دوره و شماره: دوره 1379، شماره 106، آذر و دی 1379 
مشاور شما

زهرا آکوچکیان


گلکارى در زمستان

شریعت پناهی مجتبی ولی


سفره ماه

منصوره تقدسى