قلاب بافى چند نمونه رومیزی

نویسنده


قلاب بافى
چند نمونه رومیزى

س. رستمى

 

 

رومیزى شماره یک


لوازم مورد نیاز:
نخ قلاب بافى صورتى رنگ, شماره 40 به میزان 55 گرم
میل قلاب, شماره 8
اندازه نهایى: 5 / 44x32 سانتى متر

طرز بافت:
رج اول را با 232 زنجیره و یا 58 خانه پر بافته و مطابق نقشه از رج دوم تا انتهاى رج 120 با استفاده از خانه خالى و خانه پر بافت رومیزى را به پایان برسانید.
خانه خالى: 1 بافت دوبل 2 زنجیره 1 بافت دوبل
خانه پر : 4 بافت دوبل

رومیزى شماره دو

لوازم مورد نیاز:
نخ قلاب بافى آبى رنگ, شماره 40 به میزان 70 گرم
میل قلاب, شماره 8
اندازه نهایى: 5 / 47/5x35 سانتى متر

طرز بافت:
رج اول را 332 زنجیره و یا 83 خانه پر بافته و مطابق نقشه از رج دوم تا انتهاى رج 131 با استفاده از خانه خالى و خانه پر بافت رومیزى را به پایان برسانید.
خانه خالى: 1 بافت دوبل 2 زنجیره 1 بافت دوبل
خانه پر: 4 بافت دوبل

رومیزى شماره سه

لوازم مورد نیاز:
نخ قلاب بافى المپیوس, شماره 40 (672) به میزان 50 گرم
تک میل قلاب, شماره 8
اندازه نهایى: 50/5x29 سانتى متر

طرز بافت:
مطابق نقشه از رج اول تا انتهاى رج 148 با استفاده از خانه خالى و خانه پر بافت رومیزى را به پایان برسانید و در انتها 2 رج حاشیه دور تا دور رومیزى بافته شده کار کنید.
خانه خالى : 1 بافت دوبل 2 زنجیره 1 بافت دوبل
خانه پر : 4 بافت دوبل

رومیزى شماره چهار

لوازم مورد نیاز:
نخ قلاب بافى صورتى رنگ المپیوس, شماره 40 (672) به میزان 150 گرم
تک میل قلاب, شماره 0 / 2 (دو/ صفر)
اندازه نهایى: 66x75 سانتى متر

طرز بافت:
رج اول را 4 بافت دوبل بافته و سپس تا انتهاى رج اول با بافت دوبل 2 زنجیره بافت دوبل کار کرده و مطابق نقشه از رج دوم تا انتهاى رج 72 با استفاده از خانه خالى و خانه پر بافت رومیزى را به پایان برسانید و در انتها دور تا دور رومیزى را به صورت حاشیه کار کنید.
خانه خالى : 1 بافت دوبل 2 زنجیره 1 بافت دوبل
خانه پر : 4 بافت دوبل