نویسنده

 

قلاب بافى
چند نمونه رومیزى
س. رستمى

 

 

((رومیزى شماره 1))

وسایل مورد نیاز
* نخ قلاب بافى المپیوسOlYMPUS) ) سفیدرنگ, شماره 40, به میزان 15 گرم
* تک میل قلاب, شماره 8
* اندازه نهایى: رومیزى به قطر 22 سانتیمتر
* مقیاس: 1 رج = 0/5 سانتیمتر

* طرز بافت:
رومیزى مذکور از دو قسمت موتیف و بافت رومیزى تشکیل گردیده است.

* بافت موتیف:
ابتدا یک حلقه درست کنید. رج اول را با 1 زنجیره و 18 بافت نیم لایى کار کرده و در انتها با 1 بافت شل بافت رج اول را به پایان برسانید و مطابق نقشه از رج دوم تا انتهاى رج سوم با فواصل زنجیره اى و بافت دوبل و نیم لایى, بافت موتیف را به پایان برسانید (این عمل را 12 بار تکرار کنید).

بافت بدنه اصلى رومیزى:
ابتدا یک حلقه درست کنید. رج اول را با 3 زنجیره و 24 بافت دوبل بافته و در انتها با 1 بافت شل بافت رج اول را به پایان برسانید و مطابق نقشه از رج دوم تا انتهاى رج سیزدهم با فواصل زنجیره اى و بافت دوبل بافت رومیزى را به پایان برسانید و در انتها موتیفها را به بدنه اصلى وصل کرده و 8 رج حاشیه دور تا دور رومیزى را با بافت نیم لایى و فواصل زنجیره اى کار کنید.

((رومیزى شماره 2))
وسایل مورد نیاز
* نخ قلاب بافى المپیوسOlYMPUS) ) سفیدرنگ, شماره 40, به میزان 25 گرم
* تک میل قلاب, شماره 8
* اندازه نهایى: رومیزى به ابعاد 30 * 30 سانتى متر
* اندازه هر موتیف: موتیف به قطر 2/5 سانتى متر
* مقیاس: 1 رج = 0/6 سانتى متر

* طرز بافت:
رومیزى از دو قسمت موتیف به تعداد 16 عدد و بدنه تشکیل گردیده است.

بافت موتیف:
ابتدا با 6 زنجیره یک حلقه درست کنید و انتهاى حلقه را با بافت شل کار کنید. رج اول را با 1 زنجیره و 12 بافت نیم لایى کار کرده و در انتها با 1 بافت شل بافت رج اول را به پایان برسانید و مطابق نقشه از رج دوم تا انتهاى رج پنجم با فواصل زنجیره اى و بافت نیم لایى و دوبل, بافت موتیف را به پایان برسانید (این عمل را 16 بار تکرار کنید).

* بافت بدنه اصلى:
ابتدا با 8 زنجیره یک حلقه درست کنید. با یک بافت شل بافت حلقه را به پایان برسانید. رج اول را با 1 زنجیره و 16 بافت نیم لایى بافته و در انتها با 1 بافت شل بافت رج اول را به پایان برسانید. رج دوم را با 1 زنجیره (3 زنجیره به صورت پیکوت 1 بافت نیم لایى 7 زنجیره 1 بافت نیم لایى 3 زنجیره به صورت پیکوت) بافته و این عمل را 7 بار تکرار کنید و در انتها با 3 زنجیره یک بافت دوبل بافت رج دوم را به پایان برسانید و مطابق نقشه از رج سوم تا انتهاى رج بیستم با فواصل زنجیره اى و بافت دوبل بافت رومیزى را به پایان برسانید و در انتها موتیفها را به بدنه اصلى وصل کرده و 3 رج حاشیه دور تا دور رومیزى را با بافت نیم لایى و فواصل زنجیره اى کار کنید.

((رومیزى شماره 3))

وسایل مورد نیاز
* نخ قلاب بافى المپیوسlYMPUS) *) سفیدرنگ, شماره 40, به میزان 15 گرم
* تک میل قلاب, شماره 8
* اندازه نهایى: رومیزى به قطر 20 سانتى متر
* مقیاس: 1 رج = 0/5 سانتى متر

* طرز بافت:
ابتدا با 5 زنجیره یک حلقه درست کنید و در انتها با 1 بافت شل بافت حلقه را به پایان برسانید. رج اول را با 5 زنجیره (3 زنجیره 1 بافت سه دوبل) بافته و این عمل را تا انتهاى رج اول 11 بار تکرار کنید و انتهاى رج اول را با 3 زنجیره و 1 بافت شل به پایان برسانید و مطابق نقشه از رج دوم تا انتهاى رج پانزدهم با فواصل زنجیره اى و بافت دوبل و نیم لایى بافت رومیزى را به پایان برسانید.

((رومیزى شماره 4))

وسایل مورد نیاز
* نخ قلاب بافى المپیوسOlYMPUS) ) سفیدرنگ شماره 40 به میزان 15 گرم
* تک میل قلاب شماره 8
* اندازه نهایى: رومیزى به قطر 24 سانتى متر
* مقیاس: 1 رج = 0/5 سانتى متر

* طرز بافت:
ابتدا با 8 زنجیره 1 حلقه درست کنید و در انتها با 1 بافت شل بافت حلقه را به پایان برسانید. رج اول را با 3 زنجیره 2 بافت دوبل (3 زنجیره 3 بافت دوبل) بافته و این عمل را تا انتهاى رج اول 5 بار تکرار کرده و در انتها با 3 زنجیره و 1 بافت شل بافت رج اول را به پایان برسانید و مطابق نقشه از رج دوم تا انتهاى رج بیست و دوم با فواصل زنجیره اى و بافت دوبل ذرتى و نیم لایى بافت رومیزى را به پایان برسانید.