سینگونیوم
مهندس مجتبى شریعت پناهى

 

 

اسم علمى: سینگونیومSYNGONIUM)
اسم خانوادگى: آراسهARACEAE)
سرزمین مادرى: مکزیک

شکل برگها:
برگها نیزه اىشکلند. در ناحیه دمبـرگ در بـرگها بـریدگى ایجاد گشته و بـه گوشـواره شـبـاهت پـیدا مى کنند. در بـعضى از گونه ها رگبرگها نمایان هستند.
فرم ساقه:
سینگونیوم گیاهى است بـالارونده. ساقه هایش رشد زیادى مى کنند و از در و دیوار بالا مى روند.
با حذف قسمتهاى بالایى ساقه ها مى توان گیاه را طورى تربـیت کرد که رشد جانبى بیشترى داشته باشد.
لازم است بـراى سـینگونیومهایى که بـه صورت بـالارونده تـربـیت مى شوند, قیم تـهیه کنید. چون ساقه ها نرم هستـند, بـاید بـه قیم بسته شوند, تا دچار شکستگى نگردند.
اگر ساقه سـینگونیوم بـا محـل مرطوب تـماس پـیدا کند, ایجـاد ریشه هاى نابجا مى کند. شما مى توانید یک چوب بلند را تهیه کرده و اطرافش را بـا خـزه پـوشش داده و از آن بـه عنوان قیم استـفاده کنید. در صورتى که خزه ها را خیس کنید, ریشه هاى نابجا ظاهر گشته و به داخل خزه ها نفوذ مى کنند.(شکل یک)با ظاهر شدن ریشه ها نابجا مى توانیم مواد غذایى را نیز در آب حل کرده و به این ترتیب آب و
کود را در اختیارش قــرار دهیــم. در فصول گرم(بهار و تابستان) هر بـیست روزیک بار به کود تقویتى احتیاج دارد.
انعطاف پذیرى ساقه هاى سینگونیوم بـه ما اجازه مى دهد تا هر طور که بخواهیم آن را تربیت نموده و به آن شکل بـدهیم. ضمنا افزایش ریشه هاى نابجا موجب استحکام بیشتر گیاه مى گردد.
آبیارى:
در فصل تابستان هر هفته سه بـار و در زمستان یک بـار در هفته به آن آب بدهید.
اسپرى نمودن آب روى برگها, بـخصوص در تابـستان بـه رشد بـهتر سینگونیوم کمک مى کند.
نور:
بـه نور سـایه روشـن نیازمند اسـت. بـه طور کلى نور کم بـراى سینگونیوم به مراتـب بـهتـر از نور زیاد است. آفتـاب تـند موجب سوختگى نوک برگها و رنگ پریدگى مى گردد. در فصل تابستان آن را از کنار پنجره هاى آفتابگیر دور کنید.
گرما:
در زمستـان نبـاید هوا خیلى سرد شود. درجه حرارت مناسب بـراى سینگونیوم در زمستان 15 درجه سانتى گراد است, اما در تـابـستـان گرماى بـیش از 21 درجه سانتى گراد ممکن است آزاردهنده بـاشد. در اثـر گرماى زیاد بـرگهایش قـهوه اى مى شـوند. در این صـورت بـاید برگهاى قهوه اى را قیچى کنید. گیاه را به محل خنک ببرید و به آن آب بیشترى بدهید.
مراقبتهاى لازم:
گاهى سـاقه هاى سـینگونیوم بـیش از اندازه بـلند شده و تـعداد برگهایش کم مى شوند. در این حالت فاصله میان برگها زیاد مى گردد.
این موضوع که موجـب زشت شدن گیاه مى شود, بـه دلیل تـاریکى محیط است. با قرار دادن گلدان در محل سایه روشن این حالت را از بـین ببرید.
در سینگونیومهاى بـزرگ بـرگهاى پـایینى زرد گشتـه و مى ریزند, زیرا آنها در دوره رشد, بـه مواد غذایى بـیشـتـرى نیاز خـواهند داشـت. بـا اسـتـفاده از مواد غذایى کمکى آنها را تـقویت کنید.
اگر ملاحظه نمودید گیاه شما به طور بى رویه رشد کرد و بـرگهایش کم شدند, نگران نشوید. سـاقه هاى بـلندش را قیچـى کرده و از این سـاقه ها بـراى ازدیاد گیاه بـه روش قلمه سـاقه اسـتـفاده کنید.
تابـستان زمان مناسبـى بـراى تکثیر سینگونیوم است. نه تنها بـا استفاده از سـاقه هایش و قرار دادن این سـاقه ها در آب یا ماسـه, ازدیاد مى یابد, بلکه از ریشه هاى نابـجایى که روى ساقه هایش ظاهر مى گردند, مى توان آن را زیاد کرد. بـراى تـکثیر بـا استـفاده از ریشه هاى نابجا ساقه هایى که تولید ریشه هاى نابجا کرده اند, بریده شده و به گلدانى که بـا مخلوطى از ماسه, خاک و خاکبـرگ پر شده, منتقل مى کنیم.
آفات:
کنه هاى قرمز مهمترین آفت این گیاه هستند. کنه ها در قسمت پـشت بـرگها, تارهایى بـسته, و موجب زرد شدن بـرگها مى شوند. بـرگهاى آفت زده را با آب بشویید.