دوره و شماره: دوره 1379، شماره 101، مرداد 1379 
مادر نمونه

کاشمری سید مهدی موسوی