قلاب بافى چند نمونه رومیزى

نویسنده


 

قلاب بافى
چند نمونه رومیزى
س. رستمى

 

 

 نمونه اول

لوازم مورد نیاز
نخ قلاب بافى سفید رنگ شماره 40 به میزان 30 گرم
تک میل قلاب شماره 8
اندازه نهایى: x 29 29 سانتى متر
مقیاس: یک رج = 0/5 سانتى متر

طرز بافت: ابتدا 46 زنجیره بافته و مطابق الگوى اصلى مدل, از رج اول تا انتهاى رج پنجاه و هفت, با استفاده از خانه خالى و خانه پر بافت رومیزى را به پایان برسانید.
خانه خالى : 1 بافت دوبل 2 زنجیره 1 بافت دوبل
خانه پر : 3 بافت دوبل

((نمونه دوم))

لوازم مورد نیاز
نخ قلاب بافى سفید رنگ, شماره 40 به میزان 30 گرم
تک میل قلاب, شماره 8
اندازه نهایى: x 38 39 سانتى متر
مقیاس: یک رج = 0/6 سانتى متر

طرز بافت: ابتدا 34 زنجیره بافته و مطابق الگوى اصلى مدل از رج اول تا انتهاى رج شصت با استفاده از خانه خالى و خانه پر بافت رومیزى را به پایان برسانید. بافت حاشیه هم مطابق شکل دور تا دور رومیزى را به صورت بافت نیم لایى 5 زنجیره به صورت پیکوت و بافت نیم لایى کار کنید و بافت رومیزى را به پایان برسانید.
خانه خالى : 1 بافت دوبل 2 زنجیره 1 بافت دوبل
خانه پر : 3 بافت دوبل

((نمونه سوم))

لوازم مورد نیاز
نخ قلاب بافى سفید رنگ, شماره40 به میزان 30 گرم
تک میل قلاب, شماره 8
اندازه نهایى: x 28 29 سانتى متر
مقیاس: یک رج = 0/6 سانتى متر
طرز بافت: ابتدا 31 زنجیره بافته و مطابق الگوى اصلى مدل از رج اول تا انتهاى رج پنجاه با استفاده از خانه خالى و خانه پر بافت رومیزى را به پایان برسانید. بافت حاشیه را مطابق شکل با 1 بافت نیم لایى 5 زنجیره به صورت پیکوت 1 بافت نیم لایى بافته و بافت رومیزى را به پایان برسانید.
خانه خالى: 1 بافت دوبل, 2 زنجیره, 1 بافت دوبل
خانه پر: 3 بافت دوبل

((نمونه چهارم))

لوازم مورد نیاز
نخ قلاب بافى سفید رنگ, شماره 40 به میزان 60 گرم
تک میل قلاب, شماره 6
اندازه نهایى: رومیزى به قطر 47 سانتى متر
مقیاس: یک رج = 0/6 سانتى متر
طرز بافت: ابتدا 25 زنجیره بافته و مطابق الگوى اصلى مدل از رج اول تا انتهاى رج هفتاد و چهار با استفاده از خانه خالى و خانه پر بافت رومیزى را به پایان برسانید. بافت حاشیه را مطابق شکل با 1 بافت نیم لایى, 5 زنجیره به صورت پیکوت 1 بافت نیم لایى بافته و بافت رومیزى را به پایان برسانید.
خانه خالى: 1 بافت دوبل, 2 زنجیره, 1 بافت دوبل
خانه پر: 3 بافت دوبل
خانه: 2 زنجیره 1 بافت دو دوبل.