اولین جشنواره دانش آموزان دختر

نویسنده


اولین جشنواره فرهنگى ـ ورزشى دانشآموزان دختر برگزار شد

مریم حقیقت گو

 

 

در پنجمین روز از دهه مبـارکه فجر روز انقلاب اسلامى, جوانان و مشارکت و به مناسبـت یکصدمین سالگرد میلاد امام خمینى و بـیست و یکمین سـالگرد پـیروزى انقلاب اسـلامى, اولین جـشـنواره فرهنگى ـ ورزشى دانشآموزان دختر بـا حضور خانم شجاعى مشاور رییس جمهور و رییس مرکز امور مشـارکت زنان, آقاى مظفر وزیر آموزش و پـرورش و خـانم فـرهادىزاد مدیر کل تـربـیت بـدنى دخـتـران بـرگزار شـد.
در این جشنواره که بـه همت تـربـیت بـدنى و اداره کل آموزش و پرورش شهرستـانهاى استـان تـهران و در سالن 12 هزار نفرى آزادى بـرگزار شد بـیش از ده هزار نفر از دانشآموزان دختر شهرستانهاى استان تهران شاهد اجراى برنامه هاى بـسیار زیبـا و گروهى دختران بـودند. این بـرنامه در ساعت 3 بـعدازظهر روز 16 بـهمن ماه سال جارى با تلاوت آیاتـى از قرآن کریم تـوسط چند تـن از دانشآموزان دختـر و سـرود جـمهورى اسـلامى ایران آغاز شد. سـپـس 900 تـن از دانشآموزان مدرسـه راهنمایى یادگار امام (ناحـیه 2 شـهریار)بـا حرکات نمایشى زیبـاى خود تصاویرى از پـرچم سه رنگ جمهورى اسلامى ایران, گل لاله و ... را به نمایش گذاشتند. این حرکات زیبا بـیش از یک ساعت بـه طول انجامید و پس از آن خانم فرهادىزاد مدیر کل تربـیت بـدنى دختران وزارت آموزش و پرورش ضمن خیرمقدم بـه کلیه مسوولین و دانشآموزان گفت:
اداره کل تربـیت بـدنى دختران در وزارت آموزش و پرورش در سال جـارى تـاءسـیس و بـر اسـاس شـرح وظایف مسـوولـیت بـرنامه ریزى, سازمان دهى, هدایت و حمایت فعالیتـهاى آموزشى, ورزشى قریب بـه 9 میلیون دانشآموز دختر را بـه عهده گرفتـه است. اهم بـرنامه ها و فعالیتهاى تربیت بـدنى دختـران بـا تـکیه بـر رسالت سالم سازى و تـربـیت جـسمى و روانى کودکان, نوجـوانان و جـوانان دختـر شامل بـرنامه ریزیهاى آموزشـى ـ آزمونهاى عـلمى ـ فـرهنگـى, ورزشـى ـ جشنواره هاى الگوى تدریس درس تربـیت بـدنى, تـدوین کتـاب راهنما ویژه معلمین, تدوین و اجـراى شناسـنامه سـنجـش سـاخـتـار بـدنى دانشآموزان دخـتـر, اجـراى طرحـهاى پـژوهشى کاربـردى بـه منظور شناسـایى مشـکلات و تـنگناهاى ورزش دخـتـران و ارائه بـرنامه هاى کاربـردى و جامع در جهت تقویت درس تربـیت بـدنى, تنظیم و تدوین مجله ورزشى دختـران جـهت انتـقال مناسب و بـه موقع اطلاعات ویژه معلمان ورزش, تـنظیم طرح بـرگزارى کنگره علمى ورزشـى بـه منظور تدوین جایگاه ورزش و تربیت بـدنى دختران, بـرنامه ریزى مسابـقات قهرمانى المپیادهاى ورزشى دانشآموزان, توسعه و تقویت انجمنها و کانونهاى ورزشى, تـوسـعه و تـجـهیز فضاهاى ورزشى دانشآموزان از طریق استـتـار فضاهاى موجود آموزشى, ایجاد سالنهاى چندمنظوره و سـازه هاى سـبـک در غالب طرح سـامان دهى ورزش دخـتـران مى بـاشـد.
سپس آقاى مظفر وزیر آموزش و پرورش در سخنانى گفت:
امروز روز انقلاب اسلامى و جـوانان اسـت و این حـضور شما و این نشاط و تحرک و پـویایى شما تجلى اراده قوى و ایمان شما و صداقت شما و یارى و یاورى شما نسبـت بـه انقلاب اسـلامى اسـت. لذا نظام اسلامى ما باید بـه جوانانش افتخار کند, جوانان و نوجوانان عزیز در انقلاب اسـلامى ما حـماسـه هاى فـراوانى آفـریدند, هم در انقلاب حماسه 13 آبان ماه بـراى مبـارزه بـا طاغوت و طاغوتیان در کنار پـدران و مادرانشان حـماسـه آفریدند و هم در دفاع مقدس عرصه هاى دفاع حق علیه بـاطل مملو از خاطرات ایثـار و فداکارى جـوانان و نوجوانان کشور ماست و هم در عرصه سازندگى در عرصه حیات اجتماعى ما جـوانان حـیات آفـریدند امـروز جـوانان ایرانى احـسـاس هویت مى کنند, احساس تعلق به نظام تعلق بـه آرمانها, تعلق بـه رهبـرش تعلق