتـن اعتماد به نفـس, خودکفایى و مشارکت فرهنگى, اجتماعى و سیاسـى را از اهـداف بـرگزارى ایـن همایـش ذکر کرد و افزود: شنـاسـایـى نیـروهـاى خلاق و کـارآمـد جـوانـان به منظور بهره مندى از تـوانمنـدیهاى علمـى, فکـرى و عملـى آنان از دیگـر اهداف برگزارى چنین همایشى است.

بـرنـامه هـاى بهزیستى براى زنان نیازمند اعلام شد
معاون امـور اجتماعى سـازمان بهزیستـى کشـور گفت: ارائه خـدمات سازمان بهزیستى به زنان نیازمند, سرپرست خانـواده و خـودسرپرست بـایـد به سمت خـدمات کیفـى بـرود و ایـن سازمان در حال تغییـر دستـورالعملهایـى در ایـن مـورد است. دکتر طالبـى افزود: خدمات سازمان بهزیستـى و سایر مراکز متـولى امـور اجتماعى, تا به حال کـم بـوده و ارائه ایـن گونه خدمات, طى سالیان متمادى موجب شده بخـش عظیمى از خانـواده هاى تحت پـوشـش به استقلال لازم نرسند. وى خـدمات کیفـى را شامل حمایتهاى حقـوقـى, آمـوزشـى, بازتـوانـى, حرفهآموزى, اشتغال و سـوادآمـوزى خانواده هاى خـودسرپرست و زنان سرپرست خانواده اعلام کرد و گفت: ارائه خدمات تـوإم کمى و کیفى باعث مى شود, افراد تحت پـوشـش بتدریج از چرخه حمایتى خارج شوند و به استقلال لازم برسند.

دغدغه هـاى اصلـى جـوانـان, اشتغال, مسکن و ازدواج است
دکتر میرباقرى, مشاور رییس جمهور و رییـس مرکز ملى جوانان کشور از افزایـش جمعیت جـوان کشـور در سالهاى آینـده خبر داد و گفت: ظرف هفت سال آینده ایران از نظر جمعیت جـوان, مقام نخست جهانـى را به خـود اختصاص خـواهـد داد. وى بـا بیان اینکه جمعیت جـوان کشـور در حـال افزایـش است, از عدم بـرنـامه ریزى بـراى ایجــاد فـرصتهاى شغلـى و نیازهاى قشـر جـوان همچـون مسکـن و ازدواج به عنـوان مشکلات اساسى نام برد و افزود: دولت در برنامه ریزى تـوجه به نیازهاى جوانان را در اولویت قرار مى دهد. مشاور رییـس جمهور در امـور جـوانان ضمـن تشریح وضعیت کنـونـى جامعه, افزایـش سطح سواد, رشد بلوغ فکرى و آگاهیهاى سیاسى, اجتماعى در نزد جـوانان گفت: به دلیل حـوادث و مسـایلـى که انقلاب در جـامعه به وجـــود آورده, عطـش جوانان در مورد سوال کردن و دریافت جـواب, افزایـش یـافته است و ایـن وظیفه دولت است که پـاسخگـو بـاشد.

نشست ((زنان روستایى و اطلاعات))
سـازمان خـواروبـار و کشاورزى ملل متحـد, فائو, اعتقاد دارد که اگـر نقش زنان در سیاستهاى ملـى به نقـش ((عامل)) تبـدیل شـود, کشاورزى به ظرفیتهاى بیشترى در جهت تـولید دست مـى یابـد. عمـده کارشناسان توسعه بر ایـن باورند که زنان نقـش عظیمـى در تـولید کشاورزى در کشـورهاى در حال تـوسعه دارند ولـى در آمار کشاورزى حضـورشان تقـریبا مشاهـده نمـى شـود. اگـر اطلاعات در بـاره زنان روستایـى با نظم, تـدویـن, تحلیل و در دستـرس مردم قـرار گیرد, فشار مثبت به تـولیـدآورى کشـاورزى در کشـورهاى در حـال تـوسعه معنادار خـواهـد بـود. به همیـن منظور فائو از وزیـران کشاورزى کشـورهاى جهان دعوت کرده است که براى رایزنى و همفکرى در نشستى تحت عنـوان ((زنان روستایـى و اطلاعات)) در مقر ایـن سازمان گرد هم آیند.

