دوره و شماره: دوره 1381، شماره 132، بهمن و اسفند 1381 
5. سلامت زنان در جهان

محمدمهدی بهداروند


12. مشاور شما

زهرا آکوچکیان


17. زندگی خاموش داستان

مقدم مجتبی ثابتی


18. سرود فردا

الهام رضایی


22. پاس بداریم گیاهان را

شریعت پناهی مجتبی ولی