دوره و شماره: دوره 1380، شماره 117، آذر 1380 
شمعدانى گلکارى

شریعت پناهی مجتبی ولی