دوره و شماره: دوره 1381، شماره 131، بهمن 1381 
موسیقى جامعه اسلامى

کاشمری سید مهدی موسوی


مشاور شما

زهرا آکوچکیان


پهلوان داستان

بی بی زهرا قاضوی


سفر داستان

بی بی زهرا قاضوی


سمپاشى لازم نیست

شریعت پناهی مجتبی ولی