تازه هاى پژوهش


 

تازه هاى پژوهش

 

 

ورزش مغز را تقویت مى کند
تحقیقات علمى نشان داده است که ورزش علاوه بر حفظ سلامتـى مغز را نیز تقـویت مـى کند. پزشکان دریافته انـد که ورزش ملایـم علاوه بـر کنترل فشار خون و جلوگیرى از افزایش آن, سبب کاهـش کلسترول خون مى شـود و از بیماریهاى قلبـى و لخته شدن خـون در رگها جلـوگیرى مى کند.

کـودکـان کـوتـاه قـد مـى تـواننـد قـد بکشنـد
تزریق هـورمـون رشد انسانى مـى تـواند تا 24 / 15 سانتـى متر به قد کـودکانى که به دلایل نامعلومى رشد نکرده اند, بیفزاید. گروهى از پژوهشگران ایـن هورمون را به 121 کـودک که رشد کندى داشتند اما از سلامت جسمـى بـرخـوردار بـودنـد تزریق کـردند.
این کودکان جزو 3 درصـد کـوتاه قـدتریـن افراد در گروه سنـى شان قرار داشتند. محققان مى گـویند حدود نیمـى از کـودکانـى که ایـن هورمون را مصرف کرده اند به طور متـوسط 5 سانتى متر بیشتر از حدى که پزشکان بـر اساس سـرعت رشـدشان پیـش بینـى کرده بـودنـد, قـد کشیدند.

کمبود فلز ((روى)) در بدن
تازه تریـن پژوهشهاى علمى نشان مى دهد که عصبى شدن و پرخاشگرى به دیگـران بـا کمبـود ((روى)) در بـدن مـرتبط است.
در آزمایشاتى که روى دو گروه مـوش انجام شده است, نشان داده که پـس از مدتى مـوشهایى که غذاى بدون ((روى)) خـورده بـودند حالت تهاجمى به خود مى گیرند. پژوهشگران بر این باورند که کمبود ایـن فلز علاوه بر پرخاشگرى موجب بـروز بیماریهاى پـوستـى و ریزش مـو نیز مى شود.

خودکشى سلولهاى سرطانى
متخصصان علـوم پزشکـى هسته اى آلمان قصد دارند از یک روش پیچیده ژن درمانى براى هدف قرار دادن سلـولهاى تـومـور و وادار ساختـن آنها به خودکشى استفاده کنند.
با تزریق ژنهاى خودکشـى به سلـولهاى تـومـور, ژنها کار خـود را براى شروع یک برنامه خـودکشى سلـولى آغاز کرده و بر خلاف روشهاى سنتـى, تقریبا تمامى سلـولهاى سرطانـى را از بیـن مـى بـرد و به سلـولهاى سالـم بـدن آسیبـى نمـى رسانـد. ایـن آزمایشات بـر روى حیـوانـات آزمـایشگـاهـى بـا مـوفقیت تمـام عملـى شده است.

اهداف هوش مصنوعى
ماشینهاى به اصطلاح باهـوش بخشـى از تار و پـود فـراگرد پـردازش داده هـا و اطلاعات را در جـامعه تشکیل مـى دهنـد و در میان شمـار زیادى از روانشناسـان و دانشمنـدان رشته مغز و اعصاب, تلقـى از مغز انسان به عنوان یک کامپیوتر زنده به صـورت مدل استاندارد و متعارف در آمده است. در رهیافت تازه پدیدار هوش به منزله تـوانایى بر انجام محاسبات تعریف مى شود و بر ایـن مبنا هدف تکنولوژیک و مهندسى دستیابى به هوش مصنوعى, به منزله ساخت ماشینهایى تعریف مى گردد که بتـوانند از تـواناییهاى ذهنى آدمـى فراتر روند و قلمرو آن را بسط دهند.
بـا ایـن همه اگـر هـوش به عنـوان تـوانایـى بـر انجـام عملیات محاسباتى تعریف شـود در آن صـورت ماشینهاى کنونى و سیستمهاى به اصطلاح متخصص در زمره هویات هوشمند قرار خـواهند گرفت و در واقع ایـن قبیل سیستمها از حیث تـوانایـى بر محاسبه از آدمـى بـرترى چشمگیرى دارنـد, و اگر هـوش به عنـوان پـدیـدارى تعریف شـود که جنبه هاى متنـوع ترى از انجام عملیات محاسباتـى دارد در آن صـورت نمـى تـوان مـاشینهاى کنـونـى را هـوشمنـد به شمار آورد.

