دوره و شماره: دوره 1380، شماره 117، آذر و دی 1380 
شمعدانى گلکارى

شریعت پناهی مجتبی ولی