حضور زنان تماشاگر
در مجلـس مشورتى عربستان سعودى براى اولیـن بار در عربستان, 20 زن به عنوان تماشاگر در جلسه مجلـس شـورا شرکت کردند و از طبقه فـوقانـى مجلس در جـریان مذاکـرات قـرار گـرفتنـد. رییـس مجلـس خاطرنشان کرد حضور زنان در جلسات مجلس مانعى ندارد چرا که ایـن کار بخشى از ایفاى نقـش زن در جامعه است. وى همچنیـن افزود: ما چه در مجلـس شورا و چه در هر جاى دیگر هر گاه موقعیت ایجاب کند که نظر زنان را جویا شویـم, هیچ مانعى بر سر راه مشورت با زنان و به کار بستـن نظرات آنها نداریـم, خـواه ایـن مسإله به امور خـود زنـان مـربـوط بـاشـد و یـا امـور دیگر.

نیروى جسمى زنان
کمتر از مردان نیست آمار مرگ و میر و ابتلا به بیماریها در بیـن زنان و مردان جهان, نشان مى دهد که تصور کهنه ضعیف بودن جنـس زن واقعیت نـدارد. از نکات قـابل تـوجه در مـورد تفـاوت زن و مـرد میانگیـن عمر طبیعى آنها است و اینکه زنان به طور متـوسط 5 سال بیـش از مردان عمر مى کنند. همچنیـن میزان تلفات مردها در حوادث و تصـادفـات سه بـرابـر زنها است و اعتیاد به دخـانیـات نیز در مردان 6 برابر زنان وجـود دارد, به طورى که 75 درصد معتادان به هروئین و 88 درصد متخلفیـن در زمینه مواد مخدر مرد هستند و نیز احتمال فوت مردها پیـش از سـن 65 سالگى دو برابر بیشتر از زنها است, اگرچه آنها دوران سختـى ماننـد باردارى و زایمان را متحمل نمى شوند.

خط و زبان ویژه زنان در چین
((زبان زنان)) یک زبان سنتـى و باستانى در میان زنان چینـى است که صدها سال پیـش ابداع شده است چـون در آن سالها زنان حق شرکت در کلاسهاى درس را نداشتند, بنابرایـن تصمیم گرفتند یک نوع خط و زبان ویژه را در میان خود رواج دهند. مردان پس از اطلاع از ایـن زبان, بـا رواج آن مخـالفت کـردنـد و آن را نـوعى سحـر و جـادو پنداشتند. همین مخالفت و همچنین انقلاب فرهنگى چیـن, موجب منسوخ شدن تدریجى ایـن خط و زبان شد تا جایى که در حال حاضر در سراسر چین فقط دو زن روستایى کهنسال قادرند به ایـن زبان گفتگو کنند.

((خـانه ریحـانه)) راه انـدازى مـى شود
نخستیـن مرکز فرهنگـى, اجتماعى ویژه دختران خیابانـى با عنـوان ((خانه ریحانه)) راه اندازى مـى شـود. خانـم اسکندرى مدیر اجرایى خانه ریحانه در خصـوص راه اندازى ایـن مرکز گفت: یکى از مباحثـى که در آسیب شناسـى اجتماعى مطرح شـده و در چهار سال گذشته رونـد رو به رشـدى داشته, وجـود دخترانـى است که از خانه فرار کرده و به اجتماع پناهنده مى شـوند. از طرفى به علت بافت مذهبى مـوجـود در جامعه و ترس از خانـواده, ایـن دختـران دیگر حاضر به بازگشت به خانه نیستند و به ناچار و به دلیل عدم وجـود مراجع حمایتى و براى امرار معاش به اعمال مجرمانه و ضـد اجتماعى رو مـىآورند و یا در استخدام گـروهکهاى تبهکارى و تـوزیع مـواد مخـدر و یا به عنـوان ابزار مفاسـد اخلاقـى و اجتماعى استفاده مـى شـوند. وى در ادامه گفت: این دختران پس از شناسایى به ایـن مرکز انتقال داده مـى شـوند و در آنجا با انجام شیـوه ها و متـدهاى خاص مشاوره اى و روانشناسى تحت حمایتهاى مادى و معنـوى قرار مى گیرند. وى افزود: ایـن دختران چنانچه خانواده نداشته باشند, پس از اطمینان صلاحیت سرپرستى به خانواده برگردانده مى شـوند و چنانچه خانـواده داشته بـاشنـد, به مـراجع ذىصلاح تحـویل داده مـى شـوند.

