قلاب بافــــــى کــت و دامــن

نویسنده


 


قلاب بافى
کت و دامن

س.رستمى


لوازم مورد نیاز
800 گرم نخ قلاب بافىOlympus) ) المپیوس طوسى رنگ (نخ شماره 6)
150 گرم نخ قلاب بافىOlympus) ) المپیوس قهوه اىرنگ (نخ شماره 6)
سایز 42 و 40

 

کت

قسمت پشت کت:
براى بافت قسمت پشت کت ابتدا 220 زنجیره بافته و سپس روى آن 2 رج پایه بلند بافته مى شود. سپس طبق نقشه تا تکمیل طرح وسط بدون کاستن یا افزودن تعداد دانه هاى بافت بافته مى شود و 2 عدد از خانه هاى پایه بلند همراه دانه زنجیره اى کم مى کنیم (جهت بافت حلقه آستین) و 11 رج خانه هاى مربع شکل از بافت پایه بلند که روى آنها زنجیره بافته شده مى بافیم.
براى سر شانه 10 عدد خانه مربع از هر طرف کنار گذارده و روى آن بافت زده مى شود بدین روش که در رج اول روى 3 خانه پایه کوتاه بافته مى شود و 7 عدد خانه مانده را مثل قبل بافت مى زنیم و سپس در رج دوم 3 عدد خانه را نیز بافت پایه کوتاه مى بافیم و 4 عدد خانه باقى مانده را مثل قبل مى بافیم. سپس در رج سوم روى تمامى بافت پایه کوتاه مى بافیم و باقى خانه هاى وسط را بافت پایه کوتاه مى بافیم. (شکل 1)

قسمت جلو کت:
براى بافت قسمت جلو 120 عدد زنجیره بافته و سپس 2 رج پایه بلند روى آن مى بافیم طبق نقشه تا حلقه آستین بافته و براى ایجاد بافت حلقه آستین 3 عدد پایه بلند همراه با دانه زنجیره کم مى شود و براى یقه جلو نیز بعد از دو رج براى ایجاد حالت هفت, هر رج 1 عدد (خانه) از قسمت راست کم مى شود تا به 10 عدد خانه براى سر شانه برسد. سپس براى بافت سر شانه نیز در طى 2 رج از 3 خانه شروع و روى آن بافت پایه کوتاه زده مى شود تا تمامى بافت پایه کوتاه زده شود. (2 عدد از این بافت براى قسمت جلو لازم است) (شکل شماره 2)

بافت آستین:
براى تهیه آستین, ابتدا 96 زنجیره مى بافیم تا 40 رج بدون زیاد کردن مطابق نقشه بافته مى شود و بعد از آن در هر پنج رج 2 عدد بافت خانه مربع پایه بلند که روى آن دانه زنجیره مى خورد زیاد مى شود تا 28 رج دیگر تا به حلقه آستین برسد. براى ایجاد حلقه آستین, هر پنج رج 2 عدد خانه مربع از هر طرف کم مى شود تا به 11 عدد خانه مربع همراه دانه زنجیره برسد. (2 عدد آستین) (شکل شماره 3)
براى اتصال بافتها ابتدا بافت جلو را از طرفى که حلقه آستین است توسط زنجیره و پایه کوتاه وصل مى شود بدین صورت که 3 زنجیره و یک پایه کوتاه به بافت زده مى شود. سپس سرشانه هاى هر طرف را به قسمت متقابل در هر شانه پشت به همین روش وصل مى شود. (شکل شماره 4)
آستین را نیز تا کرده و با زنجیر و پایه کوتاه به هم وصل مى شوند و سپس قسمت بالاى آستین را در حلقه آستین ایجاد شده توسط پایه کوتاه و زنجیره وصل مى کنیم. براى جلو و یقه کت بافت بلژیکى زده مى شود با 11 عدد پایه بلند, سپس در هر رج با پایه کوتاه به بافت وصل مى شود. براى بافت لبه آستین و پایین کت, روى هر 3 پایه بلند 3 زنجیره بافته و با پایه کوتاه وصل مى کنیم, سپس روى آن 6 عدد پایه بلند که بین هر 2 پایه بلند 2 عدد زنجیره مى بافیم. (مطابق شکل زیر)

 

دامن

این دامن 4 ترک است و براى بافت هر ترک ابتدا 224 عدد زنجیره بافته و سپس 2 رج پایه بلند مى بافیم و بعد از آن تا 32 رج بدون تغییر طبق طرح پیش مى روید. سپس هر 10 رج 1 عدد از خانه هاى مربع دانه زنجیرى کم مى شود تا به 20 عدد خانه مربعى پایه بلندها که بین آنها 7 عدد زنجیره است برسیم. (شکل شماره 5)
4 عدد از این بافت تهیه مى کنیم; هر 2 عدد ترک را توسط بافت بلژیکى که با 8 عدد پایه بلند است وصل مى کنیم که ابتدا و انتهاى هر رج پایه بلندها توسط 3 زنجیره و یک پایه کوتاه به بافتهاى مجاور اتصال ایجاد مى شود و سپس 3 زنجیره بافته پایه بلندها را به طرف مقابل ادامه مى دهیم. (شکل شماره 6)
براى بافت کمر دامن ابتدا 1 رج بافت پایه بلند زده مى شود و سپس 3 رج پایه کوتاه بافته مى شود و سپس 1 رج پایه بلند که یک در میان روى پایه کوتاهها بافته مى شود و بین آنها 2 عدد زنجیره وجود دارد که منفذ براى عبور کمر ایجاد شود, سپس روى آن 4 رج پایه کوتاه بافته مى شود. براى کمر از زنجیره به اندازه دور کمر مى توان استفاده کرد. (شکل شماره 7)
براى بافت پایین دامن ابتدا روى بافت پایه بلندها 1 رج پایه بلند 4 در میان روى پایه بلندهاى رج قبل بافته مى شود که بین آنها 3 زنجیره وجود دارد. رج بعد روى بافت 5 عدد پایه بلند 3 زنجیره بافته مى شود. سپس در رج بعد درون 3 عدد زنجیره 11 عدد پایه بلند مى بافیم و روى 5 عدد پایه بلند 3 عدد پایه بلند بافته مى شود و در رج آخر روى 11 عدد پایه بلند, 11 عدد پایه بلند دیگر هم مى بافیم ولى بین آنها 2 زنجیره نیز مى بافیم و 3 پایه بلند را جا مى اندازیم. (شکل زیر)