نویسنده

 

قلاب بافى
س. رستمى

 

 

 

 

رومیزى

وسایل مورد نیاز
نخ قلاب بافى المپیوسLYMPUS)) سفیدرنگ, شماره 801, به میزان 720 گرم تک میل قلاب, شماره 0(صفر) اندازه نهایى: رومیزى به مشخصات 5 / x 122 175 سانتى متر
* طرز بافت: رومیزى مذکور از دو نوع موتیفA به صورت شش ضلعى به تعداد 70 عدد و موتـیفB بـه صورت چهارضلعى تـشکیل شده است.
بـافت موتـیف:A ابـتـدا یک حلقه درست کنید. رج اول را بـا 4 زنجیره(3 زنجیره 1 بافت دو دوبل)بـافته و این عمل را تا انتهاى رج اول 7 بار تکرار کنید و در انتها بـا 3 زنجیره و 1 بـافت شل رج را به پایان بـرسانید و مطابـق نقشه از رج دوم تا انتهاى رج دهم با استفاده از فواصل زنجیره اى و بافت نیم لایى و دوبل, بافت موتیفA را بـه پایان بـرسانید(بـعد از بـافت موتیفA جهت تهیه رومیزى این عمل را 70 بار تکرار کنید.
بـافت موتیف:B بـعد از بـافت موتیفA نخ را از محل مشخص شده وصل نموده و بـا استـفاده از فواصل زنجیره اى و بـافت نیم لایى و دوبل مطابـق نقشه 3 رج بـافتـه و بـافت موتـیفB را بـه پـایان برسانید نحوه اتصال موتیفها بـه یکدیگر در شکل مشخص مى بـاشد.

(رومیزى)
وسایل مورد نیاز
* نخ قلاب بافى المپیوسLYMPUS)) سفیدرنگ, شماره 801, به میزان 130 گرم
* تک میل قلاب شماره 0(صفر)
* نخ گلدوزى سـبـزرنگ شـماره هاى(243 و 245و 246) هر کـدام بـه مقدار کافى
* اندازه نهایى: رومیزى به مشخصات x 34 86 سانتى متر
* طرز بافت: ابتدا 115 زنجیره بافته و مطابق نقشه با استفاده از خانه خالى و پر تا رج 109 بافت رومیزى را به پایان بـرسانید و در انتها 5 رج حاشیه دور تا دور رومیزى جهت تـزئین بـا فواصل زنجیره اى و پیکوتهاى 3 زنجیره اى بافته و بـر روى رومیزى محلهاى مشخـص شده بـرگ را بـا استـفاده از نخ سبـزرنگ و همچـنین مطابـق توضیحات ارائه شده گلدوزى نمایید(خانه خالى *: 1 بـافت دوبـل 2 زنجـیره 1 بـافـت دوبـل و خـانه پـر * 3 بـافـت دوبـل کار کنید

( رومیزى )
وسایل مورد نیاز
* نخ قلاب بافى المپیوسLYMPUS ) )سفیدرنگ, شماره 801, به میزان 100 گرم
* تک میل قلاب 2 (دو)
* اندازه نهایى: رومیزى به قطر 63 سانتى متر
* طرز بافت: جهت بـافت رومیزى ابـتدا یک حلقه درست کنید و رج اول را با 3 زنجیره و 16 بافت دوبل بافته و در انتها با 1 بافت شل بافت رج اول را به پایان برسانید. رج دوم را بـا 3 زنجیره 1 بافت دوبل(2 بافت دوبل دسته اى)بافته و این عمل را تا انتهاى رج دوم 15 بار تکرار کنید و در انتها با 1 بـافت شل رج دوم را بـه پایان برسانید. رج سوم را با 3 زنجیره 2 بافت دوبل(2 بافت دوبل دسته اى 1 بافت دوبل)بافته و این عمل را 15 بار تکرار کنید و در انتها با 1 بـافت شل رج سوم را نیز بـه پایان بـرسانید و از رج چهارم تا انتهاى رج بیست و چهارم مطابق شکل بـا فواصل زنجیره اى و بافت نیم لایى و دوبل, بـافت رومیزى را بـه پایان بـرسانید.