دوره و شماره: دوره 1381، شماره 122، اردیبهشت 1381 
مشاور شما

آمنه ملاباشی


امید

بتول جعفری


پرواز

بتول جعفری


سن سن و دخترانش

سمیه سادات سیدپور