گفتگویى کوتاه در جمع خـواهران عضو اتحادیه دانشجـویان شیعه در لندن

نویسنده


 

گفتگویى کوتاه در جمع خـواهران عضو اتحادیه دانشجـویان شیعه در لندن
سوسن صفاوردى

 

 

سـرشار از شـور و حال جـوانـى و بـا شـوق و ذوق خاص بـرنامه هاى آموزشى را دنبال مى کنند. یک گروه 18 نفره جـوانان شیعه لندن که همگـى از اعضاى اتحادیه دانشجـویان شیعه لندن هستنـد و 11 نفـر آنها دختـر هستند به جمهورى اسلامـى ایران سفـر کرده انـد. همگـى محجبه و تحصیلکـرده در رشته هـاى مختلف علـوم پزشکـى انسـانـى و سیاسى.
((رافـائلRafael )) تقـریبـا حکـم سـرگـروه خـواهـران را دارد. فارغ التحصیل رشته داروسازى است و اظهار مـى کند: همگـى بچه ها از ایـن که تـوفیق دیدار ایران نصیبشان شـده است بـى نهایت خـوشحال هستند. ایـن گروه با مشارکت دفتر جـوانان مجمع جهانى اهل بیت(ع) و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى جهت یک دوره آمـوزشـى عقیدتـى سیاسـى و احکام به ایـران دعوت شـدند. یک هفته مانـده به اتمام دوره آموزشى, در جمع صمیمى آنان وارد مى شویـم. در جمع خـواهران و بـرادران به پـرسشهاى آنان در خصـوص نقـش زنان در ایران پاسخ مى گـوییم. و ایـن باب آشنایى ما بـود. از احساسشان مـى پرسیـم و اینکه با چه تصورى به ایران سفر کردند و امروز با چه تصـورى به کشـورشان بـرمـى گـردنـد. طبق معمـول رافائل که از انـرژى خاصـى بـرخـوردار است پیـش قـدم مـى شـود و ایـن طـور تـوضیح مـى دهــد:
قبل از سفر به ایران, تصویر مبهمى در ذهـن ما وجود داشت; از یک سو تبلیغات منفـى و سوء در غرب و از سـوى دیگر, آگاهـى به ایـن مطلب که اخبـار غیـر مسلمـانـان در خصـوص مسلمـان را نبـایستـى پذیرفت, حالت خاصـى را در انسانهایـى که در غرب زندگـى مـى کنند بـوجـود مىآورد. البته ایـن فقط خاص افرادى است که سعى مـى کنند تحت تإثیر اخبار کاذب غربـى قرار نگیرند و بیشتر اطلاعاتشان را از مسلمانـان به دست آورنـد. امـا متـإسفـانه در غرب گـروههاى مسلمان نیز تحت تإثیر ایـن اخبار قـرار مـى گیرنـد و بعضا همان تصـویر غلط را از نظام جمهورى اسلامـى ایران بـراى خـود تـرسیـم مى کنند. به هرحال با وجود یک چنیـن وضعیتى هر چقدر هم که انسان سعى کند تحت تإثیر نباشد, گاهى سوالهایى برایـش بـوجـود مىآید که ایـن سفـر پـاسخ بسیار قانع کننـده اى بـود. بـراى یک سـرى از شبهاتـى که بعضا با آن مـواجه مـى شـدیـم, ایـن سفر برطرف کننده شبهات بـود و کمکـى براى رسیـدن به یقین; یقین به ایـن مطلب که نظام جمهورى اسلامـى ایـران پـایگاهـى است امیـن بـراى مسلمانان خصـوصا شیعیان که در خارج بیـش از دیگـر گـروههاى مسلمان مـورد تهاجـم هستند. تبلیغات منفـى از چند جبهه علیه آنان است. ما در خـارج از کشـور بـراى پـایبنـدى به اصـول و ارزشهاى اعتقادیمان مجبور به تحمل مشکلات بسیار زیادى هستیـم. ناگفته نماند همبستگى و اتحادى که بیـن گروهها وجـود دارد باعث مـى شـود که بتـوانیـم راحتتـر بـر مشکلات فایق بیاییـم. متإسفانه خانـواده هاى مسلمان زیادى در غرب تحت تإثیر فرهنگ غربـى قرار دارنـد و از فرهنگ و دستـورات اسلامى کاملا بى اطلاع