دوره و شماره: دوره 1379، شماره 98، اردیبهشت 1379 
مهریه مطلوب

کاشمری سید مهدی موسوی


زیباترین صدف

مدرسه ای فاطمه صالح


مشاورشما

زهرا آکوچکیان


یک شروع خوب

دیوانی پگاه امیر


سینگونیومگل کــــاری

شریعت پناهی مجتبی ولی