دوره و شماره: دوره 1379، شماره 106، آذر و دی 1379 
9. تبعیض جنسى

فریبا شایگان


18. مشاور شما

زهرا آکوچکیان


23. گلکارى در زمستان

شریعت پناهی مجتبی ولی


24. سفره ماه

منصوره تقدسى