کودکان مادران شاغل,اجتماعى ترند
تحقیقات نشان مـى دهد, بچه هایـى که مادران شاغل دارنـد, نسبت به کـودکـانـى که مادران غیـر شـاغل دارنـد, از سـازگارى اجتماعى, خودبسندگـى و پیشرفت تحصیلـى بهترى برخـوردارند و تمایل بیشترى به اشتغال دارنـد. البته احتمال دارد فقـدان تحـریک فکرى که از اشتغال مادر ناشـى مى گردد اثر معکـوسـى هـم, بر دختران و پسران داشته باشـد, اما در مـورد دختران ایـن کمبـود با مزایاى دیگرى ماننـد برخـوردارى از مادرى مـوفق و لایق به عنـوان الگـو جبران مـى گـردد. همچنیـن ادامه تحقیقات نشان داده است, اشتغال به کار مادران نه تنها عامل اختلالات رفتارى و عاطفى کـودکان نیست, بلکه ایـن کودکان چـون وقت بیشترى را با همسالان خود در مهد کودکها و مـوسسه هاى پرورشـى مـى گذرانند, از نظر برخـى ویژگیهاى رفتارى و اجتمـاعى از کـودکـان پـرورش یـافته در خـانه جلـوتـر هستنــد.

دولت انگلیـس والدیـن را به خاطر غیبت فرزندان از مدرسه محکـوم مى کند
دولت انگلیـس پـس از تهدیـد پـدر و مادرهاى نـوجـوان خلافکار به پرداخت جرایم مالـى و بازپرورى تصمیـم گرفته است والدینى را که فـرزندانشان از مدرسه, مـدت زیادى غیبت مـى کنند, بازداشت کنـد! آمار نشان مى دهد مجموع دانـشآمـوزان ایـن کشـور سالانه 8 میلیون روز از مـدرسه غیبت مـى کننـد. دولت قبلا در مقابله با ایـن معضل بزرگ, دانـشآمـوزان را از مدرسه اخراج مـى کرد, اما پـس از ایـن تصمیـم گـرفته پـدر و مادرها را تـوسط پلیـس بازداشت کنـد و به دادگاه بکشاند که نتیجه آن هـم مـى تـوانـد آمـوزش اجبارى بـراى آنها, اجبـار در همـراهـى فـرزنـدانشـان تـا مـدرسه و یـا حتـى محکومیتهاى زندان باشد.

الگوى آموزش نوجوانان غرب
طى یک نظرسنجى از نوجـوانان 10 تا 15 ساله آمریکایى مشخص شد که آنها بیشترین آمـوزشهاى خـویـش را از تلـویزیـون مى گیرند. ایـن نـوجـوانان که 27 میلیون نفر از جمعیت آمریکا را شامل مى شـوند, فیلمها و برنامه هاى تلـویزیـون را بر آمـوزشهاى معلمها و پدر و مادرشان ترجیح مى دهند. ایـن دانشآموزان پس از فیلم و تلویزیون, دوستـانشان را بهتـریـن معلـم خـود مـى داننـد و از آنها پیـروى مـى کنند. تنها 41 درصد از نـوجـوانان آمریکایى مدرسه را مکانـى مناسب براى آموزش و پرورش مى دانند. ایـن نظرسنجى نشان مى دهد که ایـن بچه ها نسبت به والـدیـن و معلمـان مـدرسه خـود بـى تـوجه و بـى اعتماد هستند و قهرمان داستانها را به بزرگترهاى خـود ترجیح مى دهند.

مضرات تماشاى تلویزیون
پزشکان متخصص کودکان به خانواده ها تـوصیه کرده اند مدت زمانى را که کـودکان در مقابل تلـویزیون مى نشینند, مورد کنترل و ارزیابى قرار دهند, چـون زمان طولانى تماشاى تلویزیون مى تـواند به جسـم, روح و مهارتهاى اجتماعى آنان ضـربه بزنـد. متخصصـان کـودکان از والدیـن خـواسته اند که مدت زمان تماشاى تلویزیون تـوسط کـودکان پاییـن تـر از سـن دبستان را به یک ساعت در روز کاهـش داده و به کـودکان دبستانـى هـم اجازه نـدهنـد که بیـش از دو ساعت در روز تلویزیون تماشا کنند.