دوره و شماره: دوره 1379، شماره 108، بهمن و اسفند 1379 
2. قصه هاى مهر

فریبا شیرازی


17. مشاور شما

زهرا آکوچکیان


19. سرطان سینه

حسین برهانی


22. مبتدیان بزرگ ؟

دیوانی پگاه امیر


23. بهار و آویزهاى زیبا

شریعت پناهی مجتبی ولی