آنزیم ضد خستگى
دانشمندان آنزیـم نیـرومنـد انـرژىزایـى را براى بـرطـرف کـردن خستگیهاى مزمن کشف کرده اند. پژوهشگران در واشنگتـن داروى جدیدى به نام ((انادا)) را روى بیمارانى که از خستگیهاى شدید و مزمـن رنج مـى برند آزمایـش کردند که نتیجه آن تا 72 درصـد مثبت تشخیص داده شد.
در آمریکا 500 هزار تـن به عارضه خستگـى مزمـن و بیحالـى شـدید مبتلا هستند که بیمارى آنها را پزشکان تإیید کرده انـد. بیـش از 2 میلیـون نفـر از مـردم ایـن کشـور نیز در مـراحل مختلف عارضه خستگى و کم توانى دارند.
داروى مذکور به عنوان یک آنزیـم موثر مورد تإیید سازمان نظارت بـر مـواد غذایى و دارویـى آمریکا قـرار گرفته و به زودى روانه بازارهاى جهان خواهد شد.

گوجه فرنگى و عدم ابتلا به سرطان
پژوهشهاى جدید نشان داده است که گـوجه فرنگـى مى تـواند خطر ابتلا به بسیارى از انواع سرطان را کاهـش دهد. مصرف مقدار قابل توجهى از گـوجه فرنگـى و محصـولات غذایى مشتق از آن, مى تـواند خطر بروز انـواع گـونـاگـونـى از سـرطـان را در انسـان کـاهـش دهـد.
مصرف زیاد گوجه فرنگى و محصولات ناشى از آن مى تـواند خطر ابتلا به سرطان معده, رحـم, پانکراس, سینه, دهان, شـش و پروستات را کاهش دهـد. نتیجه حاصل از ایـن بررسـى تإکید دوباره اى است بر خاصیت ضـد سـرطـانـى سبزیجـات و میـوه هـا در رژیـم غذایـى انسان.

زنـان, نسبت به سلامت خود کم توجهند!
پزشکـان هشـدار داده انـد که زنـان7 بـا غفلت از بیمـــاریهاى درمان پذیر قلبـى هشت برابر بیـش از مردان به خاطر ابتلا به ایـن عارضه جان مى سپارند.
محققان یک دانشگاه کانادایـى اعلام کـردنـد, نتـایج تحقیقاتشـان نشان مـى دهـد که از میان 400 زن 45 تا 74 ساله, 70 درصـد اضافه وزن دارند, 74 درصد مضطربند یا استرس دارنـد و 63 درصـد به حـد کافى نرمش نمى کنند.
در نتیجه آنها هشدار دادند که زنان در پیشگیرى بیماریهاى قلبـى سهل انگارى مى کنند. پزشکان مى گویند زنان بیـش از حد, وقت خود را صرف همسر و فرزندانشان مى کنند و نسبت به سلامت خـود بـى تـوجهند.

آبسه دنـدان و سکته و زایمــان زودرس
پژوهشگـران اعلام کـردنـد آبسه لثه هـا و کـرم خـوردگـى دنـدانها مـى تـوانـد خطر سکته قلبـى و مغزى را افزایـش دهد و علاوه بر آن موجب زایمان زودرس شـود. به گفته پژوهشگران, باکترى مـولد آبسه لثه ها, از دهان به سراسر بـدن منتقل مـى شـود و به عروق قلبـى و دهانه رحم آسیب مى رسانند.
ایـن باکتریها براى ایجاد سکته حتى از اضافه وزن, مصرف دخانیات و کلسترول بالا خطـرناکتـرنـد. تحقیقات پژوهشگران نشان داده است پـس از آبسه کردن لثه ها خطر بروز سکته قلبـى, 2 / 2 برابـر و خطر سکته مغزى, 7 / 2 برابر افزایـش مى یابد. همچنیـن از هر سه زایمان زودرس, یکـى از آنها پـس از آبسه کردن لثه مادران باردار صـورت مـى گیـرد. 2آثـار درمـانـى آب دهـان و اشک چشـم2 دانشمنـدان یک پـروتئیـن در اشک چشـم و بزاق انسان کشف کرده انـد که خاصیت ضـد ایدز دارد. این پروتئیـن که ((لایسـوزایـم)) نام دارد ماننـد یک پادزهر در برابر ویروس ایدز عمل مى کند. نحـوه عمل این پروتئیـن حمله به دیـواره بیـرونـى ویـروسها و نـابـود کــردن آنها است.
پروتئیـن مذکور در شیر مادر, گلبـولهاى سفید خون انسان و سفیده تخم مرغ هم موجود است. به عقیده دانشمندان ساختـن داروى ضد ایدز از این پروتئیـن, عوارض جانبـى کمترى بـراى بـدن انسان خـواهـد داشت, زیرا ایـن ماده به طور طبیعى در بدن انسان تـولید مى شود.