هستند. در نتیجه, جـوانان نیز بدون اطلاع از فرهنگ اسلامى بزرگ مى شوند و هویت غربى به خـود مى گیرند. دیدن یک کشور اسلامى که احکام اسلام در آن پیاده مى شـود, احساسـى وصف ناپذیر در انسان بـوجود مىآورد. آنچه در وهله اول جلب تـوجه مى کند مقام و منزلت زنان ایرانى است. برخلاف تبلیغات غربـى مبنى بـر عدم آزادى زنان ایرانـى و در زنجیر بـودن آنها, ما در ایـن مـدت به ایـن نتیجه رسیـدیـم که اگر زنـى در زنجیر است و آزادى ندارد, زن غربى است. شما نمى تـوانید باور کنید که ما از ساعت 8 شب به بعد براى تردد در شهر با مشکل مواجه هستیـم. زنان انگلیس از ساعت 8 شب به بعد کمتر در خیابانها تردد مـى کننـد مگر اینکه همراهـى داشته باشنـد. تجاوزات جنسـى, قتل و آزار زنان از جمله معضلات جـوامع غربـى است که باعث محـدودیتهاى بسیارى بـراى زنان شده است. ما در ایران شاهد هستیـم که هر ساعت از شب چگونه زنان آزادانه بـا مـاشینهاى خـود در رفت و آمـد هستند.
به جرإت مى گـویـم که ایـن آرزوى یک زن غربى است که بدون ترس و وحشت زندگـى کند. متإسفانه یک مثل معروفـى است که همیشه انسان فکر مى کند مرغ همسایه غاز است. مـن به تمام اروپا سفر کرده ام و کاملا با وضعیت زنـدگـى اروپایـى آشنا هستـم. مسلمانان بـایستـى بدانند که اگر تمام کارهایـى که یک اروپاییها انجام مـى دهند را نیز انجام دهند, در تمامـى محـرمات از آنان پیروى کننـد, هـرگز نخواهند تـوانست جایگاه یک اروپایى را در دید اروپاییان به دست آورنـد, آنان هیچ گـاه ما را از خـودشـان به حسـاب نمـىآورنـد.
در اینجا یکـى دیگر از خـواهران, ((عابده)) رشته کلام را به دست مى گیرد و مى گوید:
ایـن یک واقعیت است و شما نبـایستـى فکـر کنیـد که مـا مبـالغه مـى کنیـم. مـا بایستـى باور داشته بـاشیـم که فـرهنگ غربـى چیز ارزشمنـدى بـراى تقلیـد ندارد. واقعا همه چیز دروغ است.
فرهنگ غربـى هیچ چیزى براى تکیه زدن بر آن نـدارد. اینها همه اش تبلیغات رسـانه هاى غربـى است که تصـویـرى غیـر واقعى از واقعیت زنـدگـى غربـى را به تـرسیـم مـى کشنـد. آمـار بیکـارى جـوانان, خـانـواده هاى از هـم پـاشیـده و خـودکشـى به حـدى رسیـده که دست اندرکاران را دچار مشکل کرده است. ایـن تصویر زندگى بدون دغدغه و بـدون اضطـراب کاملا تـوخالـى است. البته شایـد در مـورد قشـر مسلمانى که در ایـن جوامع زندگى مى کنند و تکیه بر اصالت و هویت اسلامى خـود دارند صادق باشد و ایـن درست همان چیزى است که آنان غبطه اش را مـى خـورنـد. استحکام خانـواده, روابط عاطفـى اجتماعى مسلمانان با یکـدیگـر, همـدوستـى و خیلـى ارزشهاى دیگـرى که از مدتها پیـش در غرب از بیـن رفته, حاکـم بر زندگى مسلمانان غربى است و ما به واسطه تمسک به همیـن ارزشها از مـوقعیتهاى اجتماعى خوبـى نیز بـرخـوردار شـده ایـم. علـى رغم اینکه به خاطر حجابمان شدیدا مورد حمله واقع مى شـویـم, اما وقتى آنان مى بینند که حجاب و پوشش زن مسلمان در نتیجه ظلـم و ستـم مردان نیست و اجبارى در آن نیست, مـوضع گیـرىاشان رنگ دیگـرى به خـود مـى گیـرد. بـاور و انتخاب ما بـراى آنان اهمیت دارد و به محض درک ایـن باور در ما بـرخـورد دیگـرى از خـود نشـان مـى دهنـد.
