نویسنده

 

سرود فردا
نرگس گنجى

 

 

فاطمه نصیرىسیاح ـ باباخنجر(کبودر آهنگ)
زهرا علیزاده ـ قم
از اینکه سروده هاى خود را براى مجله فرستاده اید, سپاسگزاریم. سفارش مى کنیم که در شناختن عالم شعر و شاعرى به کتابهاى درسى و بـرخوردهاى تـصادفى بـا شعر و آثـار ادبـى, قانع نشوید. سعى در استفاده بـیشتر از دیوانها, مجموعه هاى شعر و کتابـهاى شاعران و نویسندگان خوش قلم شما را با دنیاى زیبـاى ادبـیات آشناتر خواهد کرد. از طریق عضویت در کتابـخانه ها, مبـادله کتابـهاى مفید بـا دوستان و اختصاص دادن بخش اندکى از هزینه هاى خود بـه خرید کتاب به رمز و راز سـخـنورى آشناتـر و در سـرودن و نوشتـن تـواناتـر مى شوید. موفق باشید.

رامین فرهودى ـ تبریز
مهدیه قاسمیان ـ شهر بابک

نوشتـه ها و سروده هایتـان رسید. چـرا بـاید سعى کنید نخـستـین نوشتـه هاى خود را قالب شعر بـریزید؟ از میان سه قطعه نوشتـه هاى برادرمان ((رامین فرهودى)) , قطعه ((ستاره اى براى خودم)) بـهتر است. چرا؟ چون سعى چندان نکرده اند بـراى آنکه بـه نثرشان لبـاس شعر بپوشانند و به روانى سخن گفته اند.
حرفهاى لطیف و افکار حکمتآمیز را بـه خوبـى مى تـوان در نثـرى روان و زیبا بیان کرد. سخنى که متعلق بـه جهان شعر بـاشد, اصولا از ابـتـدا بـه صورت شعر متـولد مى شود. شعر, پـیکر سخـن است نه جامه اى که بر آن بـپوشانند; هر چه صمیمى تر و بـى تکلف تر بـاشید, سخنتان دلنشین تـر خواهد بـود. پـاسخ ما را بـه خانم خسروى ـ در همین صفحه ـ بخوانید. موفق و پیروز باشید.

احمد باقریان ـ جهرم
شعرتـان واصل شد. سپـاسگزاریم. سعى خـواهد شد از آن در مجـله استفاده شود. البته ناگزیر از تـغییر و تـصرف مختـصرى ـ یا حذف برخى ابیات ـ خواهیم بـود تا ((استاندارد)) هاى مجله رعایت شده باشد. سعى شما مإجور باد.

سارا خسروى ـ کرمانشاه
مطالب شما رسید. سپاسگزاریم و عواطف پـاک شما را ارج مى نهیم. در صورت ادامه ارتبـاط شما بـا مجله بـه تدریج توضیحات کافى در باره نوشتـه هایتـان خواهیم داد. فعلا بـرخى از نویسندگانى را که خواندن آثار آنها ـ در زمینه اى که شما علاقه دارید و کار مى کنید ـ بـرایتان مفید است, بـرایتان معرفى مى کنیم. امیدواریم مطالعه کتابهاى این نویسندگان خوش قلم را جدى بگیرید.
[دکتر] قیصر امین پور(کتابهاى ((طوفان در پرانتز)) و ((بى بـال پریدن )) ,[ دکتر] على شریعتى(بـویژه کتابـهاى ((حج)) و ((زن)) [فاطمه فاطمه است])محمود گلابـدره اى(کتـاب لحظه هاى انقلاب و سایر کتـابـهایش نیز), پـرویز خرسند و استـاد محـمدرضا حـکیمى و ...
در مورد تـقاضایى که بـراى ((شناساندن شعر نو و شاعران نو در مجله)) کرده اید, لازم است تـوجه داده بـاشید که همه شاعران جوان لزوما نوپرداز نیستند و اصولا شعر نو مقوله اى و شاعر نو مقوله اى دیگر است! در باره پیشنهاد شما فکر مى کنیم و سعى در اجابـت بـه آن خواهیم کرد. در پناه خدا باشید.