کتـابخـانه پیـام زن
(کتـابهاى رسیـده)

 

 

بانوى کربلا حضرت زینب(س)
دکتر عائشه بنت الشاطى
مترجم: آیت الله سیدرضا صدر
نـاشـر: مـرکز انتشـارات دفتـر تبلیغات اسلامـى
چاپ: سوم/ 1378
تعداد صفحات: 174
قیمت: 7000 ریال
کتاب حاضر گزارشـى است داستان گـونه از زنـدگـى پرفراز و نشیب و عبرتآمـوز عقیله بنـى هاشـم, زینب کبـرا علیهاالسلام, بزرگتـریـن بانوى اسلام در زمان خویـش. آنچه به رشته تحریر درآمده است تنها سرگذشت پـرماجراى ((بانـوى کربلا)) نیست, بلکه رویـدادهایـى است تکان دهنـده و غم انگیز از سـرگذشت مسلمانان در مقـاطع خـاصـى از تاریخ صـدر اسلام که در اثـر دو حرکت کاملا متفاوت و متضاد ـ بعد از رحلت پیغمبـر اکـرم(ص) ـ به وجـود آمده است.

احکام خانواده
عبدالرحیم موگهى
نـاشـر: مـرکز انتشـارات دفتـر تبلیغات اسلامى
چاپ: سیزدهم/ 1378
تعداد صفحات: 358
قیمت: 7000 ریال
ایـن کتاب بر طبق فتاوا و نظریات بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت الله العظمـى خمینـى تنظیـم شده است. نـویسنده در ایـن کتاب سعى نموده احکام مهم و مورد نیاز هر قسمت را به طـور کامل ذکـر نمایـد, اما انتخاب و گزینـش مسایل را با تـوجه به شـرایط زمـان و مکـان و مخـاطبـان به عهده مـدرسیـن احکـام نهاده است. مسایلـى چـون احکام تقلید, امـور زناشـویـى و بهداشت خانـواده, تـولید نسل و تنظیـم خانواده, حقـوق و وظایف خانـواده و ... از جمله مباحث مهم کتاب مذکور است.

معرفت شناسى
سیدحسین ابراهیمیان
نـاشـر: مـرکز انتشـارات دفتـر تبلیغات اسلامى
چاپ: دوم/ 1378
تعداد صفحات: 244
قیمت: 8500 ریال
نـویسنـده در ایـن کتـاب به بیان معرفت اسلامـى و مقایسه بـرخـى مکتبهاى غربـى با فلسفه اسلامـى پـرداخته و نظریات و دیـدگاههاى فلاسفه قدیـم و معاصر اسلامى را مورد مطالعه قرار داده است. ایـن کتاب در 10 فصل به رشته تحریر درآمده است و مباحثى چـون; ضرورت شناخت از دیـدگاه قـرآن, سنت, ریشه هاى اصلـى شناخت, دیـدگاههاى ((حسیون)), ((عقلیون)) و ((فلاسفه اسلامى)) در مورد اصالت حـس یا عقل در تصـورات و تصـدیقـات و ... در آن مطـرح شده است.

شریعت و حکومت
آیت الله سیـدمحمـدمهدى مـوسـوى خلخـالى
نـاشـر: مـرکز انتشـارات دفتـر تبلیغات اسلامى
چاپ: اول/ 1377
تعداد صفحات: 175
قیمت: 7000 ریال
کتاب مذکـور پاسخـى است به سـوالات و شبهاتـى که در باره حکـومت اسلامـى و ولایت فقیه مطرح شده و هدف نـویسنده از ایـن پاسخگـویى تبیین حکومت اسلامى است. ایـن پاسخها طى چهار بخـش آورده شده که عبـارتنـد از:
1ـ اصل تشـریع حکـومت اسلامى
2ـ مشـروعیت حکـومت فقیه در عصـر غیبت (عصر فقها)
3ـ ولایت فقیه از دیدگاه روایات
4ـ ارتباط جمهورى با ولایت.

طهارت و نجـاست اهل کتـاب و مشـرکـان در فقه اسلامى
محمدحسن زمانى
نـاشـر: مـرکز انتشـارات دفتـر تبلیغات اسلامـى
چاپ: اول/ 1378
تعداد صفحات: 365
قیمت: 12500 ریال
نـویسنـده ایـن کتاب با تـوجه به اهمیت مسإله ارتبـاط و تعامل مسلمانان بـا غیـر مسلمانان و طهارت یا نجـاست غیـر مسلمانان و نیز با تـوجه به کثـرت ارتباط مسلمانان با پیروان دیگـر مذاهب, مهاجرت و سفرهاى تحصیلى و تحقیقى, به بررسـى علمى و فقهى طهارت اهل کتاب و مشرکان پـرداخته است. ایـن کتاب به دلیل فقهى بـودن مـوضـوع آن داراى ماهیت ((فقهى ـ استـدلالـى)) است و بیـش تر بـر مـراجعه به نصـوص قـرآن, حـدیث و متـون فقهى مبتنى است.

حقایق پنهان
احمد زمانى
نـاشـر: مـرکز انتشـارات دفتـر تبلیغات اسلامى
چاپ: دوم/ 1378
تعداد صفحات: 510
قیمت: 18000 ریال
ایـن کتاب که با مقـدمه آیت الله جعفر سبحانـى به رشته تحریر در آمـده است, پژوهشـى مستند در باره زندگـى دومیـن پیشـواى جهان, امام حسـن مجتبـى(ع) مـى باشد. از مهمتریـن مباحث کتاب, کارنامه اقامت 10 ساله امام(ع) در مدینه پـس از صلح تحمیلـى مـى باشد که به صـورت بسیار زیبایى ترسیـم شده است. در قسمتـى از ایـن کتاب مـى خـوانیـم: ((معاویه راههاى مختلفـى را جهت مبارزه بـا شخصیت اجتماعى و سیاسـى امام مجتبـى(ع) برگزید و آن را طى کرد. او هر چه سعى کرد شخصیت والا و پرنفـوذ سبط اکبر پیامبـر(ع) را ...)).

رسالت خواص
سیداحمد خاتمى
نـاشـر: مـرکز انتشـارات دفتـر تبلیغات اسلامـى
چاپ: ششم/ 1378
تعداد صفحات: 144
قیمت: 2500 ریال
این کتاب به منظور تبییـن و تـوضیح تحلیل بـدیع و ارزشمند مقام معظم رهبرى آیت الله خامنه اى در باره حادثه عاشـورا تـدویـن شده است.
در قسمتـى از این کتاب آمده است: ((به ایـن ترتیب روشـن شـد که کمک عوام و خـواص, بى بصیرتى و بصیرت است و براى ساختـن جامعه اى که همه آنها از ((خـواص)) باشند, آنچه که باید بر آن کار و تلاش شـود, تزریق ((بصیـرت)) در آن جـامعه است ...)).


الهى نـــامه
آیت الله حسـن زاده آملى
ناشر: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
چاپ: هفتـم/ 1378
تعداد صفحات: 56
قیمت: 2000 ریال
کتـاب فـوق, حکایتى از القائات سبـوحى است که از تحـولات روحى و تفکرات عقلى و هیجـان قلبـى به صـورت طـایفه اى از کلمات قصـار به منصه ظهور رسیده است. در قسمتـى از ایـن کتاب آمـده است: ((الهى, دیده از دیـدار جمال لذت مـى بـرد و دل از لقاى ذوالجمال. الهى, شکرت که نعمت صفت ایثارم بخشیدى.
الهى, نعمت ارشادم عطا فـرمـوده اى, تـوفیق شکر آن را هـم مرحمت بفرما! ...)).