حکیم باشی درمان گیاهی فراموشى


 

حکیم باشى
درمان گیاهى فراموشى

فردى که دچار فراموشى مى شود, درست مى بیند, درست مى شنود, اما مطالب را زود فراموش مى کند و در به یاد آوردن خاطرات دور یا نزدیک دچار مشکل است. یکى از نسخه هاى مفید در تقویت حافظه و رفع فراموشى 5 گرم کندر ذکر, فلفل, عنبر, عود هندى و 10 گرم گل زوفا مى باشد که باید همگى را کوبیده در یک شیشه مرباى بالنگ ریخته و هر شب یک قاشق مرباخورى از آن را مصرف کنید.
نسخه دیگر 5 گرم جوز هندى, میخک, دارچین, زنجبیل, دارفلفل, 10 گرم مصطکى, 3 گرم صبرزرد و 65 گرم عصاره شیرین بیان است که همه را باید با این نسبت ها کوبیده و در 250 گرم عسل ریخته, روزى سه قاشق مرباخورى از آن را مصرف کنند. این نسخه براى افراد مبتلا به بیمارى صرع, لکنت زبان و همچنین براى درمان شب ادرارى در کودکان نیز مفید است.

منبع:
صانعى, صفدر, نسخه شفا: گل و گیاه, انتشارات حافظ نوین, چاپ یازدهم, 1378, صص113 ـ 112.