نـور خـورشیـد جـایگزیـن اشعه لیزر شـد
فیزیکدانان, سیستـم جدیدى طراحى کرده اند که به وسیله آن مى توان از خورشید استفاده هاى پزشکى برد و نور خورشید را جایگزیـن اشعه لیزر کرد. ایـن دانشمندان معتقـدنـد با نـور کنترل شـده خـورشید مى توان تـومورهاى پـوستى را درمان کرد و همچنیـن بافتها را جوش داد و انسـداد سرخرگها را نیز بـرطرف کرد. آنها سیستمـى طراحـى کرده اند که به یک آینه شلجمـى مجهز است. ایـن آینه, نـور آفتاب را جمع مـى کند و انرژى آن را از طریق یک تار نـورى به اتاق عمل مى فرستد. ایـن تار نـورى پرانرژى مى تـواند 100 متر درازا داشته باشد. ایـن سیستـم بویژه در بیمارستانهاى صحرایى و کشورهایى که آفتاب فراوان دارند مـى تـوانـد جایگزیـن اشعه لیزر گردد. هزینه ساخت ایـن دستگاه بسیار کمتر از استفاده از اشعه 120 هزار دلارى لیزر است.

پـرتـونگـارى از مـو بـراى تشخیص سـرطان سینه
ساختار ژنتیکـى مـوها مـى تـوانـد ابتلاى زنان به سـرطان سینه یا همراه داشتـن ژن مزبور را که زمینه ساز ابتلا به سرطان سینه است, آشکار کند.
گروهى از متخصصان, عنوان کرده اند که ساختار ژنتیکى مـوى خانمها که بـا استفـاده از پـرتـونگـارى ایکـس قــابل رویت است, داراى الگوهاى خاصى است که مى توان با استفاده از آن میان افراد سالـم و کسانـى که به سرطان سینه مبتلا شـده اند یا در معرض ابتلا به آن هستند, تفاوت گذاشت.
بـررسیها نشـان داده که سـاختـار ژنتیکـى مـوهاى زنـان مبتلا به سـرطان, در هم فـرو رفته و به هـم جـوش خـورده است, در حالـى که سـاختـار ژنتیکـى مـوى زنـان سـالم منظم و مجزا است.

روش جدید مقابله با کمردرد

درد, در قسمت تحتانى پشت که یکـى از شایعتریـن مشکلات در جـوامع مـدرن است, با ایجاد تحریک الکتریکـى از طریق سـوزنهایـى که در عضلات و بـافت نـرم پشت قـرار مـى گیـرنـد, قابل درمـان است.
محققان اعلام کردنـد این روش, تسکیـن مـوثـر و کـوتاه مـدت را به همراه دارد و داراى تإثیر فزاینده اى است که مـى تـوانـد اثـرات مفید طـولانى مدت در بیمارانـى داشته باشد که مدتهاست از درد پشت در قسمت پایین رنج مى برند.
ایـن روش از طب سـوزنـى که گاهى اوقات در آن از الکتریسیته نیز استفاده مى شود, متفاوت است. در ایـن روش, به جاى فرو کردن سوزن در نقاط خاص, سـوزن یا میلهایـى در نقاطـى که در طب غربـى مشخص شده است انتهاى اعصاب در آن نقاط واقع شده است, قرار مـى گیرند.
بیمارانـى که تحت درمان روش جـدید قرار مـى گیرنـد از درد کمترى رنج مـى بـرنـد و میزان استفـاده آنها از داروهـاى مسکـن که روش متداول در درمان دردپشت است کاهـش مـى یابد. این روش همچنیـن به میزان قـابل ملاحظه اى در پیشـرفت فعالیت جسمـى, کیفیت خـــواب و احساس سلامت موثر است.

