دوره و شماره: دوره 1379، شماره 105، آذر و دی 1379 
18. شرح و کشف

رفیع افتخار


21. مشاور شما

زهرا آکوچکیان


26. هرس گل رز

شریعت پناهی مجتبی ولی