هنرهاى دستى قلاببافى

نویسنده


تازه هاى هنرهاى دستى
قلاب بافى

س. رستمى

 

 

((رومیزى, پرده و زیرلیوانى))
رومیزى کوچک
مواد لازم:
نخ قلاب بـافـى سـفـید رنگ, شـمـاره 40(298)بـه مـیزان 50 گـرم
تک میل قلاب, شماره 8
اندازه نهایى: رومیزى به مشخصات x 25 51 سانتى متر
اندازه هر موتیف: x16 21 سانتى متر
مقیاس: 21 مربع = 25 رج = 10 سانتى متر
طرز بافت:
رومیزى از دو نوع موتیفA وB هر کدام بـه تعداد 1 عدد تشکیل گردیده است. جهت بافت موتیفها ابتدا 136 زنجیره بافته و مطابـق نقشه با استفاده از خانه هاى مربعى شکل بـه صورت خانه پر و خالى و نیم دایره اى شکل به صورتى که خانه خالى
(1 بافت دوبل 2 زنجیره 1 بافت دوبل)خانه پر
(2 بافت دوبل)خانه نیم دایره
(1 بافت دوبل 3 زنجیره 1 بافت نیم لایى 3 زنجیره 1 بـافت دوبـل)و همچنین(1 بافت دوبل 5 زنجیره 1 بافت دوبـل)بـافته و تا رج چهلم مطابق توضیحات ارائه شده, موتیفها را بافته و در انتها آنها را بـه یکدیگر وصل کنید, سپـس 1 رج حاشیه دور تا دور موتیفهاى بـه یکدیگر وصل شده بـافتـه و در انتـها 5 رج حاشیه شماره 2 را بـا فواصل زنجیره اى و بافت دوبل دور تا دور رومیزى بـافته و مدل را به پایان برسانید.
پرده
مواد لازم:
نخ قـلاب بـافـى سـفـید رنگ, شـماره 40(298)بـه میزان 180 گـرم
تک میل قلاب, شماره 8
اندازه نهایى: پرده به مشخصات 5 / x 39 114 سانتى متر
اندازه هر موتیف: x 16 21 سانتى متر
مقیاس: 21 مربع = 25 رج = 10 سانتى متر
طرز بافت:
بافت پرده نیز مطابق بافت رومیزى کوچک بوده منتها از هر کدام از موتیفهاىA وB هر کدام 5 موتیف بـافته شده و اتصال موتیفها به یکدیگر نیز مطابـق نقشه اصلى الگو, توسط 1 رج حاشیه شماره 1 بـوده و در انتها 5 رج بـه صورت حاشیه دور تا دور پـرده را بـه صورتى که قسمت بـالایى و دو طرف پـرده 2 سانتى متر و قسمت پـایین پرده 5 / 3 سانتى متر مى باشد کار کنید و بافت پرده را مطابق شکل به پایان برسانید.
زیرلیوانى
مواد لازم:
نخ قلاب بـافـى سـفـید رنگ, شـمـاره 40(298)بـه مـیزان 10 گـرم
تک میل قلاب, شماره 8
اندازه نهایى: زیرلیوانى به مشخصات 12 سانتى متر
مقیاس: 1 رج = 4 / 0 سانتى متر, 140 زنجیره = 1 موتیف = 1 / 2 سانتى متر
طرز بافت:
زیرلیوانى از دو قسمت تـشکیل شده است: قسمت اول, قسمت مرکز و یا وسط زیرلیوانى مى بـاشد که همان طور که در نقشه مشخص مى بـاشد با استفاده از بافت نیم لایى و فواصل زنجیره اى قسمت مرکزین بافته مى شود و قسمت دوم که قسمت حاشیه ها مى بـاشد, ابـتـدا 2 رج حاشیه سپـس 1 رج حاشیه, بـه صورت زنجیره اى دور تـا دور زیرلیوانى بـه تعداد 52 عدد به صورت پیوسته بـافته شود و در انتها 1 رج حاشیه با فواصل زنجیره اى و پیکوتهاى 3 زنجیره اى کار کنید.
زیربشقابى
مواد لازم:
نخ قلاب بـافـى سـفـید رنگ, شـمـاره 40(298)بـه مـیزان 55 گـرم
تک میل قلاب, شماره 8
اندازه نهایى: زیربشقابى به مشخصات 33 46 سانتى متر
مقیاس: 1 رج = 4 / 0 سانتى متر, 14 زنجیره = 1 موتـیف = 1 / 2 سانتى متر
اندازه موتیف گل کوچک, به قطر 3 / 3 سانتى متر
طرز بافت:
بافت زیربشقابى از مراحل زیر تشکیل گردیده است:
1ـ بافت قسمت مرکزین که همان قسمت مرکز مى باشد و به صورت تور و ساده بافته مى شود.
2ـ بـافت موتیفهاى گل کوچک, بـه تعداد 12 عدد که در چهار طرف زیربشقابى کار مى شود. ابتدا یک حلقه درست کنید و رج اول را بـا 1 زنجیره و 8 بـافت نیم لایى کار کنید. رج دوم را بـا 4 زنجیره(5 زنجیره 5 بافت دو دوبل دسته اى)بافته و این عمل را 8 بـار تکرار کنید و مطابق نقشه تا انتهاى رج چهارم با بافت نیم لایى و دوبل و نیم دوبل موتیف را به پایان برسانید. بعد از بـافت موتیفهاى گل, توسط 2 رج, حاشیه داخلى آن را بـه قسمت مرکزین زیربـشقابـى وصل کنید.
3ـ 1 رج حاشیه بـه صورت زنجیره اى دور تا دور زیربـشقابـى بـه صـورت پـیوسـتـه, بـه تـعـداد 236 عدد, کار کنید(مطابـق الگو).
4 در انتـها 1 رج حـاشـیه بـا اسـتـفـاده از بـافـت نیم لایى و پیکوتهاى 3 زنجیره اى دور تا دور زیربشقابى کار کنید.