گل صدتومانى


 

گل صدتومانى
مهندس مجتبى شریعت پناهى

 

 

اسم علمى: پااونیاPAEONiA
اسـم خـانـوادگـى: راننکـولاسهRANUNCULACEAE

مشخصات عمومى:
گیـاهـى است گلـدار, به ارتفـاع یک متـر.گلهایـش درشت و بسیـار خوش فرمند. رنگشان ممکـن است سفید, زرد, سرخ یا صورتى باشد. عمر گلها زیاد نیست اما بـوته پااونیا عمرى طـولانى دارد, حتى ممکـن است بیش از نیـم قرن در باغچه شما دوام آورده و مرتب شما را به تماشاى گلهایش دعوت کند.
مـى توانید گلهاى زیباى صدتـومانى را چیده و از آن به عنـوان گل بریده استفاده کنید.
گلهاى بریده صـدتـومانـى, هـدیه مناسبـى براى دوستان و آشنایان است, اما باید مـواظب گلبـرگهایـش باشیـد زیرا خیلـى زود پرپـر مى شود.
سرزمین اصلى:
سرزمین مادرى این گیاه کشـور چیـن است.گفته شده در سالهاى دور, چینیها گل صـدتـومـانـى را سمبل ثـروت مـى دانستنـد و در اروپـا زینت بخش کلیساها بوده است.

ازدیاد:
بـا روشهاى مختلف ازدیاد مـى یـابـد. یکـى از روشهاى ازدیـاد گل صـدتـومانـى کاشت بذر است, اما امکان تکثیـر آن بـا استفاده از قلمه هـم وجود دارد. در فصل بهار از ساقه هاى سالـم و سرحال گل صـدتـومانـى قلمه تهیه نمـوده و قلمه ها را در خاک سبک بکاریـد. قلمه هاى کاشته شـده را در سایه قـرار داده و آبیارى مـرتب آنها را فراموش نکنید.
یکى دیگر از روشهاى بسیار متداول ازدیاد ایـن گیاه تقسیـم بوته است. براى تقسیـم بـوته باید ریشه را از خاک خارج ساخته و گیاه را همـراه بـا ریشه به دو یـا سه قسمت تقسیـم کنید. ایـن کـار را در پـاییز انجـام دهیـد.

مراقبتهاى لازم آبیارى:
آب کافـى باعث رشد بهتر ایـن گیاه مى گردد. اما بعد از تمام شدن گلها آب کمترى به آن بدهید.

خاک:
خـاک بـایـد سبک و داراى زهکـش و سـرشـار از خـاک بـرگ بـاشـد.

نور:
نور زیاد را دوست دارد و مناسب باغچه هایى است که از نـور کافـى برخـوردار باشند. در محلهاى پرنـور آنقدر گسترش مـى یابـد که در مـدت چنـد سـال همه بـاغچه را از آن خـود مـى سـازد.