شهنـاز دانشجـوى رشته حقـوق ادامه مـى دهـد:
ایـن مطلب خیلى مهمى است. در غرب برخورد نسبت به حجاب اصلا خوب نیست و ارتقإ شغلـى و یا اجتماعى با حجاب بسیار مشکل است. اما همان طـور که اشاره شـد اعتماد به نفـس و تکیه بر باورها, باعث مـى شـود که آنان باورهاى ما را شناخته و در نهایت به آن احترام بگذارند. آنها فکر مى کنند افراد مذهبى کـوته فکر و مرتجع هستند! که در اثر برخورد محکم و صحیح متوجه مى شوند که ایـن فکرشان خلاف واقع است.
همگى خـواهران به علامت تإیید سرهایشان را تکان مى دهند و کلمات و تـوضیحـات ایـن سه خـواهـر را تصـدیق مـى کنند.
خطاب به خـواهران مـى گـویم تا آنجا که مطلع شدیـم در مدت اقامت ایران سفر زیارتى سیاحتـى نیز به مشهد و قـم و اصفهان داشته اید و در مشهد مقـدس ضمـن زیارت هشتمیـن امام معصـوم, امام رضـا(ع) تـوفیق دیـدار با ولـى امـر مسلمیـن حضـرت آیت الله خامنه اى نیز نصیبتـان شـده است; مـى تـوانیـد احساس خـود را هنگام ملاقات بـا معظم له ترسیـم کنید؟ خواهر ((رافائل)) که یکى از مسوولان انجمـن دانشجـویى لندن است, مجددا رشته کلام را به دست مـى گیرد و چنیـن مى گوید:
احساسى کاملا وصف نشدنى, مـن همیشه آرزوى دیدن ایشان را داشتـم و هیچ گاه نمـى تـوانستـم تصـورش را بکنـم که ایـن آرزو به واقعیت بپیـوندد. وقتى با ایشان روبه رو شدم کاملا هیجان زده شده بـودم و گریه امانـم نمـى داد و در مقابل امام و مرجع شیعیان جهان احساس خضـوع و کـوچکـى مى کردم و خداوند را شکر کردم که ایـن سعادت را نصیبـم کرد و فکر مـى کـردم به نیابت همه شیعیان پشت ایشان نماز مى خوانم.
((دهاDuha )) دانشجـوى رشته حقوق در لندن و مسوول شاخه خواهران انجمن دانشجویان انگلیس مى گوید:
((اقامه نماز به امامت رهبر مسلمانان جهان فـوق العاده آرام بخـش بـود. نماز و صدایشان حالت ملکـوتى داشت. مـن هنوز نیز از شـوق ایـن دیدار از خود بـى خـود هستـم و گـویى صداى مناجات ایشان را هنوز هم هنگام نماز مى شنوم.))
خواهر ((عابدهAbedeh )) دانشجـوى رشته بیولوژى از دانشگاه لندن و از اعضاى انجمـن دانشجـویان در حالـى که کاملا هیجـان زده بـود ادامه داد:
((مـن قبلا رهبر مسیحیان انگلیـس و برخـى از علماى بزرگ اسلام را ملاقات کـرده ام, ولـى هیچ گاه دچار چنیـن هیجان و اضطـراب روحـى نشـده بـودم. لحظه دیـدار ایشـان خـاطـره اى بـاارزش و تجـربه اى مانـدگار در زنـدگـى مـن است و ایـن حالت را همگـى خـواهـران و برادران داشتند. ))
((سـاراشـارSarashar )) دانشجـوى علـوم اسلامـى و ادبیـــات عرب دانشگاه لندن نیز مى گوید:
((امروز براى مـن شیعه مفهوم دیگرى پیدا کرد. احساس مـى کردم از زمان ایـن دیـدار رابطه نزدیکتـرى بـا امـامـان و بخصـوص امـام زمان(عج) پیدا کرده ام. ایـن دیدار باعث شد که مـن اسلام زنده را درک کنـم و آن را به عنـوان بزرگتریـن هـدیه با خـود به کشـورم ببرم.)) ـ فکر مى کنم حسـن ختامى بسیار زیبا بود. بیش از ایـن وقتتان را نمـى گیرم و از خـداوند منان آرزوى سلامتـى و سعادت شما عزیزان و تمـامـى شیعیـان و دل سـوختگـان و مسلمیـن را خـواستارم.