نویسنده

جوشهاى صورت

دکتر حسین برهانى

 

 

جوش صورت یک ناراحتـى شایع بخصـوص در سنیـن نـوجـوانـى و اوایل جـوانى است که به صورت یک عارضه التهابى در پـوست ظاهر مى شود. هـرچنـد هنـوز علت آن نـامعلـوم است, ولـى ممکـن است افزایـــش هورمونهاى آندروژن به طور ژنتیک زمینه ایجاد و بروز جـوش صـورت را مهیا کند. در دوره نـوجـوانـى و حـوالـى بلـوغ و بعد از آن, فعالیت هورمـونهاى جنسى مردانه ساز افزایـش چشمگیرى پیدا کرده و به اوج فعالیت مى رسند; بر همیـن اساس جـوش صورت در مردها بسیار شـایعتـر از زنان است و به واسطه زمینه ارثـى همـراه و بـر خلاف تصور ممکـن است بعد از مرحله جوانى نیز ادامه یابند. گاهى دیده شده است تا سنیـن 50 ـ 60 سالگى نیز جوش صورت وجـود دارد. برخى معتقـدند که افزایـش فعالیت غدد چربـى پـوست و زیاد شـدن میزان چربى پـوست در ایجاد جوش موثر است. گاهى به علت جمع شدن چربى و فشرده شدن آنها در غدد چربى جوشهاى صـورت بـوجـود آمده و ملتهب مى شـوند. دیده شده است میکروبى به نام باسیل کـورنیه باکتریـوم که در ایجاد آکنه یا جـوش صورت موثر است, در چربى جمع شده و در غدد چربى رشد کرده و در اثر تحریکات مـوضعى التهاب شدیدى ایجاد مى نماید. البته داروهاى مـوضعى و آنتى بیـوتیکهاى خاص ممکـن است بر باکترى کـورنیه باکتریـوم تإثیر بگذارد, اما به نظر مـى رسد تدابیر کلى و تـوصیه هاى بهداشتى عمومى اهمیت بیشترى در پیشگیرى و کنترل جوشهاى صورت دارد.

توصیه هاى بهداشتى
1ـ از مصـرف کـرمهاى روغنـى وچـربـى روى پـوست خـوددارى شــود.
2ـ هیجـانـات به نحـو ممکـن و مقتضـى کنتـرل و درمـان شـوند.
3ـ بـا وجـودى که معتقـدنـد رژیـم غذایـى تـإثیـرى بـر جـوشها نمـى گذارد, ولـى بهتر است از مصرف چربیها و مـواد کلسترول دار و شیـرینیهاى خـامه اى حتـى المقـدورخـوددارى شـود.
4ـ از تماس با نفتالیـن و مواد شیمیایى نظیر برمـورها,یدورها و غیره دورى شود.
5ـ با بیمار صحبت شود تا ضمـن حفظ و تقویت روحیه اش به این نکته مهم آگاهى یابد که تنها راه اصلى و موثر در درمان حفظ آرامـش و اطمینان است.
6ـ کمبود مواد ویتامینى و سوء تغذیه و اختلالات گوارشى و کـم خونى تشخیص و درمان شوند.
7ـ از دستکـارى و زخـم کـردن جـوشها خـوددارى شود.
8ـ شستشـوى صـورت با آب ولرم و صابـون گـوگرد مـى تـواند در حفظ بهداشت پـوست صورت موثر باشد.
9ـ استفاده از مینوسیکلیـن ـ طبق دستور پزشک ـ در از بیـن بردن باسیل کورنیه باکتریوم بسیار موثر است.
10ـ استفاده از لوسیونRetin _ A به صـورت موضعى ومقطعى از شدت جوشها مى کاهد.
هـرچنـد عاقبت جـوش صـورت معلـوم نیست, اما اغلب بعد از گذر از دوره بلـوغ بهبـود مى یابند, اما به طـور کلى یک بیمارى مزمـن و عود کننده است و بیمار براى خـوب شدن بیـش از هر چیز به آرامـش نیازمند است.