دوره و شماره: دوره 1381، شماره 127، مهر و آبان 1381 
مشاور شما

آمنه ملاباشی


انار

شریعت پناهی مجتبی ولی


آواى درون

زاده طاهره صفار