قلاب بافى

نویسنده


قلاب بافى

س. رستمى

 

 

((رومیزى))
وسایل مورد نیاز جهت بافت رومیزى
نخ قلاب بافى المپیوسOlympus) ), شماره 40, سفیدرنگ (298) به میزان 90 گرم
تک میل قلاب, شماره 8
اندازه نهایى: رومیزى به مشخصات44cm*66cm سانتى متر

طرز بافت
مدل مذکور از 24 موتیفA و 15 موتیفB که هر کدام به صورت یکسان بافته مى شود, تشکیل گردیده است.

بافت موتیفA
ابتدا با 10 زنجیره یک حلقه درست کنید و در انتها با 1 بافت شل بافت حلقه را به پایان برسانید. رج اول را با 1 زنجیره و 16 بافت نیم لایى بافته و در انتها با 1 بافت شل بافت رج اول را به پایان برسانید. رج دوم را با 3 زنجیره (4 زنجیره 1 بافت دوبل) بافته و این عمل را تا انتها 7 بار تکرار کنید و در انتها با 4 زنجیره و 1 بافت شل بافت رج دوم را به پایان برسانید و از رج سوم تا انتهاى رج دهم با فواصل زنجیره اى و بافت نیم لایى و دوبل بافت موتیفA را به پایان برسانید. این عمل را جهت بافت رومیزى 24 بار تکرار کنید.
بافت موتیفB
ابتدا با 10 زنجیره یک حلقه درست کنید و در انتها با 1 بافت شل, بافت حلقه را به پایان برسانید و رج اول را با 1 زنجیره و 16 بافت نیم لایى بافته و در انتها با 1 بافت شل, بافت رج اول را به پایان برسانید. رج دوم را با 3 زنجیره (4 زنجیره 1 بافت دوبل) بافته و این عمل را 7 بار تکرار کنید و در انتها رج دوم را با 4 زنجیره و 1 بافت شل بافته رج دوم را به پایان برسانید. از رج سوم تا انتهاى رج چهارم با فواصل زنجیره اى و بافت دوبل, بافت موتیفB را به پایان برسانید. این عمل را جهت بافت رومیزى 15 بار تکرار کنید. و در انتها مطابق نقشه با استفاده از بافت شل, موتیفهاى بافته شده را به یکدیگر متصل کنید.

((یقه (الف)))
وسایل مورد نیاز جهت بافت
مدل شماره 2 یقه (الف)
نخ قلاب بافى المپیوسOlympus) ), شماره 40, سفیدرنگ (298) به میزان 20 گرم
تک میل قلاب, شماره 8

طرز بافت
ابتدا 211 زنجیره بافته, رج اول را با 3 زنجیره, 2 بافت دوبل دسته اى, 1 زنجیره, 1 بافت دوبل, 1 زنجیره, 1 بافت دوبل, 1 زنجیره, 1 بافت دوبل, 1 زنجیره, 2 بافت دوبل دسته اى, 5 زنجیره, 2 بافت دوبل دسته اى, 1 زنجیره, 1 بافت دوبل بافته, مطابق نقشه تا انتهاى رج چهاردهم با فواصل زنجیره اى و بافت دوبل بافت مدل یقه (الف) را به پایان برسانید.

((یقه (ب)))

وسایل مورد نیاز جهت بافت
مدل شماره 2 یقه (ب)
نخ قلاب بافى المپیوسOlympus) ), شماره 40, سفیدرنگ (298) به میزان 15 گرم
تک میل قلاب, شماره 8

طرز بافت
جهت بافت یقه (ب) ابتدا 264 زنجیره بافته, رج اول را با 3 زنجیره (2 بافت دوبل, 1 زنجیره, 1 بافت دوبل, 2 زنجیره, 1 بافت دوبل, 1 زنجیره, 2 بافت دوبل, 2 زنجیره) بافته و این عمل را تا انتهاى رج اول تکرار کنید و در انتها با 3 بافت دوبل, بافت رج اول را به پایان برسانید و مطابق نقشه از رج دوم تا انتهاى رج چهاردهم, با فواصل زنجیره اى و بافت دوبل, بافت یقه شماره (ب) را به پایان برسانید.