دوره و شماره: دوره 1379، شماره 97، فروردین و اردیبهشت 1379 
سرخس شاخ گوزنى

شریعت پناهی مجتبی ولی