بـه اسلام و تعلق بـه دین و مرام. این یک افتخار بـزرگ است بـراى کشور ما که چنین جوانانى دارد و افتـخار بـزرگ بـراى خود جوانان که چنین جـایگاهى دارند و چنین عزت و شرافتـمندى را بـا خود حمل مى کنند. امروز جـوانان ایرانى احساس پـوچـى و بـیهودگى نمى کند, احساس اسلامیت و احساس تـعلق بـه ایرانیت, گوهر درخشانى است که جوانان ما را جوان, بانشاط و پویا مى کند ویژگى اسلامیت و ایرانیت در جـوانان ما ویژگى است که جـوانان ما را مشارکت جـو و مشارکت پذیر مى کند و اینجا است که ما بـا افتخار مى گوییم جوانان ما براى نظام, بـزرگترین سرمایه گران قیمت هستند بـزرگترین فرصت هسـتـند که مى تـوانند در عرصـه هاى مخـتـلف کشـور حـضور یابـند.
آقاى مظفر در ادامه گفت: امروز به برکت سیاستهاى نظام جمهورى اسـلامى ایران و بـه بـرکت سـرمایه بـزرگى که از اندیشه هاى امام بزرگوارمان داریم و به برکت حمایتهاى رهبـر بـزرگوارمان از نسل جوان و به برکت حمایتهاى سیاستهاى جوان گرایانه رییس جمهور عزیز و فرزانه انقلاب, جوانان ما پرشورتر از گذشته و بانشاطتر از همه وقتهاى گذشتـه در انقلابـشان حضور دارند احساس تـعلق دارند, ...
رییس جمهور عزیز ما این زمینه را بـراى همه جوانان ایجاد کردند که نسبت به کشورشان نسبـت بـه انقلابـشان امام و رهبـرشان احساس یگانگى و اتحاد کنند احساس تعلق کنند و بـا تکیه بـر هویت اصیل خویش و گذشته درخشانى که جـوانان و نوجـوانان ما در این جـامعه آفریدند, جوانان در جامعه حضورى شاداب پـیدا کنند; لذا آموزش و پرورش ما نیز به برکت این سیاستهاى خردمندانه, سیاست جوان گرایى و جوان بـاورى را از سیاست خود مى داند. امروز ما بـاید زمینه هاى مشارکت جوانان را در عرصه هاى مختـلف اجتـماع فراهم کنیم. امروز باید مدارس, محلى براى تمرین زندگى اجتماعى براى جوانان بـاشد.
خشونت علیه زنان هنوز ادامه دارد
خشونت علیه دختـران و زنان, فراگیرتـرین نوع خشونت علیه حقوق بـشر است که در فرهنگ سراسر دنیا جـا افتـاده است. تـقریبـا 60 میلیون زنى که مى بایست اکنون زنده بـاشند در نتیجه این خشونت ها جان خود را از دست داده اند.
از رقم تخـمینى 3 / 1 میلیارد مردمى که در سراسر دنیا در خـط فقر به سر مى برند 70 درصد آنان را زنان و دختران تشکیل مى دهند.
حقوق ماهانه زنان در سراسر دنیا 50 تا 70 درصد حقوق مردان است.
یک چـهارم تـا یک دوم از زنان کـارمند سـراسـر دنیا بـه وسـیله همکاران مرد خود تـحـقیر شده و مورد آزار و اذیت قرار مى گیرند.
در بـعضى از کشورهاى آمریکاى لاتـین و خـاورمیانه, شوهرانى که همسرانشان را بـراى حـفظ شـرف و حـیثـیت مى کشـند, اغلب مجـازات نمى شوند و شخص متجاوز به حریم یک زن و یا دختر اگر بـا قربـانى خود ازدواج کند از مجازات تبرئه مى شود.
یونیسف از بـرنامه هایى که بـه قربـانیان خـشونت هاى جـنسى کمک مى کند, حمایت کرده و در صدد یافتن راههایى براى جلوگیرى از این خشونت هاست. با این وجود زنان هنوز از تبـعیض عمیق, عدم واگذارى سـهم الارث و انکار و نادیده انگاشتـن حـق خـود روبـه رو هسـتـند.
پاکسازى کتابهاى درسى هند از مطالب ضد زن
دولت هند بـا هدف ((حـفـظ حـرمـت زن)) قـصـد دارد مـوضـوع هاى تبعیضآمیز را از کتابـهاى درسى مدارس و دانشگاهها پاکسازى کند.
کمیته دولتى ویژه بازنگرى مطالب کتابـهاى درسى توصیه کرده است, مطالبـى که وحـدت ملى, هماهنگى دینى حـفظ حـرمت زن, حـفظ میراث فرهنگى و محافظت از محیط زیست را تشویق و تضمین مى کنند باید در کتابهاى درسى گنجانده شوند.
با وجود تاءکید بـر تساوى حقوق زن و مرد در قانون اساسى هند, زنان در جـامعه این کشور بـه دلیل بـاورهاى اجـتـماعى, جـایگاه نامناسبى دارند و مطالب کتابهاى درسى بـا جایگاه زنان در جامعه هم خوانى ندارد و غیر منصفانه است.