گزیده استفتاها از محضر امام خمینى 20


 

گزیده استفتاها از محضر امام خمینى (20)
احکام حجاب‏

س: آیا واجب است که زن وجه و کفّین خود را بپوشاند؟

ج: واجب نیست مگر در صورت مفسده.

س: اگر واجب نیست آیا اولویت دارد یا نه؟

ج: خوب است.

س: در هر یک از این صور اگر با عدم رضایت شوهر روبه‏رو شود؛ مثلاً شوهر بگوید من راضى نیستم که صورت خودت را بپوشانى چه صورت دارد؟

ج: مرد حق ندارد در این جهت زن را تکلیف کند.

س: آیا در مورد حجاب، خانم‏ها فقط باید چادر سر کنند یا هر پوششى که حجم بدن و به طور کلى حجاب واقعى را براى زن فراهم کند مى‏تواند حجاب باشد.

ج: در حجاب، لباس خاصى معتبر نیست هر چند چادر بهتر است، و از لباسى که جلب توجه کند احتراز شود.

س: آیا پیدا بودن چانه خانم‏ها در عکس با احکام اسلام منافات دارد؟

ج: مانع ندارد.

س: لطفاً بفرمایید حدود پوشش شرعى مرد نسبت به زن نامحرم تا کجاست؟

ج: نظر زن به بدن مرد اجنبى جایز نیست، ولى بر مرد لازم نیست خود را بپوشاند.

س: اگر از زنى همسرش عکس بگیرد به صورتى که رعایت حجاب نشده باشد، آیا با توجه به اینکه براى چاپ و ظهور باید به عکاسى برده شود و نامحرم آن را رؤیت مى‏کند اشکالى مترتب مى‏شود؟

ج: اگر ظاهرکننده زن را نمى‏شناسد و مفسده ندارد اشکال ندارد.

س: 1- آیا حجابى که امروزه رایج شده است (خانم‏ها خودشان را با روپوش و مقنعه یا روسرى پوشیده‏اند) کافى است؟ و با این حالت اگر رانندگى کنند جایز است؟
2- اگر براى زیبایى چهره، بینى خود و یا عضو دیگر بدن را عمل جراحى کنند از جهت لمس نامحرم و آزار رسیدن به بدن چه حکمى دارد؟

ج: 1- اگر مقدار لازم پوشیده شود لباس مذکور اشکال ندارد به شرط آنکه جلب توجه نامحرم نکند و بهتر است چادر بپوشد.
ج: 2- اگر نامحرم جراحى مى‏کند جایز نیست.

س: استفاده از جوراب‏هاى ضخیم با دامن و چادر در بیرون منزل چگونه است؟ و همین طور لباس‏هاى رنگارنگ یا رنگ‏هاى شاد با چادر در بیرون منزل؟

ج: مانع ندارد، مگر آنکه به نحوى باشد که جلب نظر کند و موجب مفسده شود.

س: خواهرى علاقه‏مند به حجاب است، ولى پدر و مادرش (که در ظاهر مسلمان هستند ولى در عمل مخالف) با حجاب دختر مخالفت مى‏کنند، و در صورت «پوشش» به او انواع تهمت‏ها و برچسب‏ها مى‏زنند. حکم خداوند در این مورد چیست؟

ج: در رعایت حجابِ واجب رضایت پدر و مادر معتبر نیست، و اگر او را امر مى‏کنند که حجاب نداشته باشد، دستور آنها را مخالفت کند و حجاب را مراعات نماید.

س: با توجه به اینکه وجه و کفّین مستثنا است اگر احتمال بدهد که اجنبى به او تعمداً نگاه مى‏کند آیا پوشانیدن وجه و کفّین هم لازم مى‏شود؟

ج: لازم نمى‏شود، مگر در صورت فساد.

س: استثناى دست و قرص صورت از حجاب بانوان و جواز نگاه بدون ریبه و مفسده، با آرایش است یا ساده؟ و آیا زینت‏هایى مانند انگشتر جایز است اظهار شود؟ و اگر صورت آرایش شده باشد پوشاندن واجب است یا خیر؟

ج: اگر در صورت آرایش موجود باشد باید پوشانده شود، و بر مرد اجنبى نیز نگاه کردن جایز نیست و همچنین در کفّین اگر داراى زینت ولو مثل انگشتر باشد.

س: جلساتى که با حضور برادران و خواهران صورت مى‏گیرد، آیا باید حائلى به صورت پرده و امثال آن در بین آنان باشد یا نه؟

ج: لازم نیست.

س: آیا حلقه ازدواج جزء زینت‏آلات به حساب مى‏آید یا نه؟

ج: اظهار آن جایز نیست.