فرجام کار

 

 

خواهر من!
متإسفانه باید به تو هشدار بدهم که راهى را مى روى که فرجامى ندارد; همان فرجامى که گریبان مرا گرفت و رها نکرد!
خواهر من!
تو و شوهرت باید بناى زندگى مشترکتان را بر درک متقابل بگذارید. این قهر و آشتى کردنها آفتى بزرگ براى سلامت زندگى خانوادگى است.
خواهر من!
اختلاف میان زن و شوهر امرى عادى است. اما, براى حل اختلافها و مشکلات فیمابین, چه جایى بهتر از محیط خانه وجود دارد؟
خواهر من!
تو نباید به دلیل اندک سوء تفاهمى به قهر متوسل بشوى. این کار تو باعث هتک حرمت و رشد تدریجى اختلافات خواهد شد. تو نباید اجازه بدهى دیگران در زندگى خصوصى و شخصى تو دخالت بکنند هر چند دخالت آنها از سر خیرخواهى باشد!
خواهر جوان و تازه عروس من!
کسى نبود تا اینها را به من بیاموزد. عاقبت کار من به جدایى کشید. حال, مواظب باش تو به راهى کشیده نشوى که پایانش جز پشیمانى چیزى نباشد!