نویسنده

قلاب بافى

س. رستمى

 

 

((رومیزى))
وسایل مورد نیاز جهت بافت رومیزى
نخ قلاب بافى المپیوسOlympus) ), شماره 40, سفیدرنگ (298) به میزان 90 گرم
تک میل قلاب, شماره 8
اندازه نهایى: رومیزى به مشخصات44cm*66cm سانتى متر

طرز بافت
مدل مذکور از 24 موتیفA و 15 موتیفB که هر کدام به صورت یکسان بافته مى شود, تشکیل گردیده است.

بافت موتیفA
ابتدا با 10 زنجیره یک حلقه درست کنید و در انتها با 1 بافت شل بافت حلقه را به پایان برسانید. رج اول را با 1 زنجیره و 16 بافت نیم لایى بافته و در انتها با 1 بافت شل بافت رج اول را به پایان برسانید. رج دوم را با 3 زنجیره (4 زنجیره 1 بافت دوبل) بافته و این عمل را تا انتها 7 بار تکرار کنید و در انتها با 4 زنجیره و 1 بافت شل بافت رج دوم را به پایان برسانید و از رج سوم تا انتهاى رج دهم با فواصل زنجیره اى و بافت نیم لایى و دوبل بافت موتیفA را به پایان برسانید. این عمل را جهت بافت رومیزى 24 بار تکرار کنید.
بافت موتیفB
ابتدا با 10 زنجیره یک حلقه درست کنید و در انتها با 1 بافت شل, بافت حلقه را به پایان برسانید و رج اول را با 1 زنجیره و 16 بافت نیم لایى بافته و در انتها با 1 بافت شل, بافت رج اول را به پایان برسانید. رج دوم را با 3 زنجیره (4 زنجیره 1 بافت دوبل) بافته و این عمل را 7 بار تکرار کنید و در انتها رج دوم را با 4 زنجیره و 1 بافت شل بافته رج دوم را به پایان برسانید. از رج سوم تا انتهاى رج چهارم با فواصل زنجیره اى و بافت دوبل, بافت موتیفB را به پایان برسانید. این عمل را جهت بافت رومیزى 15 بار تکرار کنید. و در انتها مطابق نقشه با استفاده از بافت شل, موتیفهاى بافته شده را به یکدیگر متصل کنید.

((یقه (الف)))
وسایل مورد نیاز جهت بافت
مدل شماره 2 یقه (الف)
نخ قلاب بافى المپیوسOlympus) ), شماره 40, سفیدرنگ (298) به میزان 20 گرم
تک میل قلاب, شماره 8

طرز بافت
ابتدا 211 زنجیره بافته, رج اول را با 3 زنجیره, 2 بافت دوبل دسته اى, 1 زنجیره, 1 بافت دوبل, 1 زنجیره, 1 بافت دوبل, 1 زنجیره, 1 بافت دوبل, 1 زنجیره, 2 بافت دوبل دسته اى, 5 زنجیره, 2 بافت دوبل دسته اى, 1 زنجیره, 1 بافت دوبل بافته, مطابق نقشه تا انتهاى رج چهاردهم با فواصل زنجیره اى و بافت دوبل بافت مدل یقه (الف) را به پایان برسانید.

((یقه (ب)))

وسایل مورد نیاز جهت بافت
مدل شماره 2 یقه (ب)
نخ قلاب بافى المپیوسOlympus) ), شماره 40, سفیدرنگ (298) به میزان 15 گرم
تک میل قلاب, شماره 8

طرز بافت
جهت بافت یقه (ب) ابتدا 264 زنجیره بافته, رج اول را با 3 زنجیره (2 بافت دوبل, 1 زنجیره, 1 بافت دوبل, 2 زنجیره, 1 بافت دوبل, 1 زنجیره, 2 بافت دوبل, 2 زنجیره) بافته و این عمل را تا انتهاى رج اول تکرار کنید و در انتها با 3 بافت دوبل, بافت رج اول را به پایان برسانید و مطابق نقشه از رج دوم تا انتهاى رج چهاردهم, با فواصل زنجیره اى و بافت دوبل, بافت یقه شماره (ب) را به پایان برسانید.