تهیه واکسن موزى
کـودکـان در آینـده نزدیک بـا خـوردن مـوز در مقـابل بیماریهاى ((وبا)) و ((هپاتیت بى)) ایمـن خواهند شد. پیش از این, مطالعات در مـورد تهیه واکسنهاى گیاهـى, روى سیب زمینـى خام صـورت گرفته بـود که روى چهارده داوطلب مبتلا به دو بیمارى ویروسى و میکروبى آزمـایـش شـده و نتـایج رضـایت بخشـى داشته بود.
اما از آن جایى که در اثر پخته شدن سیب زمینى, خصوصیت واکسـن از بین مـى رود و خـوردن سیب زمینـى خام نیز لذتـى ندارد, بنابرایـن تصمیم گرفته شد موز جانشیـن آن شود که کودکان به آن علاقه زیادى دارند.

خطر براى جوانان سیگارى
به گفته پژوهشگران, افرادى که سیگار کشیدن را از نوجـوانى آغاز مـى کنند حتـى اگر ایـن عادت خـود را ترک کرده باشنـد بیشتـر از کسانـى که در سنیـن بالاتـر به سیگار روى آورده ولـى آن را تـرک کـرده انـد, دچـار صـدمـات ژنتیکـى مـى شـوند.
محققان مى گـویند یافته هاى آنان نشان مى دهد که هر چه سـن فرد در مـوقع شروع سیگار کشیـدن کمتر باشـد, احتمال بـروز سرطان در او بیشتر مى شود. جـوانان در برابر صدمات ژنتیکى که در اثر استعمال توتون ایجاد مى شـود و مـى تـوانـد به بروز سرطان و بیمارى قلبـى بیانجامد, آسیب پذیرترند.

ساخت پلاستیک قابل تجزیه
دانشمندان مـوفق به ابداع روشى در ساخت کیسه هاى پلاستیکى شده اند که ظرف مدت 55 روز تجزیه مـى شـود و ایـن در حالـى است که بیشتر کیسه هـاى پلاستیکـى ظرف 100 سـال متلاشـى و پـوشیـده مـى شـونــد. ایـن ماده جـدید مـى تـوانـد با تجزیه سریع و فراهـم کردن امکان تجزیه مـواد درون خـود, ظرفیت مناطق دفـن زباله را به میزان 30 درصد افزایـش دهد. موجودات ذره بینى موجود در آب و خاک مى توانند ایـن ماده را هضـم کننـد و آن را به آب و دىاکسید کربـن بـى ضرر تبدیل نمایند.
از آن جـایـى که سالیانه میلیـونها تـن از زایـدات پلاستیکـى در سراسر جهان تـولید مى شـود و بازیافت و زباله سـوزى, هزینه زیادى را در پـى دارد و کیسه هاى معمـولـى از تجزیه مـواد قـابل تجزیه حیات موجـود در خـود جلـوگیرى مى کنند, لذا استقبال از ایـن نوع پلاستیکها زیاد است.
تجزیه ایـن ماده در اثـر تعدادى از عوامل چـون آفتاب, حـرارت و فشار ناشـى از کشیـدن و پاره کـردن, آغاز مـى شـود که بعدها اگر ماده در عملهاى دفـن زباله و یا زیـر آب قـرار بگیـرد بـاز هـم فرآیند تجزیه ادامه پیدا خواهد کرد. انتظار مى رود به زودى ایـن محصـول جـدیـد, جـایگزیـن کیسه هـاى پلاستیکـى معمـولـى شود.

کشفیاتى در خصوص حوزه دید انسان
دانشمندان به ایـن نتیجه رسیده اند که تغییرات جزیى در حوزه دید انسـان مـى تـوانـد تغییـرات بزرگتـر را تحت الشعاع قـرار داده و پیامـدهاى بالقـوه جـدى براى راننـدگان و خلبانان به بار آورد.
محققان دریافته انـد پاشیدن گل و لاى بر سطح شیشه جلـو خـودرو یا حتى یک پلک زدن, مى تـواند باعث نادیده گرفتـن تغییرات بزرگتر و همزمان شود.
بر اساس گزارش این محققان, ایـن پـدیده در امر رانندگـى, نظارت یا دریانـوردى, داراى اهمیت بالقـوه است و در صـورتى که حـوادث خطرناکـى که در دیـد کامل رخ مـى دهنـد با اختلالات بسیار کـوچک و ظاهرا بى خطر همزمان باشند, امکان دارد مـورد تـوجه قرار نگیرد. در واقع مغز انسان هر چیزى را که در میدان دیـدش ظاهـر مـى شـود ثبت نمـى کند, بلکه فقط چیزهایـى را که تـوجه او را به خـود جلب مـى کننـد و بـا یک نگاه قابل ثبت هستنـد در خاطـر نگه مـى دارد.